• In so n iy a t a tro f m uhitni s a q la s h m u a m m o s i bilan s h u g ’u lla n ish vaqti keldi.
 • C h o lla n is h jarayoni a n tr o p o g e n v a ta b iiy om illam in g birgalikdagi harakatlarini
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet44/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  C h o lla n is h jarayoni a n tr o p o g e n v a ta b iiy om illam in g birgalikdagi harakatlarini 
  tu g ’diradi. S h u jarayon n i tu g ’dirgan a s o s iy a n tr o p o g e n sa b a b la rd a n quyidagilarni 
  k o ’r sa tish m um kin: ju d a siy ra k o ’sim lik la m i y o ’q o lish i, m ollarni (h a y v o n la r n i) 
  y a y lo v la r d a h a d d a n ta sh q a r i b o q is h (bu r a y o n la rd a x jalikn in g a s o s i y turi -  
  chorvachilik); y a y lo v m a ss iv la r yerini h a y d a sh ; daraxtlar v a butalarni yon d irish va 
  k e s ib ta s h la s h ; tup roq q atlam in i b u zilish i (y llar  tk a z is h , s a n o a t-q u r ilis h v a  
  b o s h q a xjalik faoliyati n a tijasid a ustki qatlam i qurishi, qu rg’oqchilik v a h.k.
  Ekologik muvozanatni qanday qayta tiklash kerak
  In so n iy a t a tro f m uhitni s a q la s h m u a m m o s i bilan s h u g ’u lla n ish vaqti keldi. 
  In so n iy a t n a fa q a t y a s h a s h n i o ’y la sh i, balki rivojlanish ni d a v o m ettirish u ch u n  
  tabiatni m u h o fa z a q ilis h g a ilmiy v a a m a liy kuchlarni jalb e tish i zarur.


  0 ’d a td a butun d u n y o d a birinchi  ringa id eo lo g iy a e m a s , ek ologik m u am m olar 
  chiqadi, millatlararo m u n o sa b a tla r e m a s , in son iyat v a tabiat ustunlik qiladi.
  E k o lo g ik m u a m m o la r , narkotiklar m u a m m o la r , S P ID v a b o s h q a la r ju d a  
  k e n g t a r q a lg a n v a jid d iy m a s a la la r b  lib , u la rn i e c h is h n i h e c h q a n d a y bir 
  m a m la k a t u d d a la y o lm a y d i. J a h o n b ir la s h m a sin in g kuchlari jalb etilishi k erak, 
  a m m o “g lo b a l o ’y la s h , lok al h a ra k a t q is m i” ta m o y ili is h la s h i k era k . M u h itga 
  m in im a l z iy o n k eltirib , r iv o jla n ish d a o p tim a l n a tija la r g a e r is h is h - Ч и гд ’ип 

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  C h o lla n is h jarayoni a n tr o p o g e n v a ta b iiy om illam in g birgalikdagi harakatlarini

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish