• Bu x a vf-xatarn i y u z d a n ortiq davlatlar, birinchi n a v b a td a r iv o jla n a y o tg a n
 • yerlarn in g e k o lo g ik s a h r o la n is h ig a olib k elish in i bildiradi
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet43/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  yerlarn in g e k o lo g ik s a h r o la n is h ig a olib k elish in i bildiradi:
  Iqlim b o ’y ich a m a ’lu m otlar a s o s id a sa h ro la r v a d a sh tla r hozirgi v a q td a 4 ,7  
  mln. g a quruqlikning u c h d a n bir q ism in i tash kil e ta d i v a bu h u d u d la rd a d u n y o  
  a h o lisin in g 15 foizi y a s n a y d i. In son larn in g x o ’jalik faoliyati n a tija sid a XX a srn in g  
  ikkinchi y a rim d a 9 m ln. k m 2 d a n ortiq y e rla r s a h r o g a a y la n d i. 3 0 m ln. km 2 
  (quruqchilikning 1 /5 qism i) s a h r o la n is h xavfi o s tid a turibdi.
  Bu x a vf-xatarn i y u z d a n ortiq davlatlar, birinchi n a v b a td a r iv o jla n a y o tg a n  
  d avlatlar s e z ib turibdilar. Ohirgi yillarda bu d avlatlard a h ar yili 6 - 7 m ln. km 2 g a  
  y a q in yerlari c h o lla n is h g a m u b ta lo b  lm o q d a . A m m o s h u y erla rd a a h o lin in g  
  k  p a y is h i k u z a t ilm o q d a , y a ’ni o z iq - o v q a t g a e h tiy o j o ’s m o q d a . M a s a la n , 
  H in d isto n d a a h o lisi e n g z ic h rayonlar bor ( o ’rtach a h is o b d a a h oli zic h lig i 1 km 2 
  g a 1 0 0 kishi t g ’ri kela d i. M a s a la n , T xar s a h r o s in in g a s o s iy q ism i R a ja s to n  
  s h t a t i d a j o y l a s h g a n ) . H in d i s t o n h u d u d i n i n g 4 / 5 q is m i h o z i r g i v a q t d a  
  q u rg ’o q c h ilik d a v a q ti-v a q ti b ilan u c h r a y d i. Afrika q ita ’sin in g arid ra y o n la rid a  
  c h o l l a n i s h n i n g b a r c h a turlari v a s h a k lin i lo k a l v a r e g io n a l m u a m m o la r n i 
  tu g ’diradi. A frikaning s a h r o z o n a s id a g i S a h ro i K abirdan ja n u b to m o n id a g i h arob  
  qifuvchi q u rg ’oqchilik!ai yern in g y o m o n la s h is h i m u a m m o la r ig a ja m o a tch ilik n in g  
  e ’tiborni tortdi v a BMT c h  lla s h is h m u a m m o la r ig a d u ch keldi.

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  yerlarn in g e k o lo g ik s a h r o la n is h ig a olib k elish in i bildiradi

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish