• Ilm iy-texn ik a ta ra q q iy o ti yutuqlari y a n g i e n e r g iy a v a x o m a s h y o turlarini
 • b  lm a g a n ), b a zilari r iv o jla n ish ig a xalaqit b e r g a n (m a s a la n , d e n g iz tran sp orti
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet6/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-
  betlik3, nimatov-audit-oraliq, 17maktab Talabnoma, 1-mavzu, komil-xorazmiy-g-azalnavisligining-adabiy-estetik-omillari (1), 4, Builder, Kiberhuquq javoblari yakuniy, 1-maruza, 2-maruza, 19 ASRDA GIGIYENASI TARIXI, Mustaqillik yillarida davlat boshqaruvi tizimida amalga oshirilg-fayllar.org
  b  lm a g a n ), b a zilari r iv o jla n ish ig a xalaqit b e r g a n (m a s a la n , d e n g iz tran sp orti 
  rivojlanishi tufayli D u n y o o k ea n i jah on x o ’jaligining m uhim bir q ism ig a aylandi).
  A slid a tabiiy r e s u r s la r d a v la t yoki reg io n n in g rivojlanishi u c h u n zaru r (lekin 
  q a t’iy e m a s ) b  lg a n shartdir. Ish la b c h iq a r is h ku ch lari v a tr a n sp o rt ta r m o g ’i 
  r ivojlan ish i n a tija s id a ta b iiy r e s u r s la r om ili a n c h a p a s a y ib b o r m o q d a . L ek in  
  x o m a s h y o b a z a s i m avjud ligi x o ’jalik ning k o ’p so h a la r i riv o jla n ish ig a q o ’s h im c h a  
  im tiyozlar y a r a tm o q d a .
  Oxirgi  n yilliklarda ilmiy-texnik taraqqiyot n a tija sid a tabiiy sh art-sharoitlarning 
  n oq u lay xu su siyatlarin i bartaraf qilish imkoniyati p a y d o bldi, sh u n in g ich id a kerakli 
  y ero sti boyliklari y q ligi k o ’z d a tutiladi. Y aponiya, Italiya, K oreya R e sp u b lik a s i v a  
  b o s h q a k p m am lak atlar m iso lid a buni y a q q o l koY ish m um kin.
  Ilm iy-texn ik a ta ra q q iy o ti yutuqlari y a n g i e n e r g iy a v a x o m a s h y o turlarini 
  0
  ’zlatirishi v a f o y d a la n is h ig a v a k a m a y ish ig a o lib b orad i. A m m o bu ishlarini olib 
  b o r is h g a ku ch i y e t a d ig a n x o m a s h y o xarajatlari k o r x o n a fo y d a ortishi, ja h o n  
  b o zo rid a m a h s u lo t n a rx ig a v a r a q o b a t q ilis h ig a t a ’sir eta d i.
  F an va te x n ik a n in g taraq qiyoti hozirgi p a y td a g i ish la b c h iq a rish ja r a y o n ig a  
  uni jalb e tis h tabiiy r e s u r s la r g a iq tisod iy b a h o b e r is h m u h im a h a m iy a tg a e g a . 
  M a sa la n , y e ro sti b o y lik la r g a ta fs if b e r ish id a u n in g za x ira la r m iqdori bir jo y d a  

  Download 4.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  b  lm a g a n ), b a zilari r iv o jla n ish ig a xalaqit b e r g a n (m a s a la n , d e n g iz tran sp orti

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish