• Javob
 • Javob: duksimon hujayralar Elektron mikrofotografiyada ikki ХIL hujayra berilgan. Birinchi hujayraning apikal yuzasida ko‟plab sitoplazmaning barmiqsimon o‟simtalari bor. Ikkinchi hujayraning qaysi birida endositoz jarayoni aktiv kechadi
  Download 0.64 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet2/60
  Sana21.10.2022
  Hajmi0.64 Mb.
  #27741
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60
  Bog'liq
  Vaziyatli-masalalar
  BMI mavzulari, 32, leksika kurs ishi, 1-amaliy, Kristallarning sohaviy nazariyasi, Lecture - 8-1
   Bu sahifa navigatsiya:
  • Javob
  Javob .Energetik jarayonlar. 
  11. Tajribada xayvonga uzoq vaqt davomida uyqu dori berildi. Jigar xujayralarini
  qaysi organoidi aktiv ishlaydi? 
  Javob . Silliq endoplazmatik to„r, mikrosomal oksidaz tutuvchi sistema saqlaydi.
  Vazifasi: dezintoksikatsion. 
  12.Tajribada xayvonga uzoq vaqt davomida uyqu dori berildi. Jigar xujayralarini
  qaysi organoidi aktiv ishlaydi? 
  Javob. Silliq endoplazmatik to„r, mikrosomal oksidaz tutuvchi sistema saqlaydi.
  Vazifasi: dezintoksikatsion. 
  13.Elektron mikroskopda ko„rilganda xujayrada lizosoma membranasini
  butunligini buzilishi va fermentlarni sitoplazmaga chiqishi aniqlandi. Bu
  xujayralarda qanday o„zgarish bo„ladi? 
  Javob: O„z- o„zini xazm qilish natijasida xujayralar nobud bo„ladi. 
  14.Elektron mikroskopda xujayralarda ko„p miqdorda autosomalar aniqlandi. 
  Xujayralarda qanday jarayon sodir bo„lmoqda? 
  Javob: Organoidlarni qisman parchalanish jarayoni. 
  15.Preparatda ikki xil xujayra ko„rinmoqda. Birida yadrosida intensiv bo„yalgan
  xromatin ipchalari bor. Ikkinchisida yadro oqish, xromatin diffuz tarqalgan.U 
  yoki bu xujayralarda xromatinning qaysi tipi aniqlanadi? 
  Javob:Geteroxromatin i euxromatin. Ikkinchisi jadal ish bajaruvchi xujayra. 
  16.Preparatda xromasomalar xujayraning markazida aniqlanganligi ko„rildi, 
  xromasomalar yulduzsimon shaklga kirgan. Mitoz bosqichini ayting. 
  Javob:Metafaza. 
  17.Preparatda xromosomalari qiz yulduzlari shaklidagi xujayralar ko„rinmoqda. 
  Mitoz bosqichini ayting. 
  Javob:Telofaza. 
  18.Preparatda sitoplazmada tartibsiz kondensirlangan xromosommalar tutuvchi
  xujayralar ko„rinmoqda. Mitoz bosqichini ayting. 
   Javob:Profaza. 


  19.Mitoz xolatidagi xujayraga bo„linish duklarini uzuvchi preparat ta'sir qildirildi. 
  Bu nimaga olib keladi? Xujayraning xromosoma to„plami qanday bo„ladi? 
  Javob: Anafaza va telofaza kuzatilmaydi. Xujayra xromosoma to„plami tetraploid. 
  20.Ikkita qon surtmasi berilgan. Birinchisida - neytrofillarda jinsiy xromatin 
  baraban tayoqchasi ko„rinishida yadroning bir segmentida joylashgan.Ikkinchi 
  surtmada jinsiy xromatin aniqlanmadi. Surtmalardan qaysi biri ayol qonidan
  tayyorlangan? 
  Javob: Jinsiy xromatin saqlagan qon surtmasi ayolga tegishli. 
  21.Pigment xujayralarning sitoplazmasida quyosh nurlari ta'sirida pigment
  donachalari xosil bo„ldi. Donachalar xujayraning qaysi strukturasiga kiradi? 
  Javob: Pigment kiritmalari ( melanin pigmenti). 
  Vaziyatli masala-23 
  22.Me'da osti bezi xujayralarining apikal qismida sekretor sikl jarayoni natijasida
  sekret donachalar gox paydo bo„lib gox yo„qoladi. Sekret donachalarni xujayraning
  qaysi strukturasiga kiritish mumkin? 
  Javob:Sekretor kiritmalar. 
  23.Ma'lumki, xujayra sitoplazmasida organellalar doimo xarakatda
  bo„ladi.Xujayraning qanday strukturalari bunda ishtirok etadi? 
  Javob:Mikrofilamentlar va mikronaychalar. 
  24.Ma'lumki, ba'zi xujayralar xarakatlanish qobiliyatiga ega. Xarakatlanish
  qobiliyatiga ega bo„lgan xujayralar nima xosil qiladi? 
  Javob:Psevdopodiya. 
  Vaziyatli masala-26 
  25.Elektron mikroskopda xujayra tekshirilganda uning bir yuzasida kiprikchalar, 
  bir yuzasida esa desmosomalar borligi aniqlandi. Xujayraning qaysi yuzasi erkin
  qaysi yuzasi kontakt qiluvchi xisoblanadi? 
  Javob: Kiprikchalar tutuvchi yuzasi - erkin , desmosoma xosil qilgan qismi kontakt
  qiluvchi. 
  26.Ichaklarning ichki yuzasi jiyakli epiteliy xujayralar bilan qoplangan. Ba'zi
  kasalliklarda jiyaklar shikastlanadi. Bu xolatda xujayralarning qaysi vazifasi 
  buziladi? 
  Javob. So„rish funksiyasi. 


  27.O„lchami 0,2 mkmdan kichik, 100 nm katta bo„lgan strukturalarni tekshirish
  kerak bo„lib qoldi. Yorug„lik mikroskopini qanday usulidan foydalanish
  mumkin? 
  Javob:Ultrabinafsha mikroskopiya. 
  28.O„lchami 0,1 mkmdan kichik, 100 nm katta bo„lgan strukturalarni tekshirish
  kerak bo„lib qoldi. Mikroskopiyaning qanday usulidan foydalanish mumkin? 
  Javob.Elektron mikroskopiya. 
  30.Ma'lumki, xujayra tarkibida turli xil organik moddalar bo„ladi. Buni qanday 
  usullar bilan aniqlash mumkin: 
  a) sifat tarkibi; 
  b) miqdori. 
  Javob.A) sitoximiya usuli, b) sitofotometriya usuli. 
  31.Preparatda (bo„yalishi: gematoksilin-eozin) xujayralar ko„rinmoqda, ularning 
  sitoplazmasi: 
  a) bazofil; 
  b) oksifil. 
  Sitoplazmaning bo„yalishiga qanday moddalar ta'sir qiladi? 
  Javob.A) sitoplazmatik RNK, b) sitoplazmatik oqsillar. 
  32.Xujayradan tashqarida ionlar konsentratsiyasi xujayra ichiga qaraganda kam. 
  Bu xolatda xujayra ichiga ionlar kirishi mumkinmi? Kirishi mumkin bo„lsa, qanday 
  mexanizm orqali amalga oshiriladi? 
  Javob:Aktiv transport. 
  33.Elektron gistoximiya usuli yordamida jigar xujayralari (gepatotsitlar)
  sitoplazmasida rozetkasimon glikogen saqlovchi sirukturalar borligi aniqlandi. Bu 
  strukturalar qanday nomlanadi? 
  Javob: Kiritmalar. 
  34.Xujayraga sitolemmasidagi oqsillarni konformatsiyasini o„zgartiruvchi
  moddalar bilan ishlov berildi.Xujayra membranasini qaysi funksiyasi buziladi? 
  Javob:Transport va retseptor. 
  35.Xujayraning 3 ta preparati takdim etildi.1-da yaxshi rivojlangan mikrovorsikalar, 
  keyingisida kiprikchalar va uzun usikchalari bor.Shularning kaysi biri surilishga 
  ixtisoslashgan. 
  Javob:mikrovorsinkali xujayralar 


  36.Xujayra yuzasida erkin ishkoriy fosfataza aniklandi.Elektron mikroskop ostida 
  xujayra yuzasi kanday kurinadi. 
  Javob:mikrovorsinkali 
  37 .Xujayralarni mikroskop ostida urganganimizda, xujayralarning yuzasida kam 
  sonli mikrovorsinkalar, ayrimlarida jiyakli buladi.Bu xujayralarning vazifalari xakida 
  kanday xulosa kilish mumkin. 
  Javob:Jiyakli xujayralar surishga ixtisoslashgan. 
  38. Yara yuzasida ko‟plab birlamchi va ikkilamchi tipdagi lizosoma tutgan hujayralar 
  topildi, Bu hujayralarning vazifasi nima? 
  Javob: (Himoya, ular fagotsitozga jalb qilingan.)
  39. Hujayraning hayotiy jarayonida endoplazmatik to‟rning sisternalar va kanalchalar 
  sistemasi faoliyati oshgan .. Hujayra ichidagi qaysi moddalar sintezi faollashlgan? 
  Javob: (Lipidlar va uglevodlar). 
  40.Manipulyator yordamida hujayra markazi sentrioli olib tashlandi. Bu hujayraning 
  keyinchalik hayotiga qanday ta'sir ko'rsatadi? 
  Javob:(Mitozga bo'lgan qobiliyati yo‟qoladi) 
  41.Manipulyator yordamida hujayradan Golji majmuasi olib tashlandi.Bu hujayraning 
  keyinchalik hayotiga qanday ta'sir ko'rsaladi? 
  Javob: (Uglevod sintezi, lizosoma hosil bo'lishi, sekret mahsulotlarining hosil bo'lishi 
  va ajralishi buziladi) 
  42.Hujayra yadrosiga giston oqsilini parchalovchi preparatlar bilan ishlov berildi. 
  Birinchi bo'lib qaysi struktura shikastlanadi? 
  Javob: (Xromatin strukturasi o'zgargani uchun xromosoma struktura va funksiyasi 
  ham o'zgaradi) 
  43.Mitoz natijasida ikkita qiz hujayra hosil bo'ldi. Bittasida hujayra siklining 
  interfazasi boshlandi, ikkinchisida esa differensirlanish. Har bir hujayra bilan 
  keyinchalik nima yuz beradi? 
  Javob: (Birinchisi bo'linadi, ikkinchisi uzoq vaqt ish bajarib nobud bo'ladi. Ayrim 
  hujayralar mitotik siklga qaytishi mumkin) 
  44.Odam va gorilla kariotipini o'rganishda ikki xil tip topildi. Biri 46 ta, ikkinchisi esa
  48 ta xromosomaga ega. Qaysi biri odamga tegishli? 
  Javob: (46 ta xromosomali hujayra) 


  45.Mikroxirurgik yo'l bilan amyoba (bir hujayrali organizm) ikkita fragmentga 
  ajratildi: yadroli va yadrosiz. har birida keyinchalik qanday jarayon sodir bo'ladi va 
  buning sababi nima? 
  Javob: (Yadrolifragmenthujayranitiklaydi. Yadrosiz fragment nobud bo'ladi. Yadro 
  barcha jarayonlarni boshqaradi, shu jumladan raparatsiyani ham) 
  46.Tajriba uchun bir nechta og'iz bo'shlig'i epiteliysi olindi va bu gistologik 
  preparatga maxsus ishlov berilgandan so'ng aniqlandiki, ularning yadrosida jinsiy 
  xromosomalar yo'q ekan. Hujayra qaysi jins vakilidan olingan? 
  Javob: (Erkak jins) 
  47.Elektron mikrosuratda spermatozoidning kesmasi ko'rsatilgan. Unda mitoxondriya 
  bilan o'ralgan o'q ip ko'rinib turibdi. Sprematozoidning qaysi qismi kesilgan? 
  Javob: (Spermatozoidning oraliq qismi) 
  48.Tuxum hujayrasiga Yaltiroq halqa tarkibiga kiruvchi follikulyar hujayrani 
  parchalaydigan preparat bilan ishlov berildi. Bunda tuxum hujayrasiga nima bo'ladi? 
  Javob: (Tuxum hujayrasi nobud bo'ladi, chunki follikulyar hujayralar trofik vazifani 
  bajaradi) 
  49.Tuxum hujayra bir tekis tarqalgan oz miqdorda sariqlik saqlaydi. Tuxum hujayra 
  tipi va maydalanish turini aniqlang. 
  Javob: (Oligoletsital, izoletsital, tuxumhujayra. Maydalanish,to'liq,simmetrik, 
  sinxron) 
  50.Tuxum hujayra bir qutbda joylashgan ko'p miqdorda sariqlikka ega. Tuxum 
  hujayra tipi va maydalanish turini aniqlang. 
  Javob: (Poliletsital keskin teloletsital tuxum hujayra. Maydalanish chala, diskoidal) 
  51.Gistologik preparatda blastotsel markazida bir xil kattalikda blastomerlardan 
  tashkil topgan bir qavat blastodermali blastula ko‟rinadi. Bunday blastulaga qanday 
  maydalanish olib keladi? Keyinchalik gastrulyatsiyaning qaysi turi kuzatiladi? 
  Javob: (Maydalanish to‟liq, simmetrik. Gastrulyatsiya invaginatsiya yo‟li bilan) 
  52.Lansetnik ikki qavatli homilasida invaginatsiyadan hosil bo‟lgan ichki varaq 
  parchalandi. Qaysi asoslar rivojlanishi buziladi? 
  Javob: (Ichak nayi va xorda rivojlanishi buziladi) 
  53.Tajribada jo‟ja homilasida metabolitni chiqaruvchi va gaz almashinuvi 
  funksiyasini bajaruvchi homiladan tashqari organ shikastlandi. Bu qaysi organ? 
  Tovuq embrionida qanday hosil bo‟ladi? 


  Javob: (Allantois shikastlangan. Ichak orqa qismining vertikal devorida o‟simta 
  bo‟lib) 
  54.Tovuq embrionida homiladan tashqari ektoderma va homiladan tashqari 
  mezodermaning larietal varaqasi buzilgan. Bunda qaysi provizor organlar hosil 
  bo‟lmaydi? 
  Javob: (Amnion va seroz qavat hosil bo‟lmaydi) 
  55.Jo‟ja homilasida mikromanipulyator yordamida segment oyoqchalar buzib 
  tashlandi.Bunda qanday holatlar yuzaga keladi? 
  Javob: (Segment oyoqchalar buzib tashlanganda siydik-tanosil sistema rivojlanishi 
  biziladi) 
  56.Jo‟ja homilasigayorug‟lik mikroskopida qaraganda birlamchi ektodermatarnov 
  shaklida qayrila boshlagani ko‟rinadi. Shu hujayraviy material va ektodermaning 
  qolgan qismidan keyinchalik nimalar hosil bo‟ladi? 
  Javob: (Tarnov chetlari birlashib, netv kanali va nerv yostiqchalari shakllanadi. 
  Homila ektodermasining qolgan qismlari nerv nayini tashqaridan o‟rab olib teri 
  ektodermasini hosil qiladi) 
  57.Barcha umurtqalilar va odam homilasi differensirlanishi jarayonida avval ikkita, 
  so‟ng uchta homila varaqasi hosil bo‟lish davrini o‟tadi. Shu varaqalarni nomini 
  ayting. 
  Javob: (Ektoderma – tashqi varaqa, mezoderma – o‟ta va entoderma – ichki varaqa) 
  58.Gastrulyatsiya jarayonida uchta homila varaqalaridan hujayralar ko‟chishi sodir 
  bo‟ladi. Noto‟g‟ri shaklli hujayra och yadroli, ko‟plab o‟simtasi yordamida boshqa 
  hujayralar o‟simtalari bilan bog‟lanadigan. Bu qaysi hujayralar? Ulardan keyinchalik 
  nimalar shaklllanadi? 
  Javob: (Mezenxima. Undan shakllanadi: qon, limfa,ularning tomirlari, qon va 
  immunitet hosil qiluvchi organllar (timusdan tashqari), silliq mushak to‟qimasi, 
  endokard, endoteliy, mikrogliya) 
  59.Elektrogrammada erkak va ayol jinsiy hujayralari keltirilgan. Organella tarkibiga 
  qarab spermatozoid va tuxum hujayralarini qanday ajratish mumkin? 
  Javob: (Tuxum hujayrasida sentriola bo‟lmaydi) 
  60.Rasmda lansetnik, baqa, tovuq va odam tuxum hujayralari chizilgan. Qaysi biri 
  kimga tegishli? 
  Javob: (Lansetnik – oligoletsital birlamchi izoletsital, baqa– poliletsital mezoletsital, 
  tovuq – poliletsital keskin teloletsital, odam – ikkilamchi oligoletsital izoletsital) 


  61.Lansetnikda ikkita blastomerli bosqichda tajriba yordamida bitta blastomer 
  parchalandi. Qolganiga nima bo‟ladi? 
  Javob: (Normal lansetnikka aylanadi) 
  62.Tuxum hujayrasi sariqligi bir tekis tarqalgan oz miqdorda. Bunday tuxum hujayra 
  qaysi quyi hayvon sinfiga tegishli? Tuxum hujayra tipi, maydalanish tipi, bo‟lajak 
  homila blastula turini aniqlang. 
  Javob: (Lansetnik. Tuxum hujayra birlamchi oligoletsital, maydalanish to‟liq 
  (goloblasrik) simmetrik, seloblastula) 
  63.Bir turga mansub ikkita hayvon homilasi berilgan. Bittasi ikkita blastomerli 
  bosqichda, ikkinchisi morula davrida. Qaysi homila massasi kattaroq? 
  Javob: (Ikkala homilaning massasi teng) 
  64.Homilada maydalanish faqat animal qitbda kuzatiladi. Bu qanday maydalanish 
  turi? Tuxum hujayra tipini ko‟rsating 
  Javob: (Maydalanish chala diskoidal. Tuxum hujayra polilitsetal keskin teloletsital) 
  65.Tuxum hujayrasida sariqlik ko‟p, vegetativ qutbga surilgan. Bunday tuxum 
  hujayra qanday nomlanadi va bu qaysi hayvon sinfga mansub? 
  Javob: (Poliletsital keskin teloletsital. Qushlar va sudralib yuruvchilar sinfi) 
  66.Tajribada blastula davrida hujayralar ko‟chishiga to‟sqinlik qiluvchi modda 
  yuboribdi. Embriogenezning qaysi bosqichi to‟xtaydi? 

  Download 0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60
  Download 0.64 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Javob: duksimon hujayralar Elektron mikrofotografiyada ikki ХIL hujayra berilgan. Birinchi hujayraning apikal yuzasida ko‟plab sitoplazmaning barmiqsimon o‟simtalari bor. Ikkinchi hujayraning qaysi birida endositoz jarayoni aktiv kechadi

  Download 0.64 Mb.
  Pdf ko'rish