Kimyo texnologiya
Download 340.03 Kb.
Pdf ko'rish
bet5/6
Sana21.02.2023
Hajmi340.03 Kb.
#43072
1   2   3   4   5   6
Bog'liq
sanoat iqtisodiyoti
HEMIS Student manual, Gidravlika 2, Fizik kimyo Akbarov, all, DARS JADVALI, таркат, 13K-22 EEE Ishchi oquv dasturi, Dars jadvali, курс иши методичка бажариш (1), 0‘ZGARMAS TOK MASHINALARI, Схемотехника 1-4, 8-mavzu. Zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash tizim asoslari, po\'latlarga termik-kimyoviy ishlov berish, 7as termo dinamika, Практикум Методичка Железауглеродистые сплавы
Комплекс тармоққа 
кирувчи тармоқлар 
сони 10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Электроэнергетика саноати 
Кўмир саноати 
Газ саноати 
Нефть ва нефтни қайта ишлаш 
Қора металлургия 
Рангли металлургия 
Машинасозлик ва металлни қайта ишлаш 
Кимё ва нефть-кимё саноати 
Ўрмонсозлик, ёғочни қайта ишлаш
ва қоғоз саноати
Қурилиш материаллари саноати 
Ойна ва чинни-фаянс саноати 
Микробиология саноати 
Медицина (фармацевтика) саноати 
Полиграфия 
Енгил саноат 
Озиқ-овқат саноати 
Ун, ёрма ва ем саноати
Қолган тармоқлар


40 
12 

14 

12 


18 
22 

21 
 
3. Саноат тармоқ тузилмаси ва уни белгиловчи омиллар 
Тармоқ тузилмаси дейилганда, унинг таркиби, тармоқлар ўртасидаги 
нисбатлар ва ўзаро боғлиқлик тушунилади. Тармоқ тузилмаси саноат 
тараққиёти даражасини белгилайди ҳамда унда юз берган ва юз берадиган 
ўзгаришларни акс эттиради. 
Тармоқ тузилмасига биноан қуйидаги жиҳатларни аниқлаш мумкин 
бўлади: 

ижтимоий меҳнат тақсимоти ва кооперациянинг даражасини; 

мамлакатнинг иқтисодий жиҳатдан мустақил эканлигини; 

саноат ва бутун халқ хўжалигининг илмий-техника салоҳиятини; 

мамлакат ва унинг вилоятлари саноатининг ривожланиш 
даражасини; 

саноат тармоғининг “А“ гуруҳи билан “Б“ гуруҳи ўртасидаги ишлаб 
чиқариш алоқадорлигини; 

ижтимоий 
меҳнат 
унумдорлиги 
ёки 
ижтимоий-иқтисодий 
самарадорлигининг даражасини; 

меҳнаткашларнинг моддий фаравонлиги ва маданий даражаси 
ўсганлигини. 
Саноат тармоқлари тузилмасини тавсифлаш учун айрим тармоқлар 
ўртасидаги маълум ишлаб чиқариш алоқадорлигини ифодаловчи миқдорий 
нисбатларни аниқлаб олиш керак. Бу муаммони ҳал этиш учун бир қатор 
кўрсаткичлардан фойдаланилади. Улардан бири тармоқлар ўртасидаги 


нисбатларни ифодаласа, иккинчиси маълум давр ичидаги тузилмавий 
ўзгаришларни, учинчиси эса ишлаб чиқариш алоқаларини ифодалайди. 
Тармоқ тузилмасини ифодаловчи кўрсаткичлар жумласига қуйидагилар 
киради: 
- мустақил саноат тармоқларининг сони; 
- тармоқларнинг саноат ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги салмоғи; 
- тармоқ ривожининг суръати; 
- тармоқнинг илгарилаб кетиш коэффициенти.
Мустақил саноат тармоқларининг сони мамлакат индустриал 
тараққиёти, унинг иқтисодий ва илмий-техник салоҳияти, иқтисодий 
жиҳатдан мустақиллигини ифодалайди.
Тармоқнинг ялпи маҳсулот саноат ишлаб чиқариши умумий ҳажмидаги 
улуши, ишчилар сони ва асосий фондлар қийматидаги салмоғи 
кўрсаткичлари билан ўлчанади. 
Тармоқнинг ривожланиш суръатини қуйидагича ифодалаш мумкин: 
Х
П
C
*
100


бу ерда С – тармоқнинг ривожланиш суръати; 
П – тармоқ ривожланишининг режали даражаси; 
Х – тармоқ ривожининг ҳисобот давридаги даражаси. 
Тармоқнинг ривожланиш коэффициенти тармоқлар таркибидаги 
миқдор ўзгаришларни ифодалайди ва маълум даврдаги саноат тармоқ 
тузилмасидаги силжишларни кўрсатиб беради. Бу коэффициент қуйидаги 
формула ёрдамида аниқланади: 
с
Ср
с
Тр
К
*
*


бу ерда Тр * с – тармоқнинг ривожланиш суръати; 
Ср * с – саноатнинг ривожланиш суръати. 
Саноат тармоқлари орасидаги юзага келган мутаносибликлар ва 
уларнинг ўзгаришига ишлаб чиқариш кучларининг ривожланиш даражаси 
ҳамда бошқа бир қатор омиллар таъсир этади. 
Саноат ишлаб чиқариш тармоқ тузилмасини белгиловчи асосий 
омилларга қуйидагилар киради:
- фан-техника тараққиёти ва унинг ютуқларини ишлаб чиқаришга 
жорий этиш; 
- материал ва ёқилғи, энергетика ресурсларини иқтисодий тежашни 
кучайтириш; 
- ижтимоий 
меҳнат тақсимоти, ихтисослаштириш ва коопе-
ративлаштиришнинг даражаси; 
- саноат ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръатлари; 
- аҳолининг моддий ва маданий даражаси ўсиши; 
- ижтимоий-тарихий шароитлар
- мамлакатнинг табиий ресурслари ва уларни ўзлаштириш даражаси; 


- мамалакатнинг халқаро меҳнат тақсимотида тутган ўрни ва унинг 
бошқа мамлакатлар билан иқтисодий ҳамкорлиги. 
Саноат тармоқ тузилмаси ўзгаришига энг кучли таъсир кўрсатувчи 
омиллардан бири илмий-техника тараққиётидир. Фан- техника тараққиёти 
энг аввало, янги меҳнат воситалари ва маҳсулотнинг янги турларини яратиш, 
мавжуд асбоб-ускуналар ва технология жараёнларини такомиллаштириш, 
янгиларини жорий этиш билан боғлиқдир. Бу эса мавжуд саноат 
тармоқларидан янгидан янги соҳаларнинг ажралиб чиқишига ва 
шаклланишига туртки беради. Натижада прогрессив ҳисобланган, яъни 
автомобилсозлик, асбобсозлик, радиотехника ва электроника, лазер 
технологияси тез суръатлар билан ривожланади. 
Бундан ташқари, фан-техника тараққиёти туфайли янги прогрессив 
хомашё, материаллар, ёқилғи, энергия турларидан фойдаланиш саноатда 
ишлаб чиқариш характерини ўзгартиради. Юқори тежамкорликка эга бўлган 
хомашё, материал, ярим фабрикатлар ва ёқилғи ишлаб чиқарадиган 
тармоқлар истеъмолчи тармоқларга етказиб боришни кенгайтиришлари 
натижасида халқ хўжалигининг бошқа тармоқ маҳсулотларига бўлган 
эҳтиёжи нисбатан камаяди. Масалан, сунъий ва синтетик толани ишлаб 
чиқаришнинг тараққий этиши тўқимачилик саноатида бир сўмлик маҳсулот 
учун сарфланадиган табиий тола сарфини қисқартиради. Натижада 
маҳсулотнинг материал талаблиги камаяди ва саноат билан қишлоқ 
хўжалиги, саноатнинг қазиб олувчи тармоғи билан ишлов берувчи тармоғи 
ўртасидаги нисбат ўзгаради.
Саноат тузилмасининг ўзгаришига ишлаб чиқаришни ташкил 
этишнинг ижтимоий шакллари – концентрациялаш, ихтисослаштириш ва 
комбинатлаштириш жуда катта таъсир кўрсатади. Ишлаб чиқаришда кичик 
корхоналарнинг кўпайиши тармоқ тараққиётини тезлаштиргани ҳолда унинг 
умумсаноат 
маҳсулотидаги 
миқёсини 
оширишга 
олиб 
келади. 
Ихтисослаштириш ижтимоий меҳнат тақсимоти жараёнини ифодалагани 
ҳолда айрим маҳсулотлар ёки маҳсулот қисмларини мустақил ишлаб 
чиқаришга, тайёрлашга, янги саноат тармоқлари ташкил қилинишига сабаб 
бўлади. Масалан, ихтисослаштиришнинг тараққий этиши натижасида 
машинасозликда комплектловчи (бутловчи) буюмлар саноати, асбоб-ускуна 
саноати, приборсозлик, электроника ва бошқа саноат соҳалари ташкил 
топади.
Кооперативлаштириш ва комбинатлаштириш тармоқлар ўртасидаги 
алоқадорликни кенгайтиради ва тармоқ структурасини мураккаблаштиради.
Кишилар моддий ва маънавий фаровонлигининг ўсиши ҳам саноат 
тармоқлари тузилмасининг ўзгаришига муҳим таъсир кўрсатади. Бу омил 
таъсири остида енгил ва озиқ-овқат саноатларида чиқариладиган 
маҳсулотлар номенклатураси ва ассортименти ўзгаради, шунингдек, 
маданий-маиший буюмлар – телевизор, соат, фотоаппарат, кир ювиш 
машинаси, мотоцикл, мотороллер ва бошқалар ишлаб чиқарадиган махсус 
тармоқлар ташкил топади. 


Саноат тармоқлари тузилмасига таъсир кўрсатувчи энг муҳим 
омиллардан яна бири, мамлакатнинг халқаро меҳнат тақсимотидаги ўрни 
ҳисобланади. 
Ҳозирги даврда иқтисодий интеграцияга кирувчи ҳар бир мамлакатда 
айрим тармоқлар тараққиёти учун қулай иқтисодий, ижтимоий ва табиий 
шароитлар борлиги туфайли иқтисодий интеграция дастурлари тузилган. 
Улардаги саноат ўз мамлакатининг эҳтиёжларинигина эмас, балки бошқа 
давлатлар эҳтиёжларини ҳам ҳисобга олган ҳолда ривожланмоқда. 
Мустақиллик йилларида саноат тармоқ тузилмасида ғоят муҳим 
ўзгаришлар рўй бермоқда. Буни 12-жадвал маълумотларидан ҳам кўриш 
мумкин. 
Ўзбекистон саноатининг 1900 
– 2004 йиллардаги тармоқ 
тузилмасининг иқтисодий таҳлили ҳозирги шароитда Ўзбекистон саноат 
ишлаб 
чиқаришида 
фан-техника 
тараққиётини 
жадаллаштиришни 
таъминлайдиган тармоқлар ривожининг юқори суръатлар ва кенг кўлами 
тақозо қилган прогрессив ўзгаришлар рўй бераётганидан далолат беради. 
12-жадвал 

Download 340.03 Kb.
1   2   3   4   5   6
Download 340.03 Kb.
Pdf ko'rish