•  tkazildi. U y e rd a q a b u l q ilin gan XXI a s r g a kun tartibi d iq q a tg a loyiq. Bu xujjatni
 • r iv o jla n ish ” k o n s e p s iy a s i sh io ri b o ’lib, u n d a in s o n n in g m a n fa a tla r i v a j a h o n
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet45/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  r iv o jla n ish ” k o n s e p s iy a s i sh io ri b o ’lib, u n d a in s o n n in g m a n fa a tla r i v a j a h o n  
  p r o g r e s s i m a s a l a l a r i b ild ir ila d i. B u k o n s e p s i y a n i t a s d i q l a s h n i n g m u h im  
  b o s q ic h i B M T ning x a lq a r o k o n fe r e n s iy a s i b o ’ldi. U a tro f m uh it v a rivojlan ish  
  m a s a l a s i g a b a g ’is h la n g a n e d i. U 1 9 9 2 y ild a R io d e J a n e y r o (B r a z iiiy a )d a  
   tkazildi. U y e rd a q a b u l q ilin gan XXI a s r g a kun tartibi d iq q a tg a loyiq. Bu xujjatni 
  v a q t  tish i bilan k e la ja k y u z yillarda Yer p la n e ta s in in g a s o s iy q o n u n i is h la b  
  c h iq a r ish n in g birinchi urinishi d e b h iso b la sh d i. U d a v la tla rn in g n a fa q a t e k o lo g ik  
  d o ir a s id a , balk i x a lq a r o m u n o s a b a tla r o r a s id a d e b b a h o la n d i. D e k la r a ts iy a  
  tam oyillarin in g birida s h u n d a y deyilad i: “d a vlatlar q u la y v a o ch iq xalq a ro iq tiso d  
  tizim ni tu z ish ish id a ham korlik qilishlari kerakki, u iq tisod iy  s is h ig a v a h a m m a  
  m a m l a k a t l a r n in g b a r q a r o r r iv o j l a n i s h ig a , t a b i a t m u h itin i y o m o n l a n i s h  
  m u a m m o s in i sa m a r a li y e c h is h g a olib b o r a d i.”
  R io d a g i k o n fe r e n s iy a n in g qarorlari q a n d a y b a ja r ila y o tg a n in i te k s h ir is h  
  m a q s a d id a 1 9 9 7 yil iyu n d a BM Tning B o s h A s s a m b le y a s in in g m a x s u s “h isob ot"  
  s e s s i y a s i  tkazildi. U n d a atrof m uhit m u a m m o la ri b  y ich a d a v la t v a h u k u m at 
  r a h b a r la ri q a t n a s h d ila r . U n d a y a n g i m u h im c h o r a la r m a ’q u lla n d i. J a h o n  
  b ir la s h m a s in in g e k o lo g iy a g a d iq q a t-e ’tibori o s h m o q d a .

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  r iv o jla n ish ” k o n s e p s iy a s i sh io ri b o ’lib, u n d a in s o n n in g m a n fa a tla r i v a j a h o n

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish