• B raziliya v a I n d o n e z iy a kabi ayrim yirik m a m la k a tla rid a hali t liq e g a lla n m a g a n
 • M igartsiya ta s h q i v a ichki m ig r a ts iy a g a ta q s im la n a d i. M a m la k a tla r a h o lis in in g
 • b a r o b a r id a kishilik ja m iy a tid a x a lq a r o m ig r a ts iy a - k  p millatli d a v la tla rn in g
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet93/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  b a r o b a r id a kishilik ja m iy a tid a x a lq a r o m ig r a ts iy a - k  p millatli d a v la tla rn in g  
  q u la sh i, tran sp ort v a a lo q a v o sitalarin ing k esk in tak om illash u vi va butun s a y y o r a d a  
  h a y o tn in g in teg ra tsiy a la sh u v i m u n o sa b a ti bilan tub  zgarish lar blib tdi.
  M igratsiya bu - a h o lin in g m a m la k a t ich id a , u n in g t a s h q a r is id a v a d u n y o  
  m in ta q a la r id a jo y la s h u v i tartibini s e z ila r li  z g a r is h kirita o la d ig a n ikkinchi b o s h  
  om il h is o b la n a d i. M ig r a tsiy a ja r a y o n i a h o li h u d u d iy h a r a k a tin in g a s o s i y turi 
  b o ’lib, u in s o n b ila n ta b ia t  r ta s id a a lo q a d o r lik v u ju d g a k e lg a n d a n b u y o n  
  s h a k lla n ib , rivojlanib k e lm o q d a . A h o li m ig a r ts iy a s i, a y n iq s a b u y u k g e o g r a fik


  k a s h f iy o t la r d a v r id a n b o s h l a b k e n g m i q y o s d a a m a l g a o s h m o q d a . Ichk i 
  m ig r a t s iy a j a r a y o n id a k is h ila r o d a t d a g i k a b i a s o s a n q i s h l o q j o y la r id a n  
  m a r k a z g a - yirik s h a h a r a g lo m e r a ts iy a la r ig a k  ch a d ila r. H o zird a d u n y o n in g  
  B raziliya v a I n d o n e z iy a kabi ayrim yirik m a m la k a tla rid a hali t liq e g a lla n m a g a n  
  y o x u d siyrak e g a lla n g a n h u d u d la r b ilan b o g liq ichki m ig ra ts iy a k u za tilm o q d a . 
  M igartsiya ta s h q i v a ichki m ig r a ts iy a g a ta q s im la n a d i. M a m la k a tla r a h o lis in in g  
  s o n i v a tark ibiga b  la d ig a n t a ’siri n u q ta i n a z a r id a n ta s h q i m ig ra tsiy a la rn in g  
  a h a m iy a ti b e q iy o s d ir . T a s h q i m ig r a ts iy a k a tta h a jm g a e g a m a m la k a tla r d a  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  b a r o b a r id a kishilik ja m iy a tid a x a lq a r o m ig r a ts iy a - k  p millatli d a v la tla rn in g

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish