• 1650-yillar ich id a q a y d etilg a n blib, o ’s h a davrlarda aholi so n i u m u m a n o ’sm a d i
 • gig ien ik sh a rt-sh a r o itla m in g q o n iq a r siz a h v o ld a e k an ligi, q o la v e r s a , vaqti-vaqti
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet86/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  gig ien ik sh a rt-sh a r o itla m in g q o n iq a r siz a h v o ld a e k an ligi, q o la v e r s a , vaqti-vaqti 
  bilan takrorlanib turuvchi ocharchilik, o ’lat, v a b o v a c h e c h a k epidem iyalari natijasida 
  y u z m in glab o d a m la m in g qirilib ketishi. Yer sh a rid a b u n d ay ofatlar 2 0 0 - 4 0 0 ,1 6 0 0 -  
  1650-yillar ich id a q a y d etilg a n blib, o ’s h a davrlarda aholi so n i u m u m a n o ’sm a d i, 
  1 3 0 0 - 1 4 0 0 - yillar d a v o m id a q o ra  la t e p id e m iy a s in in g t a ’sirid a s a y y o r a  z  
  ah olisin in g 1 /4 q ism id a n ajraldi, un ing so n i k esk in kam aydi. Aholi k rsatkichlariga 
  oxiri k  rin m a y o tg a n urushlar h a m katta sa lb iy t a ’sir k o ’rsatib k e lm o q d a . U rushlar 
  XVIII a s r d a 5 ,2 m ln. k ish in in g y o s t ig ’ini quritdi.
  XIX 
  a s r g a c h a b  lg a n d a v r d a d e m o g r a fik j a r a y o n la r d a s e z ila r li s if a t  
  0
  ’z g a r is h la r i b  lib  tm a d i. U n d a n k e y in g i d a v r d a a h o lin in g ta b iiy h a ra k a ti 
  k  r s a tk ic h la r id a d e m o g r a fik o ’tis h ja r a y o n i b o s h la n d i. U o ila b a ja r a d ig a n  
  v a zifa la rn in g k e s k in  z g a r is h i, tu r m u sh n in g n isb a ta n y a x s h ila n is h i, a h olin in g 
  y o s h tarkibidagi siljishlar va b o s h q a narsalar bilan b o g la n g a n d ir .
  D e m o g r a f olim lar d em o g ra fik o ’tish jarayonini to ’rt k etm a -k et keluvchi fa z a n i 
  o ’z ic h g a olish in i ilm iy a s o s la b bergan lar.
  B irinchi fa z a u c h u n t u g ’ilish n in g yuqori d a r a ja d a s a q la n is h i v a o ’lim n in g 
  k e sk in q isq a r is h i o q ib a tid a v u ju d g a k elu v ch i ju d a yuq ori d a r a ja d a g i ta b iiy o ’s is h  
  x o sd ir.  Download 4.28 Mb.
  1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  gig ien ik sh a rt-sh a r o itla m in g q o n iq a r siz a h v o ld a e k an ligi, q o la v e r s a , vaqti-vaqti

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish