• G o s k o m s t a t n in g m a ’lu m o tig a k ra, o q s il k a lo r iy a s i y e tis h m o v c h ilig i belgilari
 • m oliyaviy a h v o l m am lak atga etarli m iqdorda o ziq -o v q a t m ahsulotlarini import qilish
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet78/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  m oliyaviy a h v o l m am lak atga etarli m iqdorda o ziq -o v q a t m ahsulotlarini import qilish 
  h a m d a ulam i d avlat m iq yosid a ish lab chiqarishni q  lla b -q u w a tla sh imkonini beradi, 
  bu hol Y a p o n iy a d a k u z a tila d i. S a u d iy a A r a b is to n i R e s p u b lik a s i m iso li h a m  
  nam u n ali: u n d a neftedollarlarni d o n x jaligiga katta kapital qilib kiritildi v a katta 
  su b sid iy a la r e v a z ig a  z ehtiyojlarini t laligicha qondirdi v a ortiq ch asin i e k sp o r t 
  qildi.
  B o y davlatlarning tajribasi, tabiiyki, u n iversal b la olm aydi. V azifa sh u n d a n  
  iboratki, o z iq -o v q a t m a h su lo tla r i b a la n s i n o s o z b o ’lg a n m a m la k a tla rd a h a y o t 
  d a r a ja s i v a a h o lin in g s o tib o lis h q o b iliy a ti o s h is h i b ila n q is h lo q x  ja lig id a  
  m a h s u lo t birligiga ish la b ch iq a r ish xarajatlarini q isq artirish iozim dir.
  B u m a m la k a tla r a h o lis in in g o ila b y u d je tid a n o z iq - o v q a t m a h s u lo t la r i 
  u lu sh in i o z g in a b o ’ls a -d a , o sh ir ish u c h u n im k o n iy a tg a e g a e m a sla r: u sh u n d o q  
  ha m 6 0 foiz d a n osh iq ro q , G FR va A Q S H da e s a bu raqam 2 0 fo izd a n k am roq q a 
  te n g . S o b iq S o v e t Ittifoqida e s a bu k rsatqich 5 0 fo izg a yaqin b  lg a n , a m m o  
  m illio n la b o ila la r o z iq - o v q a t m a h s u lo t la r ig a o ’z d a r o m a d la r in in g 7 0 fo iz n i 
  sarflaganlar. 1991-yil ap relidagi narxlam i islo h qilinishi o z iq -o v q a t m a h su lo tla rg a  
  xarajatlam i y a n a d a oshirib yubordi, bu e s a k p lab k rsatkichlar b  yich a S o b iq  
  Ittifoq h a m q o lo q d a v la tla r q a to r id a e k a n lig in i ta s d iq la d i. H ozirgi R o s s i y a d a  
  G o s k o m s t a t n in g m a ’lu m o tig a k ra, o q s il k a lo r iy a s i y e tis h m o v c h ilig i belgilari 

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  m oliyaviy a h v o l m am lak atga etarli m iqdorda o ziq -o v q a t m ahsulotlarini import qilish

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish