• INNOVATSIYA VA INVESTITSIYA Iqtisodiyot va talim / 2022-yil 3-son
 • Mavzuga oid adabiyotlar tahlili
  Download 1.23 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet4/10
  Sana23.02.2023
  Hajmi1.23 Mb.
  #43258
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Bog'liq
  gromov-t, Sarvinoz Allayorovna. Die aktuellen Herausforderungen, Munavvar Qori Abdurashidxonovniong pedagogik qarashlari, Mirjalol kurs ishi 1, Academic-Data-304211100769, topshiriqlar, 111111111111, 2022 yil 18-iyunga qadar fanlar, 15 мажбурий, tipik masala, B2-English-test-with-answers, Axmatqulova Muborak, SHAYBONIYLAR VA ASHTARXONIYLAR DAVRIDA MADANIYAT VA ADABIYOT, zaripov, Marketing va uning asosiy vazifalari[1]
  Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. 
  Investit-
  siyalarning iqtisodiy mohiyati va mazmuni to‘g‘ri-
  sida iqtisodchi olimlar o‘rtasida xilma-xil qarashlar 
  va flkrlar mavjud. Bu so‘zning ham keng ma’nosi-
  dan, ham tor ma’nosidan foydalanish mumkin. 
  “lnvestitsiya” tushunchasining ma’no-mazmuniga 
  hozirgacha yakuniy bir ta’rif berilmagan va iqtiso-
  diy fanning turli sohalarida investitsiya’ning maqsa-
  di, vazifalari, manbayi, mablag‘ kiritish sohalari va 
  obyektlarining xususiyatlaridan kelib chiqib turli-
  cha ta’rif berilmoqda. 
  Rossiyalik iqtisodchi olim L.Igoshina tomoni-
  dan “Investitsiyalar pulni saqlash, ko‘paytirish yoki 
  ijobiy miqdordagi daromadni ta’minlashni hisobga 
  olgan holda uni joylashtirish mumkin bo‘lgan har 
  qanday vosita sifatida ifodalanadi” deb ta’riflangan 
  [2].
  INNOVATSIYA VA INVESTITSIYA 


  Iqtisodiyot va ta'lim / 2022-yil 3-son
   
   96 
  «Инвестиции» darsligining muallifi, profes-
  sor A.Neshitoy investitsiyalarning mazmunini quyi-
  dagicha tavsiflaydi: “…foyda olish yoki boshqa sa-
  maralarga erishish maqsadida o‘z yoki o‘zga mam-
  lakatning turli tarmoqlariga tadbirkorlik loyihalari, 
  ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar hamda innovatsiya loyi-
  halarini amalga oshirishga yo‘naltirilgan pul mab-
  lag‘larini (kapitalni) uzoq muddatga joylashtirish-
  dir” [3].
  Investitsiya atamasining iqtisodiy mohiyati 
  yana bir qator rus olimlari tomonidan quyidagicha 
  tavsiflangan:
  − “investitsiyalar iqtisodiy foyda va ijtimoiy 
  samara olish maqsadida investitsiya sohasi 
  obyektlariga kiritiladigan barcha turdagi mulkiy va 
  intellektual boyliklarni aks ettiradi” [4];
  − “investitsiyalar deganda, foyda (daromad) 
  olish va investorlarning individual maqsadlari sin-
  gari ijobiy ijtimoiy samaraga erishish maqsadida 
  iqtisodiyotning turli tarmoqlari va sohalariga, tad-
  birkorlik va boshqa turdagi faoliyat obyektlariga 
  muayyan muddatga kapitalning maqsadli yo‘nalti-
  rilgan qo‘yilmasi shaklida amalga oshiriladigan 
  xarajatlar yig‘indisi tushuniladi” [5]. 
  Xorijlik iqtisodchi olimlardan U.Sharp, Kemp-
  bell R.Millonell, Stanli, L.Bryu kabilar investitsiya-
  larning mazmun-mohiyati yuzasidan turlicha ta’rif-
  larni bayon etishgan. Jumladan, Nobel mukofotining 
  iqtisodiyot bo‘yicha laureati (1990-yil) U.Sharp 
  ta’kidlashicha: “…investitsiyalar kelgusida (ehtimol, 
  nomuayyan) qiymatlik olish maqsadida hozirgi 
  vaqtda muayyan qiymatlikdan voz kechishdir” [6]. 
  “Investitsiyalash” atamasining ma’nosini mana 
  bunday sharhlaydilar: “Kelajakda foyda olish uchun 
  bugun puldan ajralishdir” va hisoblaydilarki, mab-
  lag‘larni yoki real, yoxud moliyaviy aktivlarga inves-
  titsiyalash mumkin. Ular investitsiyalash atamasi 
  mazmunini kelajakda foyda olish maqsadida bugun 
  pul bilan “xayrlashish”da ko‘radilar. 
  Mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan A.Vaxa-
  bov, Sh.Xajibakiyev, N.Muminov, D.G‘ozibekov, 
  D.Tojiboyeva, G.Maxmudovalar tomonidan investit-
  siyalarning iqtisodiy mohiyati yuzasidan ilmiy 
  izlanishlar olib borilgan va munosabat bildirilgan. 
  Jumladan, A.Vaxabov, Sh.Xajibakiyev, N.Muminovlar 
  tomonidan investilsiyalarning mazmun-mohiyati 
  bo‘yicha bayon etilgan ta’rifda: “…investitsiyalar – 
  foyda olish hamda ijobiy ijtimoiy samaraga erishish 
  maqsadida tadbirkorlik obyektlariga va boshqa 
  faoliyat turlariga qo‘yiladigan pul mablag‘lari, bank-
  larning maqsadli omonatlari, aksiyalar, boshqa qim-
  matli qog‘ozIar, texnologiyalar, mashinalar, uskuna-
  lar, litsenziyalar, kreditlar, har qanday boshqa mol-
  mulk yoki mulkiy huquqlar, intellektual boyliklar”, − 
  deb ta’riflangan [7]. 
  Prof. D.G‘ozibekov tomonidan investitsiyalar-
  ning mazmuniga quyidagicha ta’rif berilgan: “…aniq 
  va ishonchli manbalardan mablag‘lar olish, ularni 
  asosli holda safarbar etish, risklar darajasini hisob-
  ga olgan holda kapital qiymatini saqlash va ko‘zlan-
  gan samarani olishdan iborat bo‘ladi. Ana shu belgi-
  lariga ko‘ra investitsiyalar boshqa qo‘yilmalardan 
  mazmunan farq qiladi. Bular barchasining asosida 
  kapitalning harakatlanish jarayoniga jalb etilishi 
  investitsiyalarning mohiyatini aks ettiradi” [8].
  Shuni ham ta’kidlash joizki, D.G‘ozibekov 
  tomonidan investitsiyalarning makroiqtisodiy dara-
  jadagi, makrodarajadagi va moliya nazariyasidagi 
  mohiyati to‘g‘risida ham fikrlar bildirilgan. Ishlab 
  chiqarish nazariyasi va umuman, makroiqtisodiyot-
  da investitsiyalar yangi kapitalni (ishlab chiqarish 
  vositalari hamda inson kapitalini qo‘shib hisobla-
  ganda) yaratish jarayonidir. Moliya nazariyasida esa 
  investitsiya deganda, real yoki moliyaviy aktivlarni 
  olish tushuniladi, ya’ni bugungi sarf-xarajatlarning 
  maqsadi kelajakda daromad olishdir. Demak, biz-
  ningcha, “Investitsiyalar bo‘sh turgan kapitalni iqti-
  sodiy-ijtimoiy samara olish maqsadida harakatga 
  keltirishdir”. 
  Bizga ma’lumki, iqtisodiy o‘sish investitsiya 
  resurslarisiz bo‘lishi mumkin emas, bu resurslar o‘z 
  mohiyati bilan ishlab chiqarishni rivojlantirishga 
  qaratilgan mablag‘dir. Pul mablag‘lari shaklidagi 
  investitsiyalar nominal investitsiyalardir. Bu inves-
  titsiyalar moddiylashib, amalda ishlab chiqarishga 
  jalb etilgandan so‘ng real investitsiyalarga aylanadi 
  va iqtisodiy o‘sishni ta’minlaydi. 

  Download 1.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Download 1.23 Mb.
  Pdf ko'rish