• Dunyodagi oziq-ovqat muammosi. Aholining oziq-ovqatga bo’lgan ehtiyoji
 • kishi) v a O s iy o d a (1 0 0 0 a h o lig a 1 9 kishi) h a m ju d a k e n g ta r q a lg a n
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet64/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  kishi) v a O s iy o d a (1 0 0 0 a h o lig a 1 9 kishi) h a m ju d a k e n g ta r q a lg a n .
  A h oli  s is h in in g 9 0 fo izid a n ortig i r iv o jla n g a n d a v ia tla rd a ta r q a lg a n . U 
  y e rd a t u g ’ilish va lim darajalari y u k s a k k  sa tk ich la rg a e g a .
  A yni v a q td a k p d avlatlar d a v la t d e m o g r a fik siy o sa tin i  tk a zib a h o lin in g  
  k  p a y ib b o rish in i  z n a z o r a tig a o lis h g a h a ra k a t qilyapti. D a v la t d e m o g r a fik  
  s iy o s a ti - bu ijtimoiy, iqtisodiy, ta r g ’ibot k o m p lek sla ri b o ’lib, ularning y o rd a m id a  
  d a v la t a h o lin in g k  p ayib borishini n a z o r a t qiladi.
  Dunyodagi oziq-ovqat muammosi. 
  Aholining oziq-ovqatga bo’lgan ehtiyoji
  H ozirgi ijtim oiy-iq tisod iy r iv o jla n g a n d u n y o h a m ja m iy a tid a a h o lin i yetarli 
  o z iq -o v q a t m a h su lo tla r i bilan t a ’m in la sh m u h im v a z ifa b lib q o lm o q d a . O ziq - 
  o v q a t h a y o tim izn in g m uhim bir q ism i b lib k e ig a n , u n in g u yoki bu s a b a b la r g a  
  k ra ta n q is b lib q o lish i katta ta lo fa tg a olib k ela d i.
  B u m u a m m o a z a ld a n m a v ju d b  lib , b a r c h a m a v j u d o t la r g a u la r n in g  
  s o g ’lig ig a ijtim oiy fa o liy a tig a jiddiy x a v f s o lg a n . O z iq -o v q a t m u a m m o s i g io b a l 
  a h a m iy a tg a e g a b  lg a n m u a m m o la r d a n biri h iso b la n ib , b a ’zi h u d u d la rd a och lik , 
  t y ib o v q a tla n m a s lik h olatlari h a n u z g a c h a k u z a tilm o q d a . Bu m u a m m o n in g  
  a s o s iy om illa rid a n biri, r iv o jla n a y o tg a n m a m la k a tla rd a oxirgi  n yillikda ichki 
  d i s p e r s i y a tiz im in in g b u zilis h id ir . M u a m m o n i b a r ta r a f e t is h u c h u n b a r c h a  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  kishi) v a O s iy o d a (1 0 0 0 a h o lig a 1 9 kishi) h a m ju d a k e n g ta r q a lg a n

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish