• 7 mlrd. real r a q a m d a n to g ip o te tik 5 0 mlrd. k is h ig a c h a . Oxirgi h o la td a ilg ’or
 • Y ern in g q is h lo q x  ja lig i s a lo h iy a tin in g k o ’p la b h iso b o tla r i o r a s i d a e n g
 • Bu k rsatkichlardan m ak sim al im koniyat (tabiiy b io m a s s a sh ak llan ish i ja r a y o n ig a
 • jalb qilishi jonli m u zo k a r a la r m a zm u n i b o ’lib qoladi. A grotabiiy om illam in g yetarli
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet81/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-
  betlik3
  jalb qilishi jonli m u zo k a r a la r m a zm u n i b o ’lib qoladi. A grotabiiy om illam in g yetarli 
  d a r a j a d a  r g a n il m a g a n l i g i v a i s h l a b c h i q a r is h d a u la r d a n t o ’la q o n li 
  fo y d alan ilm agan ligi v a ta rm o q d a a g ro tex n ik istiq b o lla rg a n isb a ta n turlicha fikrlar 
  borligi b u n g a s a b a b b o ’ladi.
  Buning ustiga, q a n d a y ovqatlanish tarkibi qabul qilinishidan ko’p narsa b ogliq  
  ilmiy a s o s la n g a n yoki am alda mavjud b lgan. A garda a s o s qilib bitta ratsion, m a sa la n  
  « o ’rta» yevropalikning ratsionini olgan holda ham , p lan eta aholisin in g m um kin b o lg a n  
  so n ig a nisb atan m u taxassislam in g fikri katta farq qiladi - gorizontda y u za g a kelayotgan 
  7 mlrd. real r a q a m d a n to g ip o te tik 5 0 mlrd. k is h ig a c h a . Oxirgi h o la td a ilg ’or 
  texnologiyalam i h a m m a joyda yoyilishi e n g muhim d e b qabul qilinishidan tashqari, 
  quruqlikning yuqori qism i 7 0 foizni zlashtirish krsatkichlari haq ida g a p yuritiladi.
  Y ern in g q is h lo q x  ja lig i s a lo h iy a tin in g k o ’p la b h iso b o tla r i o r a s i d a e n g  
  fu n d a m e n ta li 7 0 -y illa rd a g o lla n d olim lari guruhi to m o n id a n bajarilgan. U lar y e rg a  
  ish lo v b erish u ch u n o ’zlashtiriladigan hududni 3 7 1 4 mln. g a d e b baholadilar. Bu 
  e s a jam i quruqlikning 2 7 ,4 foizn i (A n ta rk tid a d a n ta sh q a r i), u lard an s u g ’o rish  
  y o ’li bilan 4 7 0 m ln .g a h a y d a b ish la tish u ch u n  zla sh tir ish m um kin d e b to p ish d i. 
  Bu k rsatkichlardan m ak sim al im koniyat (tabiiy b io m a s s a sh ak llan ish i ja r a y o n ig a  
  f o to s in te z resu rsla rin i t a ’sir e tis h i c h e g a r a la n g a n lig i h isob i bilan) ish lo v b erilgan  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  jalb qilishi jonli m u zo k a r a la r m a zm u n i b o ’lib qoladi. A grotabiiy om illam in g yetarli

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish