• - M exik o, L o s -A n je le s , Nyu-York, C h ik a g o , B o s to n , L o n d o n , T okio, M ilan v a
 • ♦ Z aharlilik nuqtai n a z a rid a n a v to m o b il k o n stru k siy a sin i tak om illash tirish ; ♦ A vtom ob illarn i y o q ilg ’ining b o s h q a turlariga o ’tk azish ;
 • Atom energetikasining ta’siri C h er n o b il A E S (ap rel 1 9 8 6 ) fa lo k a tid a n keyin sh u y e r d a v a z iy a t hozirgi
 • e ta d i. “F o to k im y o tu m a n i”n in g ( s m o g ) a s o s i y s a b a b la r i a v to m o b illa r is h la b
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet40/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  e ta d i. “F o to k im y o tu m a n i”n in g ( s m o g ) a s o s i y s a b a b la r i a v to m o b illa r is h la b  
  c h iq a r a y o tg a n g a z ia r d a n iborat. Bu h o d isa n i d u n y o n in g k o ’p yirik sh a h a r la r id a
  - M exik o, L o s -A n je le s , Nyu-York, C h ik a g o , B o s to n , L o n d o n , T okio, M ilan v a  
  b o s h q a la r d a k o ’rish m um kin. A h o lig a n isb a tid a n koY satk ich b o ’lg a n a v to m o b illa r 
  so n i m a m la k a t b o y lig id a n e k o lo g ik o d a tn in g h aq iq iy o ’lc h o v ig a a y la n d i.
  A v to m o b il tr a n s p o r ti z a r a r t a ’sir in i p a s a y t ir is h b o ’y ic h a ta d b ir la r d a n  
  q u y id a g ila rn i ajratish m um kin:


  ♦ Z aharlilik nuqtai n a z a rid a n a v to m o b il k o n stru k siy a sin i tak om illash tirish ;
  ♦ A vtom ob illarn i y o q ilg ’ining b o s h q a turlariga o ’tk azish ;
  ♦ 
  E k o lo g ik nuqtai n a z a r d a n “t o z a ” y a n g i avtom ob illar, elek trom ob illar, u 
  q u y o sh y u r u v c h ila r ”ni va h.k.ni y a r a tish (F r a n siy a d a 1 9 9 7 -y ild a elek tro m o b illa r 
  s o n i y a n g i m a s h in a la r parkning 2 foizini ta sh k il etadi);
  ♦ U m u m iy elek tr transportini k e n g a y tir ish v a tak o m illa sh tirish .
  Atom energetikasining ta’siri
  C h er n o b il A E S (ap rel 1 9 8 6 ) fa lo k a tid a n keyin sh u y e r d a v a z iy a t hozirgi 
  k u n g a c h a jid d iy lig ic h a q o la y a p ti. Y a d ro e n e r g i y a s i d a n tin c h lik m a q s a d id a  
  f o y d a la n is h b o ’y ic h a q a ra m a -q a rsh i fikrlar yuritilm oqda: biri - ta k o m illa sh tirish  
  v a rivojlantirishni d a v o m ettirishni, b o sh q a la r i - b a r ch a bor A E SIarni to ’xtatish n i 

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  e ta d i. “F o to k im y o tu m a n i”n in g ( s m o g ) a s o s i y s a b a b la r i a v to m o b illa r is h la b

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish