• N eft za x ira la rin in g y e r y u z id a ta q s im la n is h in in g y a q q o l a n iq x u s u s iy a ti
 • Arab qirolliklarida, Iroq v a E ro n d a a n iq la n g a n za x ira la rn in g 2 /3 q ism i jo y la s h g a n
 • N eft z a x ira si ju d a k atta b o lg a n (n e ft z a x ir a si 1 0 mlrd. to n n a yoki ja h o n
 • tarm oq q a y o ’naltiriladi, s h u n c h a neft konlarini to p is h g a ta la b ortadi, q a n ch a d a n -
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet56/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  tarm oq q a y o ’naltiriladi, s h u n c h a neft konlarini to p is h g a ta la b ortadi, q a n ch a d a n - 
  q a n c h a odam lar, m iyalar, texn ik alar bu is h g a ja lb qilinadi v a s h u n c h a t e z neft 
  konlari topiladi. B u n d a n tash q ari, n eft q a z ib o lis h taraqqiyotining yu k sa lish i neft 
  z a x ir a s ig a ,  tg a n yillardagi n eft zaxiralarini y a ’ni oldin a n iq la n g a n , lekin q azib 
  o lish n i im koni b o ’lm a g a n neft zaxiralarini q o ’s h is h g a olib keladi. Albatta, bu neft 
  t u g a n m a s d e g a n i e m a s , lek in sh u n is i aniq ki, in so n iy a td a y a n a bir n e c h a qirq


  y illik la r, n e f t d a n t o ’g ’ri f o y d a l a n i s h , t e j a m k o r y i g ’ib o l is h u s k u n a la r in i 
  m uk am m allash tirish ga v a m uqobil e n e r g iy a m a n b a la rid a n fo y d a la n is h g a im kon 
  bor.
  N eft za x ira la rin in g y e r y u z id a ta q s im la n is h in in g y a q q o l a n iq x u s u s iy a ti 
  u n ch alik katta b  lm a g a n jo y d a - F o rs k  rfazida katta h a jm d a jo y la sh ish id a d ir . 
  Arab qirolliklarida, Iroq v a E ro n d a a n iq la n g a n za x ira la rn in g 2 /3 q ism i jo y la s h g a n , 
  ularning k o ’p q ism i (d u n y o z a x ir a s in in g 2 /5 q ism i ) tu b a h o lisi u n ch a lik k o ’p 
  b  lm a g a n 3 d a v la tg a - S a u d iy a A rab iston i, Q u v a y t v a B A A g a teg ish li.
  XX a srn in g 2 - y a rm id a o q ib k e lg a n c h e t e l ish ch ilari bilan h is o b la n g a n d a  
  bu yerlarda 2 0 mln a h o li - d u n y o a h o lisin in g 0 ,3 foizi istiq o m a t qiladi.
  N eft z a x ira si ju d a k atta b o 'lg a n (n e ft z a x ir a si 1 0 mlrd. to n n a yoki ja h o n  
  zax ira sin in g foizi b o ’lg a n ) d a v la t la r - Iroq, Eron, V e n e s u e la . B u davlatlar old in d a n  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  tarm oq q a y o ’naltiriladi, s h u n c h a neft konlarini to p is h g a ta la b ortadi, q a n ch a d a n -

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish