• B u yu k B ritan iya, F r a n siy a , Is p a n iy a , F in la n d iy a , R u m in iy a , J a zo ir, M arok ko
 • Q o z o g ’is to n , P o k is to n , M a la y ziy a , L a o s, M ark aziy S h a rq iy va J a n u b iy A frika
 • T  rtinchi g u r u h d a a h o lis i bir n e c h t a yirik m illa tla rg a e g a , lek in u la r d a n
 • Indoneziya, Filippin, R o s siy a , S h veytsariya, G ’arbiyAfrika mamlakatlari va b osh q alar). Migratsiya XX a s r oxirida d u n y o d a jad al
 • ortiq q ism in i tashkil etu v ch i m am lakatlar, bu larga Y evrop ad a Islandiya, Idandiya
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet92/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  ortiq q ism in i tashkil etu v ch i m am lakatlar, bu larga Y evrop ad a Islandiya, Idandiya, 
  N orvegiya, D an iya, P o ls h a , G erm a n iy a v a bosh q alar, O siy o d a Y ap oniya, KXDR, 
  K oreya R e sp u b lik a si, B a n g la d e s h , M ongoliya, A rm en isto n , Y am an , O m a n , K atar 
  v a b o sh q a la r , A frikada Misr, Liviya, S o m a li, M adagask ar, JanubiyA frikadagi deyarii 
  b a rch a m am lakatlar kiradi.
  Ikkinchi guruhni u sh b u k o ’rsatkich 7 0 - 9 5 fo iz g a te n g b  lgan m a m lak atlar 
  B u yu k B ritan iya, F r a n siy a , Is p a n iy a , F in la n d iy a , R u m in iy a , J a zo ir, M arok ko, 
  Z im b a b v e, M avritaniya, B o tsv a n a , Xitoy, V yetn am , K am bodja, M yanm a, Turkiya, 
  S u riya, Iroq, S h ri-L anka, S in gap u r, A Q S h , A vstriya, Y angi Z e la n d iy a v a b o s h q a la r  
  ta sh k il e ta d i. S h u la r q a to rig a 0 'z b e k is t o n , T urkm aniston, Tojikiston, O zarb ayjon 
  davlatlari h a m kiradi.
  U c h in ch i g u ruh m a m a la k a tla rid a (E ron, A fg ’o n is to n , G ruziya, Qirg’iziston , 
  Q o z o g ’is to n , P o k is to n , M a la y ziy a , L a o s, M ark aziy S h a rq iy va J a n u b iy A frika 
  m a m la k a tla ri v a b o s h q a la r ) a s o s iy m illat u lu sh i jam i ah olin in g y arm id an kam  
  yoki ortiq biroq 7 0 fo izd a n p a s t koY satqich bilan ifo d a la n a d i.
  T  rtinchi g u r u h d a a h o lis i bir n e c h t a yirik m illa tla rg a e g a , lek in u la r d a n  
  b ir o r ta s in in g u lu s h i s e z ila r li b  lm a g a n m a m la k a tla r t p la n g a n (H in d isto n , 
  Indoneziya, Filippin, R o s siy a , S h veytsariya, G ’arbiyAfrika mamlakatlari va b osh q alar).
  Migratsiya
  XX 
  a s r oxirida d u n y o d a jad al 
  0
  ’zgarish lar, ah olin in g o m m a v iy q z alish lari 

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  ortiq q ism in i tashkil etu v ch i m am lakatlar, bu larga Y evrop ad a Islandiya, Idandiya

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish