• tibor qaratilardi. O ta -o n a oilad a 3 - 4 fa r za n d g a e g a b o lm o q c h i b  lsa , u n d a ayol
 • Bir n e c h a m in g yillar m o b a y n id a  lim n ing ju d a katta v a a h oli  sish in in g
 • Aholi, a w a la m b o r , o ’zid an k o ’p a y a d ig a n , o ’zini takror barpo q ilad igan b io so tsia l
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet85/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  Aholi, a w a la m b o r , o ’zid an k o ’p a y a d ig a n , o ’zini takror barpo q ilad igan b io so tsia l 
  organizm dir. Aholi s h u bilan birga jam iyatn in g a s o s iy ish la b chiqaruvchi kuchi va 
  is t e ’m o lch isid ir. A n a s h u n u qtai n a z a r d a n ah o li s o n i, tarkibi, o ’s is h sur'atlari, 
  jo y la sh ish ig a x o s x u s u s iy a tla m i tahlil e tis h a lo h id a a h a m iy a t k a s b e ta d i.
  In so n iy a t tarixining katta davri d a v o m id a , y a ’ni n e o lit d avrid an eram izn in g
  XIX a sr ig a c h a aholi so n i v a tarkibi a n ’a n a v iy d e b ataluvchi tur ta ’sirida takror barpo 
  etilardi. U n g a jud a yuqori darajad agi (har 1 0 0 0 k ish iga n isb a ta n tu g ’ilgan lar so n i 
  4 0 - 4 5 ni tash kil etd i) tu g ’ilish h a m d a yuqori darajad agi o ’s is h (3 0 -3 5 prom ille) v a  
  p a s t darajad agi tabiiy  s is h x o s ed i. Aholini takror b arp o qilinishining u sh b u turi 
  agrar iqtisod iyot v a u n g a x o s ijtimoiy m u n o sa b a tla r bilan b e v o s ita a lo q a d o r edi. 
  B u n d a k o ’p bolali oilan i tash k il q ilish g a intilish, a y n iq sa xjalik ish larid a o ta g a  
  ko’m ak beruvchi  gil b o la la m in g m avjud ligiga va so n in in g k o ’p b o ’lish ig a katta 
  tibor qaratilardi. O ta -o n a oilad a 3 - 4 fa r za n d g a e g a b o lm o q c h i b  lsa , u n d a ayol 
  k a m id a m a zk u r m iq d o rd a n ikki-uch m arta ko'p b o la tu g ’ish i lozim e d i, chunki 
   lim , a y n iq s a g  d a k la r v a b o la la r  lim in in g n ih o y a td a y u q o rilig i t u g ’ilg a n  
  bolalarning yarm id an kpini  zi bilan olib ketardi.
  Bir n e c h a m in g yillar m o b a y n id a  lim n ing ju d a katta v a a h oli  sish in in g  
  p a s t b lishligi  zin in g o yek tiv sa b a b la r g a egadir. D a s ta w a l bu m od d iy v a sanitar- 

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Aholi, a w a la m b o r , o ’zid an k o ’p a y a d ig a n , o ’zini takror barpo q ilad igan b io so tsia l

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish