• IB O B T U R A R JO Y ATROFIDAGI MUHIT: R E S U R S L A R V A M U A M M O LA R Jahon tabiiy resurslari
 • H o zirg i z a m o n d a y a s h o v c h i in s o n o ’z e h tiy o jla r in i q o n iq tir ish i u c h u n
 • Jam iyat shart-sharoiti v a resu rslam in g in so n jam iyatining har xil b osq ich larid a
 • izohlashga ham m a’lum darajada e ’tiborqaratildi
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet5/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  izohlashga ham m a’lum darajada e ’tiborqaratildi.
  Shu bilan birga respublika iqtisodiy salohiyatiga b evosita aloqador bo ’lgan b osh q a 
  jihatlar ham ko’rib chiqildi.
  Albatta, bir tadq iq ot doirasid a iqtisodiy sa lo h iy a tg a aloqad or boMgan barcha 
  muammolami qamrab olish va yoritish amalda nihoyatda murakkab m asala. Shundan kelib 
  chiqqan holda aytish mumkinki, bu borada hali juda katta m uam m olar z yechim ini kutib 
  turibdi.


  I BO’LIM
  GEOGRAFIK MEHNAT TAQSIMOTINING 
  OMILLARI VA KOMPONENTLARI
  IB O B
  T U R A R JO Y ATROFIDAGI MUHIT:
  R E S U R S L A R V A M U A M M O LA R
  Jahon tabiiy resurslari
  In so n jam iyatlarin in g rivojlanishi h a m m a v a q t turli r esu r sla rd a n fo y d a la n is h i 
  bilan b o g liq. Tabiiy m uhit in so n n in g y a s h a s h joyi, u n in g hayoti v a ish la b ch iq a rish  
  faoiiyati u c h u n b a r c h a ezg u lik la r m a n b a i b o lib k ela d i. R e su r s la r d a n fo y d a la n is h  
  d a ra ja si ja m iy a t eh tiyoji bilan an iq la n a d i. S h u bilan b a r c h a fan v a tex n ik a yutuqlari 
  in so n n in g ta b ia td a n ajralib turishi v a u n in g u stid a n ustun lik qilishi x o m x a y o llik k a  
  olib b o r g a n d e k b ldi.
  H o zirg i z a m o n d a y a s h o v c h i in s o n o ’z e h tiy o jla r in i q o n iq tir ish i u c h u n  
  ilgarid an y a n a d a k o ’proq r e s u r sla r g a m uhtoj b o ’lib, in so n iy a t o ld id a jiddiy v a  
  m u rak k ab tab iat m u h o f a z a s i m u am m olari turadi.
  Jam iyat shart-sharoiti v a resu rslam in g in so n jam iyatining har xil b osq ich larid a 
  turfi a h a m iy a tg a e g a ed i. Q and aydir resurslar ilgaridan ishlatilm as (ularga ehtiyoj 

  Download 4.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  izohlashga ham m a’lum darajada e ’tiborqaratildi

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish