•  tk a z is h n i o d d iy la s h tir ib , u o rq a li x jalik m e x a n iz m in in g b a r c h a a v t o n o m
 • B izn in g m a m la k a tim iz d a bu iq tiso d iy b o s h q a r u v n i r e a n im a ts iy a q ilish u c h u n
 • Aholi so n i va tarkibi uning bajarad igan vazifalari bilan b o g liq h old a b ah olan ad i.
 • v a tarixiy m a n b a la r g eo g ra fik d iffere n siy a si tahlilidan kelib chiqib, ochlik, o m m a v iy
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet84/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  v a tarixiy m a n b a la r g eo g ra fik d iffere n siy a si tahlilidan kelib chiqib, ochlik, o m m a v iy  
  ocharch ilik v a b o s h q a s h u turdagi qiyinchiliklar ja m iy a tn in g h a y o tig a kuchli t a ’sir 
  k o ’rsatadi. U la r s h u ju m lad an , hok im iyatning o z iq -o v q a t sektori ishlariga 
  0
  ’z t a ’sirini 
   tk a z is h n i o d d iy la s h tir ib , u o rq a li x jalik m e x a n iz m in in g b a r c h a a v t o n o m  
  y a c h e y k a la r ig a n is b a t a n m a r k a z la s h tir ilg a n rolini m u s t a h k a m la s h g a intilad i. 
  B izn in g m a m la k a tim iz d a bu iq tiso d iy b o s h q a r u v n i r e a n im a ts iy a q ilish u c h u n  
  j s h q in u r in ish la r g a v a h a q iq iy b o z o r n i v u ju d g a k e lis h i y  lid a q  s h im c h a  
  t siq la r q o ’y ilish ig a o lib k ela d i. K e s k in la s h g a n o z iq -o v q a t m a h su lo tla ri bilan  
  t a ’m in la s h n in g turli xil holatlari n atijasi, g u m a n is tik m avjud lik ning ifo d a la n g a n  
  n a m o y is h i b  lib , e s k ir g a n k o n s e r v a tiv s h a k lla rn i s a q la g a n h o ld a iq tiso d iy o t 
  rivojlanishini t x ta tish g a urinish m uhim a h a m iy a tg a egadir. S h u n in g u ch u n o ziq - 
  o v q a t m ah su lotlari bilan ta ’m in la sh krizisini y e n g ib  tish v a z ifa s i b a r c h a d a v la tla r 
  u c h u n a lo h id a a h a m iy a t g a e g a , v a uni d em ok ratik usullar bilan y e c h is h milliy 
  q ayta tu g ’ilish ylini o c h u v c h i, taqdirni b e lg ila b b e ru v ch i x a ra k terg a e g a .


  II вов.
  JAHON AHOLISIGEOGRAFIYASI
  2.1. Aholining jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati, uning ayrim 
  tarixiy davrlardagi soni va dinamikasi
  Aholi so n i va tarkibi uning bajarad igan vazifalari bilan b o g liq h old a b ah olan ad i. 

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  v a tarixiy m a n b a la r g eo g ra fik d iffere n siy a si tahlilidan kelib chiqib, ochlik, o m m a v iy

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish