• 1 9 7 0 - y i lg i b a y o n o t ig a k o ’ra r iv o j la n a y o t g a n m a m la k a t la r d a x r o n ik t liq
 • A g r o ta ’biiy sh a r o itla r n in g xilm a-xilligi k  p qirrali q is h lo q x ja lig i is h la b
 • y i g ’is h im iz m u m k in . M illatlar lig a s in in g 1 9 2 8 - y ilg i h i s o b o t i g a k o ’ra d u n y o
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet68/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  y i g ’is h im iz m u m k in . M illatlar lig a s in in g 1 9 2 8 - y ilg i h i s o b o t i g a k o ’ra d u n y o


  a h o lisin in g 2 /3 q ism i o ch lik v a to ’liq o v q a tla n m a s lik d a r d ig a c h a lin g a n . F A O ning 
  1 9 7 0 - y i lg i b a y o n o t ig a k o ’ra r iv o j la n a y o t g a n m a m la k a t la r d a x r o n ik t liq  
  o z iq la n m a slik 3 6 foizn i tash k il e ’tardi, bu k  rsa tk ich 1 9 9 0 -y ilg a kelib 2 0 foizn i 
  ta sh k il etd i. Bu k o ’r sa tk ich la rg a q arab o ’zim izn i tin ch lan tirish im iz kerak e m a s , 
  s a b a b i har yili d u n y o a h o lisin in g 1 3 -1 8 m ln .n i o ch lik o q ib a tid a d u n y o d a n b e v a q t 
  k o ’z y u m m o q d a . Lotin A m e rik a sid a g i Butun ja h o n s o g ’liqni s a q la s h v azirligin in g  
  e ’tirof e tis h ic h a q u rb o n la rn in g yarm idan kpi 5 y o s h g a c h a b  lg a n b ola la r e k a n .
  A g r o ta ’biiy sh a r o itla r n in g xilm a-xilligi k  p qirrali q is h lo q x ja lig i is h la b  
  chiqarishining sh a k lla n ish ig a ta ’sir etganligi tufayli 0 ’rta S h arq v a S h im o liy A m erik a 
  ah o lisin in g o v q a tla n is h id a b u g ’d o y a s o s iy rinni egallayd i. S h u n in g u ch u n , m ahalliy 
  aholining y ord am ida b u g'd oy qator donli, dukkakli v a m evali m ahsulotlar, h a m d a  
  chorvachilik m ahsulotlari bilan to ’ldiriladi va iste ’m ol q ilin ayotgan kaloriyani 5 0 foizd an  
  k o ’p r o g ’ini ta s h k il e t a d i. A frik a n in g S a v a n n a l a r v o d iy s id a s e p i l a d i g a n d o n  
  m a h su lo tla ri, ju m la d a n s o r g o , q ator m am lak atlar ah o lisin in g o la d ig a n kaloriya- 
  sining 4 0 fo izig a ch a tashkil qiladi va b a ’zi hu dudlarda makkajxori ekiiadi. Amrno, 

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  y i g ’is h im iz m u m k in . M illatlar lig a s in in g 1 9 2 8 - y ilg i h i s o b o t i g a k o ’ra d u n y o

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish