• Har xil janrdagi matnlarni o‘qitish metodikasi
 • Ifodali o‘qishga tayyorlanish shartli ravishda uch bosqichga bo‘linadi
  Download 66.41 Kb.
  bet3/5
  Sana02.08.2023
  Hajmi66.41 Kb.
  #77925
  1   2   3   4   5
  Bog'liq
  matn tahlili (2)
  OT №1-Amaliy ish topshiriqlari, 3-mavzu, 26-mavzu, What is security, Texnalogiya fani darslarining maktabdagi o\'rnini aniqlash Reja
  Ifodali o‘qishga tayyorlanish shartli ravishda uch bosqichga bo‘linadi:
  1 .Asaming aniq mazmunini tushunish , unda qatnashgan shaxslarning xatti- harakatini tahlil qilish, asaming g‘oyasini belgilash,ya’ni asarning g‘oyaviy mavzuviy asosini, uning obrazlarini badiiy vositalari bilan yaxlit holda tushunish.
  2 Matnning qayerida pauza qilishni, mantiqiy urg‘uning o‘rnini,o‘qish tempini belgilab olish.
  3 O‘qishni mashq qilish. Avtor fikrini, uning tasvirlangan voqyea- hodisalarga va qatnashuvchi shaxslarga munosabatini ovoz bilan bera olish uchun matnni qayta o‘qish.
  Asarning mazmuni va g‘oyaviy yo‘nalishini tahlil qilish ifodali o‘qishga o‘rgatish bilan bog‘lab olib boriladi. Ifodali o‘qishga o‘rgatishda matn mazmunini tushunish, muallif hikoya qilgan voqyealarga o‘z munosabatini bildirish asosiy vazifa hisoblanadi. O‘quvchilarda ifodali o‘qish malakasini shakllantirish uchun asarni o‘qituvchining ifodali o‘qishi muhim ahamiyatga ega.
  Har xil janrdagi matnlarni o‘qitish metodikasi
  Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilar ertak, hikoya, masal, she’r, maqol, topishmoq, ilmiy-ommabop asarlar va dostonlardan parchalar o‘qish orqali ularda ifodalangan voqyea-hodisalar, obrazlar va ularning xulq-atvori bilan tanishadilar, o‘qigan asarlariga baho berishni o‘rganadilar; ularda asarning tili, uslubi, yozuvchi qo‘llagan tasvir va ifoda vositalari haqida dastlabki adabiy tushunchalar shakllana boshlaydi.
  O‘quvchilar asar mazmunini o‘zlashtirish bilan birga unda bayon etilgan asosiy fikrni aniqlab olishga, fikrlar o‘rtasidagi bog‘lanishni belgilashga o‘rganadilar. Badiiy asarni o‘qish bilan bolalarda o‘zlarini o‘rab turgan muhit, Vatan va uning tabiati, kishilar mehnati haqida ham tasavvur hosil bo‘ladi.
  O‘qish darslari o‘quvchilarda badiiy asarlarning bir-biridan farqini ajrata olish, yozuvchining hayotiy voqyealarni qanday badiiy vositalar orqali aks ettirgani va qanday obrazlar yaratganini aniqlay olish, mustaqil o‘qish va asarni tahlil qilish malakasini hosil qiladi. O‘quvchilar adabiy ma’lumotlarni o‘zlashtirish orqali badiiy asarning mazmuni, g‘oyasi va ahamiyatini anglab ola boshlaydilar.
  O‘quvchilarning nutqini o‘stirishda, yuqoridagilar bilan birga, adabiy tushunchalarni shakllantirish ham muhim o‘rin tutadi. O‘quvchilar adabiy tushunchalarni o‘rganish natijasida badiiy adabiyot san’atning bir turi ekanligi, uning hayot bilan aloqadorligini bilib oladilar.
  Asar tahlilida o‘quvchilarning hayotiy taassurotlari va asarni o‘rganish natijasida ularda paydo bo‘lgan estetik his-tuyg‘ular hisobga olinadi. Aks holda, o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishi susaya boradi.
  Maktabda bolalar adabiyotini o‘qitishda aniq ma’lumotlarga, badiiy asarni o‘rganish natijasida o‘quvchilarda tug‘iladigan his-tuyg‘ularga suyanib ish ko‘riladi. Bu esa o‘quvchilarda asar muallifi, obraz, g‘oya, adabiy tur, syujet kabi adabiy tushunchalarni elementar tarzda shakllantirishga yordam beradi.
  Boshlang‘ich sinflarda asar tahlilida badiiy til vositalari - sifatlash, o‘xshatish, jonlantirish, mubolag‘a va adabiy janr turlari - ertak, hikoya, masal, she’r, doston, maqol, topishmoq kabilar bilan amaliy ravishda tanishtiriladi.
  Badiiy asarda g‘oyaviy mazmun obrazlar orqali ifodalanadi. Obrazlar esa so‘zlar yordamida yaratiladi. So‘z adabiyotda badiiy obrazni yaratish qurolidir. Asarning badiiy ifodaliligi yozuvchining undan qay darajada foydalanganligiga bog‘liq.
  Asarda tasvirlangan hayotiy voqyea-hodisalarni obrazli aks ettirishda badiiy til asosiy vositadir. Shuning uchun ham badiiy asar yuzasidan olib boriladigan kuzatish ishlari har bir obrazni, umuman badiiy asar mazmunini ochishda katta ahamiyatga ega.
  Boshlang‘ich sinflarda badiiy asar tilini tahlil qilish orqali o‘quvchilarda o‘z ona tiliga muhabbat hissi, badiiy asarni ongli o‘qish ko‘nikmasi o‘stiriladi, asar g‘oyasini chuqur idrok etishga zamin hozirlanadi, o‘quvchilar nutqi rivojlantiriladi.
  Xalq og‘zaki ijodida ertak janrining bolalar tomonidan yaxshi qabul qilinib, qiziqib o‘qilishining sabablaridan biri ertak tilining ta’sirchanligi, o‘tkir syujetliligi va xalq tiliga yaqinligidir. Ertak o‘qib bo‘lingach, uning badiiy tili ustida ishlashga alohida ahamiyat berish zarur.
  2-sinf «Ona tili va o‘qish savodxonligi » kitobida keltirilgan «Karnaychi shoh» ertagida «yov qora bulutday yopirilib kelayotgan ekan», «Kuychi terak» ertagida «Terakning shoxlari xuddi surnay chalgandek ovoz chiqarib, yaproqlari esa shildirab raqsga tushar ekan», «To‘rg‘aylar qo‘shiq aytib, ularga jo‘r bo‘lar ekanlar», «Oh, deb nola qilibdi terak», «USTO‘n ularning nag‘malariga jo‘r bo‘lib, sho‘x-sho‘x kuy chalibdi» kabi badiiy vositalar yordamida tasvirlangan manzaralar juda ko‘p. Ular ustida ishlash o‘quvchi nutqini o‘stirish bilan birga ularni fikr yuritishga, mulohaza qilishga o‘rgatadi.
  Ertaklarda o‘xshatishlar, jonlantirish va mubolag‘alardan foydalanilgan. O‘quvchilarga ularni izohlab berish, keyinchalik matndan toptirish, qayta hikoyalashda ulardan nutqlarida foydalanishga o‘rgatish zarur.
  Asar o‘qib bo‘lingach, badiiy til vositalari ustida ishlanadi. Chunki ularning ma’nosi kontekstdan, asar mazmunidan anglashiladi. Ayniqsa, masallarda allegoriyani ochishda ko‘chma ma’noli so‘zlardan ko‘p foydalaniladi. Ular bolalarga masal mazmunini tushunishga xalal bergani uchun ayrim ko‘chma ma’noda ishlatilgan so‘zlar asarni o‘qishdan oldin tushuntiriladi.
  3-sinf «Ona tili va o‘qish savodxonligi» darsligidan o‘rin olgan «Ayamajiz» (Qudrat Hikmat) she’rida «Bo‘ralar qor kapalak», «Bog‘lar sokin mizg ’ishar, Misoli oq kapalak», «Muz oynalar sovuq yeb» misralarida o‘xshatish, jonlantirish; «Saxiy ona tabiat», «quchog‘ida havo sof» misralarida metafora; «Ayamajiz izg‘iydi, Ko‘chalarda tutoqib, Shox-shabbani tortqilar, Yalmog‘izdek yutoqib» kabi misralarda jonlantirish va o‘xshatishlar qo‘llangan. Bular ustida ishlaganda quyidagicha savol- topshiriqlardan foydalanish mumkin:
  Shoir qorni nimaga o‘xshatadi? (oq kapalakka).
  Ayamajizni nimaga o‘xshatadi? (Yalmog‘izga).
  «Muz oynalar sovuq yeb» misrasini qanday tushunasiz? Oyna sovuq qotadimi?
  Ushbu darslikning «Kumush qish» bo‘limida «Qish» matni berilgan. Ushbu matnda ham ko‘plab jonlantirishlar qo‘llangan. Masalan, «hamma yoqda sovuq izg‘irin kezadi», «Ingrar og‘riq kabi qari tol, oynalarni bezar qish - gulkor», «Daraxt kurtaklari rohatlanib uxlamoqda», «hozir urug‘lar tinch uyquda» kabi. Matn tahlilida «Matnning birinchi qismini o ’qing. Unda qaysi so ’z o‘z ma’nosidan boshqa ma’noda qo‘llangan?» yoki «Matnning ikkinchi qismida jonsiz narsalar jonlidek tasvirlangan o‘rinlarni topib o‘qing. Boshqa ma’noda qo‘llangan so ’zlarni o ’z ma ’nosida qo ’llab gap tuzing. Bu so ’zlar qanday ma ’noda qo ’llanganda ta ’sirchan bo ’ladi?» kabi savol-topshiriqlardan foydalanish mumkin.
  Maqol janrida ham ko‘chma ma’noli so‘zlar ko‘p qo‘llanadi. Misol uchun «Yurt boshiga ish tushsa, Er yigit hozir» maqolida boshiga so‘zi metafora yo‘li bilan ma’nosi ko‘chgan, o‘quvchilarga uning ma’nosi qanday usul bilan ko‘chganligi aytilmaydi, faqat boshqa ma’noda qo‘llanganligi o‘z ma’nosi bilan taqqoslangan holda o‘kuvchilarga o‘rgatiladi.
  Tarixiy asarlarda ham ta’sirchan, tasviriy-bo‘yoqdor so‘zlar ko‘p uchraydi. Jumladan, «Bobur va kabutar» asarida hazrat, a ’yonlar, oliy hazrat so‘zlari qo‘llangan. Asar matnida qadimiy davr bilan bog‘liq qo‘shimchalarning qo‘llanilishi ham asarga joziba bag‘ishlaydi. Masalan: «Kabutar ne deydur?» kabi. Mazkur asarda ikkinchi shaxs qo‘shimchasi o‘rnida hurmat ma’nosidagi uchinchi shaxs qo‘shimchasi qo‘llangan: «Xatda: Oliy hazrat, qovun aynipishdi. Kelib qo‘l urib bersalar». Shu o‘rindagi «qo‘l urib bersalar» birikmasi ibora hisoblanadi. Iboralar doim ko‘chma ma’no ifodalab, nutqning ta’sirchanligini oshiradi. Matndan iboralar aniqlangach, ma’nosini izohlashdan tashqari, ularga ma’nodosh yoki qarama-qarshi ma’noli iboralarni topshirish ham yaxshi samara beradi.
  Topishmoqlarda ham jonlantirish va o‘xshatishlar juda ko‘p. Masalan: «Ayoz bobo novvot sotdi, Olgan edim, qo‘lim qotdi» topishmog‘ida o‘xshatish, «Chiq- chiq» ishlab tolmaydi, tunda uxlab qolmaydi» topishmog‘ida jonlantirish qo‘llangan.
  «Chumoli va Tipratikan», «O‘jar toshbaqa» masallarida ham badiiy til vositalari mavjud. Xususan, ularda «O‘g‘irlik mol aylar jonsarak», «Bola ko‘nglin ko ’tarar», «Kosang joningga huzur», «Senga qalqon usti-bosh», «Parcha go ’sht bo‘lib yurar», «Jish Toshbaqa» kabi ibora, birikma va gaplar uchraydiki, ular ustida ishlashda «Bunday majorolar qachon va kimlar orasida bo‘lib o‘tishi mumkin? Ularga hayotdan misollar keltiring» kabi topshiriqlar berish, ulardagi ma’noni boshqacha yo‘sinda bayon ettirish, o‘zaro taqqoslash, ta’sirchanligidagi farqni aniqlatish katta ta’limiy ahamiyat kasb etadi. Masalan: «Bola ko‘nglin ko ’tarar» - Bolasiga yaxshi gaplar gapirar; «Kosang joningga huzur» - Kosang joningni, sog‘lig‘ingni asraydi» kabi.
  Boshlang‘ich sinflarda adabiy tushunchalar va badiiy vositalar ustida ishlash o‘quvchilarning ijodiy tafakkurini o‘stirishga, ularda jonlantirish, o‘xshatish, mubolag‘a kabi adabiy tushunchalar yuzasidan dastlabki tasavvur hosil qilishga yordam beradi.


  Download 66.41 Kb.
  1   2   3   4   5
  Download 66.41 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ifodali o‘qishga tayyorlanish shartli ravishda uch bosqichga bo‘linadi

  Download 66.41 Kb.