• (soliq t la sh , s s u d a n i qaytarish, ular foizini t lash va h.k.larga sarflanadi), faq at
 • Y osh s u v e r e n d avlatlar m ustaqillik davrida xalq x o ’jaligining qator tarmoqlari rivojlanishida m alu m yutuqlarga erishdilar, bu e s a milliy d a rom ad n in g o ’sish ig a
 • Ikkinchidan, rivojlanayotgan m am lakatlarda y erg a ishlov berish va a s o s a n uning
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet72/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  Ikkinchidan, rivojlanayotgan m am lakatlarda y erg a ishlov berish va a s o s a n uning 
  oziq -ovq at yetk a zu v ch i sektori a w a lg id e k b o zo r bilan yaxsh i b o g ’la n m a g a n . D on ning 
  kp q ism i d e h q o n la r to m o n id a n pul m ajburiyatlarini bajarish u ch u n sa r fla n a d i 
  (soliq t la sh , s s u d a n i qaytarish, ular foizini t lash va h.k.larga sarflanadi), faq at 
  m ah su lot ortiq ch aligi u ch u n e m a s . S h u n g a  x s h a s h «ehtiyoj» savd olari, m a sa la n , 
  Janubiy va Janu bi-Sh arq iy O siyod a b a ’z a n oziq -ovq at mahsulotlari sa v d o s i hajmining 
  yarm idan ko’prog’ini tashkil etadi. Ko’p hollarda, e n g a w a l o Afrikada, m a h s u lo t 
  k rsatkichi hayron qolarli darajada: S a x e ln in g olti m am lakatida d on n in g b o zo rg a  
  chiqishi 1 9 7 0 -8 0 yillarda o 'rtach a 2 foizni tash kil e tg a n .
  Y osh s u v e r e n d avlatlar m ustaqillik davrida xalq x o ’jaligining qator tarmoqlari 
  rivojlanishida m a'lu m yutuqlarga erishdilar, bu e s a milliy d a rom ad n in g o ’sish ig a , 
  ju m lad an jon b o s h ig a h a m o ’s is h ig a olib keldi. Natijada o ziq -o v q a t m ah su lo tla rig a 
  b o lg a n talab n in g t lov qobiliyati o s h is h ig a olib keldi. S h u bilan birga d e h q o n la r 
  h a m  z o v q a tla n is h la r in i y a x s h ila s h g a intildilar. U lar d a v la t to m o n id a n so tib  
  o l i n a y o t g a n o z i q - o v q a t m a h s u l o t la r i n i n g b a h o s i n i o s h i s h i g a v a i s h l a b  
  ch iq arishn in g k en g a y tir ish u ch u n b e r ila d ig a n s s u d a g a e ’tibor qilm adilar. B u n d a n


  tash q ari, b u n g a o ’x s h a s h harakat teskari natija berishi m um kin, chunki q ish lo q  
  a h o l i s i k e r a k li p u l m a b la g 'la r in i a g r a r m a h s u lo t la r n i k a m h a jm d a s o t i s h  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ikkinchidan, rivojlanayotgan m am lakatlarda y erg a ishlov berish va a s o s a n uning

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish