• InsertionSort(Davlatlar.begin(), Davlatlar.end()); for (auto t : Davlatlar) t->print(); }
 • iter Begin = begin, End = --end
  Download 0.82 Mb.
  bet2/2
  Sana27.07.2023
  Hajmi0.82 Mb.
  #77426
  1   2
  Bog'liq
  7,8 dasturlash(ferangiz)
  Tovar-pul munosabatining shakllanishi, innovatsion jarayonlar majmua , Kreativ fikrlashni rivojlantirishda samarali usullardan foydalanish, jadval, СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ, Mavzu Loyiha t-WPS Office, Anemiya, 155 Miqdoriy taxlil, arshi mu andislik-i tisodiyot instituti “Axborot texnologiyalar
  iter Begin = begin, End = --end;
  for (; begin != End; ) {
  iter prev = ++begin;
  begin--;
  if ((*begin)->aholi > (*prev)->aholi) {
  swap(*begin, *prev);
  for (; begin != Begin; begin--) {
  iter leftpos = --begin;
  begin++;
  if ((*leftpos)->aholi > (*begin)->aholi) swap(*leftpos, *begin);
  else break;
  }
  }
  if (prev == End) break;
  begin = prev;
  }
  }
  int main() {
  list Davlatlar = { new Shahar("Germany", 3000000, "deustch", "Munich", 2000),
  new Shahar("Italy", 2100000, "italian", "Rome", 2500),
  new Shahar("England", 4500000, "english", "Liverpool", 2600),
  new Shahar("Uzbekistan", 1500000, "uzbek", "Tashkent", 2700),
  new Shahar("Qazakstan", 3570000, "qazaks", "Astana", 3200)
  };
  InsertionSort(Davlatlar.begin(), Davlatlar.end());
  for (auto t : Davlatlar) t->print();
  }

  2.Formada 1-formada a[N][M] massiv elementlarini [-100; 200] oraliqdagi tasodifiy sonlar bilan to’ldiring. N va M ni yordamida kiriting. Massivni TextBox komponetalari dataGridWiew komponentasiga joylashtiring.Elementining qiymatini bir vaqtda 5 ga va 3 ga qoldiqsiz bo’linadiganlarining soni label komponentasida chiqaring.

  #pragma once


  #include
  #include
  #include
  namespace CppCLRWinformsProjekt {

  using namespace System;


  using namespace System::ComponentModel;
  using namespace System::Collections;
  using namespace System::Windows::Forms;
  using namespace System::Data;
  using namespace System::Drawing;

  ///


  /// Zusammenfassung fьr Form1
  ///

  public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
  {
  public:
  Form1(void)
  {
  InitializeComponent();
  //
  //TODO: Konstruktorcode hier hinzufьgen.
  //
  }

  protected:


  ///
  /// Verwendete Ressourcen bereinigen.
  ///

  ~Form1()
  {
  if (components)
  {
  delete components;
  }
  }
  private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
  protected:
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox1;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox2;
  private: System::Windows::Forms::DataGridView^ dataGridView1;
  private: System::Windows::Forms::Button^ button1;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label4;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label5;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label6;

  private:
  ///


  /// Erforderliche Designervariable.
  ///

  System::ComponentModel::Container ^components;

  #pragma region Windows Form Designer generated code


  ///
  /// Erforderliche Methode fьr die Designerunterstьtzung.
  /// Der Inhalt der Methode darf nicht mit dem Code-Editor geдndert werden.
  ///

  void InitializeComponent(void)
  {
  this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
  this->textBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
  this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
  this->textBox2 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
  this->dataGridView1 = (gcnew System::Windows::Forms::DataGridView());
  this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
  this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
  this->label4 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
  this->label5 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
  this->label6 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
  (cli::safe_cast(this->dataGridView1))->BeginInit();
  this->SuspendLayout();
  //
  // label1
  //
  this->label1->AutoSize = true;
  this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Segoe Print", 14.25F, System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
  static_cast(0)));
  this->label1->Location = System::Drawing::Point(24, 80);
  this->label1->Margin = System::Windows::Forms::Padding(4, 0, 4, 0);
  this->label1->Name = L"label1";
  this->label1->Size = System::Drawing::Size(54, 51);
  this->label1->TabIndex = 8;
  this->label1->Text = L"N:";
  //
  // textBox1
  //
  this->textBox1->BackColor = System::Drawing::SystemColors::Info;
  this->textBox1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Times New Roman", 11.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
  static_cast(204)));
  this->textBox1->Location = System::Drawing::Point(82, 94);
  this->textBox1->Margin = System::Windows::Forms::Padding(4, 5, 4, 5);
  this->textBox1->Name = L"textBox1";
  this->textBox1->Size = System::Drawing::Size(157, 33);
  this->textBox1->TabIndex = 7;
  this->textBox1->TextChanged += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::textBox1_TextChanged);
  //
  // label2
  //this->label2->AutoSize = true;
  this->label2->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Segoe Print", 14.25F, System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
  static_cast(0)));
  this->label2->Location = System::Drawing::Point(24, 151);

  this->label2->Margin = System::Windows::Forms::Padding(4, 0, 4, 0);


  this->label2->Name = L"label2";
  this->label2->Size = System::Drawing::Size(58, 51);
  this->label2->TabIndex = 10;
  this->label2->Text = L"M:";
  //
  // textBox2
  //
  this->textBox2->BackColor = System::Drawing::SystemColors::Info;
  this->textBox2->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Times New Roman", 11.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
  static_cast(204)));
  this->textBox2->Location = System::Drawing::Point(82, 169);
  this->textBox2->Margin = System::Windows::Forms::Padding(4, 5, 4, 5);
  this->textBox2->Name = L"textBox2";
  this->textBox2->Size = System::Drawing::Size(157, 33);
  this->textBox2->TabIndex = 9;
  //
  // dataGridView1
  //
  this->dataGridView1->AllowUserToOrderColumns = true;
  this->dataGridView1->ColumnHeadersHeightSizeMode = System::Windows::Forms::DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode::DisableResizing;
  this->dataGridView1->Location = System::Drawing::Point(247, 80);
  this->dataGridView1->Margin = System::Windows::Forms::Padding(4, 5, 4, 5);
  this->dataGridView1->Name = L"dataGridView1";
  this->dataGridView1->RowHeadersWidth = 10;
  this->dataGridView1->Size = System::Drawing::Size(1047, 490);
  this->dataGridView1->TabIndex = 11;
  //
  // button1
  //
  this->button1->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(static_cast(static_cast(128)), static_cast(static_cast(255)),
  static_cast(static_cast(128)));
  this->button1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Algerian", 12, System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
  static_cast(0)));
  this->button1->Location = System::Drawing::Point(37, 246);
  this->button1->Margin = System::Windows::Forms::Padding(4, 5, 4, 5);
  this->button1->Name = L"button1";
  this->button1->Size = System::Drawing::Size(142, 77);
  this->button1->TabIndex = 12;
  this->button1->Text = L"QIDIR:";
  this->button1->UseVisualStyleBackColor = false;
  this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button1_Click);
  //
  // label3
  //
  this->label3->AutoSize = true;
  this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Segoe Script", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
  static_cast(0)));
  this->label3->Location = System::Drawing::Point(30, 532);
  this->label3->Margin = System::Windows::Forms::Padding(4, 0, 4, 0);
  this->label3->Name = L"label3";
  this->label3->Size = System::Drawing::Size(0, 38);
  this->label3->TabIndex = 13;
  //
  // label4
  //
  this->label4->AutoSize = true;
  this->label4->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Segoe Script", 12, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
  static_cast(0)));
  this->label4->Location = System::Drawing::Point(654, 532);
  this->label4->Margin = System::Windows::Forms::Padding(4, 0, 4, 0);
  this->label4->Name = L"label4";
  this->label4->Size = System::Drawing::Size(0, 38);
  this->label4->TabIndex = 14;
  //
  // label5
  //
  this->label5->AutoSize = true; this->label5->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 10, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
  static_cast(204)));
  this->label5->Location = System::Drawing::Point(0, 0);
  this->label5->Name = L"label5";
  this->label5->Size = System::Drawing::Size(1254, 25);
  this->label5->TabIndex = 15;
  this->label5->Text = L"Formada a[N][M] massiv elementlarini [100; 200] oraliqdagi tasodifiy sonlar bil"

  L"an to’ldiring. N va M ni TextBox komponetalari yordamida kiriting.\r\n";


  this->label5->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::label5_Click);
  //
  // label6
  //
  this->label6->AutoSize = true;
  this->label6->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Consolas", 10, System::Drawing::FontStyle::Italic, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
  static_cast(204)));
  this->label6->Location = System::Drawing::Point(1, 25);
  this->label6->Name = L"label6";
  this->label6->Size = System::Drawing::Size(1308, 23);
  this->label6->TabIndex = 16;
  this->label6->Text = L" Massivni dataGridWiew komponentasiga joylashtiring. Massiv elementlari tublari s"
  L"onini label komponentasida chiqaring.";
  this->label6->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::label6_Click);
  //
  // Form1
  //
  this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(9, 20);
  this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
  this->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(static_cast(static_cast(255)), static_cast(static_cast(255)),
  static_cast(static_cast(192)));
  this->ClientSize = System::Drawing::Size(1307, 598);
  this->Controls->Add(this->label6);
  this->Controls->Add(this->label5);
  this->Controls->Add(this->label4);
  this->Controls->Add(this->label3);
  this->Controls->Add(this->button1);
  this->Controls->Add(this->dataGridView1);
  this->Controls->Add(this->label2);
  this->Controls->Add(this->textBox2);
  this->Controls->Add(this->label1);
  this->Controls->Add(this->textBox1);
  this->Margin = System::Windows::Forms::Padding(4, 5, 4, 5);
  this->Name = L"Form1";
  this->Text = L"7,8-laboratoriya ishi.";
  (cli::safe_cast(this->dataGridView1))->EndInit();
  this->ResumeLayout(false);
  this->PerformLayout();

  }
  #pragma endregion


  bool tub(int son) {
  int key = 0;
  for (int c = 1; c < son; c++) if (son % c == 0) key++;
  if (key < 3) return true;
  return false;
  }
  private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
  srand(time(0));
  int a = Convert::ToInt32(textBox1->Text), b = Convert::ToInt32(textBox2->Text);
  std::valarray sonlar(a * b);
  for (int c = 0; c < a * b; c++) sonlar[c] = rand() % 901 + 100;
  DataTable^ Table = gcnew DataTable();
  for (int c = 0; c < b; c++)Table->Columns->Add(Convert::ToString(c));
  for (int c = 0; c < a; c++) {
  int ptr = 0;
  array^ values = gcnew array(b);
  for (auto t : std::valarray(sonlar[std::slice(c * b, b, 1)])) values[ptr++] = t;
  Table->Rows->Add(values);
  }
  dataGridView1->DataSource = Table;
  int count = 0;
  for (auto t : sonlar) if (tub(t)) count++;
  label3->Text = Convert::ToString("Tub elementlar soni = " + count);
  }
  private: System::Void label5_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e)
  private: System::Void label6_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
  }
  private: System::Void label6_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
  }
  private: System::Void textBox1_TextChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
  }
  }
  };
  }  3. Foydalanuvchilarning login va parollarini tekshiruvchi FORMA yaratish va Formaga nom berish
  #pragma once

  namespace MCWinApp9 {


  using namespace System;


  using namespace System::ComponentModel;
  using namespace System::Collections;
  using namespace System::Windows::Forms;
  using namespace System::Data;
  using namespace System::Drawing;

  ///


  /// Summary for Form1
  ///

  public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
  {
  public:
  Form1(void)
  {
  InitializeComponent();
  //
  //TODO: Add the constructor code here
  //
  }

  protected:


  ///
  /// Clean up any resources being used.
  ///

  ~Form1()
  {
  if (components)
  {
  delete components;
  }
  }
  private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
  protected:
  private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox1;
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox2;
  private: System::Windows::Forms::Button^ button1;
  private: System::Windows::Forms::CheckBox^ checkBox1;

  private:


  ///
  /// Required designer variable.
  ///

  System::ComponentModel::Container ^components;

  #pragma region Windows Form Designer generated code


  ///
  /// Required method for Designer support - do not modify
  /// the contents of this method with the code editor.
  ///

  void InitializeComponent(void)
  {
  this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
  this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
  this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
  this->textBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
  this->textBox2 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
  this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
  this->checkBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::CheckBox());
  this->SuspendLayout();
  //
  // label1
  //
  this->label1->AutoSize = true;
  this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 13.8F, static_cast((System::Drawing::FontStyle::Bold | System::Drawing::FontStyle::Italic)),
  System::Drawing::GraphicsUnit::Point, static_cast(204)));
  this->label1->Location = System::Drawing::Point(105, 51);
  this->label1->Margin = System::Windows::Forms::Padding(4, 0, 4, 0);
  this->label1->Name = L"label1";
  this->label1->Size = System::Drawing::Size(78, 29);
  this->label1->TabIndex = 0;
  this->label1->Text = L"Login";
  this->label1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::label1_Click);
  //
  // label2
  //
  this->label2->AutoSize = true;
  this->label2->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 13.8F, static_cast((System::Drawing::FontStyle::Bold | System::Drawing::FontStyle::Italic)),
  System::Drawing::GraphicsUnit::Point, static_cast(204)));
  this->label2->Location = System::Drawing::Point(105, 121);
  this->label2->Margin = System::Windows::Forms::Padding(4, 0, 4, 0);
  this->label2->Name = L"label2";
  this->label2->Size = System::Drawing::Size(75, 29);
  this->label2->TabIndex = 1;
  this->label2->Text = L"Parol";
  this->label2->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::label2_Click);
  //
  // label3
  //
  this->label3->AutoSize = true;
  this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Modern No. 20", 12, System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
  static_cast(0)));
  this->label3->Location = System::Drawing::Point(106, 324);
  this->label3->Margin = System::Windows::Forms::Padding(4, 0, 4, 0);
  this->label3->Name = L"label3";
  this->label3->Size = System::Drawing::Size(0, 22);
  this->label3->TabIndex = 2;
  this->label3->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::label3_Click);
  //
  // textBox1
  //
  this->textBox1->Cursor = System::Windows::Forms::Cursors::IBeam;
  this->textBox1->ForeColor = System::Drawing::Color::FromArgb(static_cast(static_cast(0)), static_cast(static_cast(0)),
  static_cast(static_cast(64)));
  this->textBox1->Location = System::Drawing::Point(106, 84);
  this->textBox1->Margin = System::Windows::Forms::Padding(4);
  this->textBox1->Multiline = true;
  this->textBox1->Name = L"textBox1";
  this->textBox1->Size = System::Drawing::Size(250, 22);
  this->textBox1->TabIndex = 3;
  this->textBox1->TextChanged += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::textBox1_TextChanged);
  //
  // textBox2
  //
  this->textBox2->Location = System::Drawing::Point(106, 154);
  this->textBox2->Margin = System::Windows::Forms::Padding(4);
  this->textBox2->Multiline = true;
  this->textBox2->Name = L"textBox2";
  this->textBox2->Size = System::Drawing::Size(250, 22);
  this->textBox2->TabIndex = 4;
  this->textBox2->TextChanged += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::textBox2_TextChanged);
  //
  // button1
  //
  this->button1->BackColor = System::Drawing::Color::Lime;
  this->button1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 13.8F, static_cast((System::Drawing::FontStyle::Bold | System::Drawing::FontStyle::Italic)),
  System::Drawing::GraphicsUnit::Point, static_cast(204)));
  this->button1->ForeColor = System::Drawing::SystemColors::Highlight;
  this->button1->Location = System::Drawing::Point(444, 462);
  this->button1->Margin = System::Windows::Forms::Padding(4);
  this->button1->Name = L"button1";
  this->button1->Size = System::Drawing::Size(165, 79);
  this->button1->TabIndex = 5;
  this->button1->Text = L"Kirish";
  this->button1->UseVisualStyleBackColor = false;
  this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button1_Click);
  //
  // checkBox1
  //
  this->checkBox1->AutoSize = true;
  this->checkBox1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Segoe UI", 12, static_cast((System::Drawing::FontStyle::Bold | System::Drawing::FontStyle::Italic)),
  System::Drawing::GraphicsUnit::Point, static_cast(204)));
  this->checkBox1->ForeColor = System::Drawing::Color::Black;
  this->checkBox1->Location = System::Drawing::Point(106, 275);
  this->checkBox1->Margin = System::Windows::Forms::Padding(6);
  this->checkBox1->Name = L"checkBox1";
  this->checkBox1->Size = System::Drawing::Size(312, 32);
  this->checkBox1->TabIndex = 6;
  this->checkBox1->Text = L"Malumotni ekranda chiqarish";
  this->checkBox1->UseVisualStyleBackColor = true;
  this->checkBox1->CheckedChanged += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::checkBox1_CheckedChanged);
  //
  // Form1
  //
  this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(11, 20);
  this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
  this->BackColor = System::Drawing::Color::PaleTurquoise;
  this->ClientSize = System::Drawing::Size(622, 554);
  this->Controls->Add(this->checkBox1);
  this->Controls->Add(this->button1);
  this->Controls->Add(this->textBox2);
  this->Controls->Add(this->textBox1);
  this->Controls->Add(this->label3);
  this->Controls->Add(this->label2);
  this->Controls->Add(this->label1);
  this->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Modern No. 20", 10.2F, System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
  static_cast(0)));
  this->FormBorderStyle = System::Windows::Forms::FormBorderStyle::Fixed3D;
  this->Margin = System::Windows::Forms::Padding(4);
  this->Name = L"Form1";
  this->Text = L"Enter page";
  this->Load += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::Form1_Load);
  this->ResumeLayout(false);
  this->PerformLayout();

  }
  #pragma endregion


  private: System::Void label1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
  }
  private: System::Void label2_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
  }
  private: System::Void label3_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
  }
  private: System::Void textBox1_TextChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
  }
  private: System::Void textBox2_TextChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
  }
  private: System::Void checkBox1_CheckedChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
  }
  private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

  if(textBox1->Text=="Ferangiz" && textBox2->Text=="Nasulloyeva")


  {
  if(checkBox1->Checked==true)
  label3->Text="Ferangiz SWD007";
  else
  MessageBox::Show("Ferangiz SWD007");
  }
  else
  {

  if(checkBox1->Checked==true)
  label3->Text="Bunday login yoki parol mavjud emas";
  else
  MessageBox::Show("Bunday login yoki parol mavjud emas");
  }
  }
  private: System::Void Form1_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
  }
  };
  }

  Download 0.82 Mb.
  1   2
  Download 0.82 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  iter Begin = begin, End = --end

  Download 0.82 Mb.