Mavzu: ko`nikma va malakani shakllantirish ta’lim jarayoni sifatida
Download 59.53 Kb.
bet1/13
Sana31.10.2022
Hajmi59.53 Kb.
#28613
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Bog'liq
Ko`nikma malakalarni shakllantirish
Muloqot, Nutq va Muomala

MAVZU: KO`NIKMA VA MALAKANI SHAKLLANTIRISH TA’LIM JARAYONI SIFATIDA
Kirish
1-bob. Bilim va ko`nikma tarifi qo`llanishi

    1. Ko'nikmalar, ko'nikmalar, odatlar va ularni shakllantirish. Odatlarni shakllantirish mexanizmi

    2. Ta'lim olganlikni tashhis etishning mohiyati.

2-bob. O'quv jarayonida nazorat va hisobga olish funkciyalari.
2.1. zamonaviy bilim ko`nikma berish bosqichlari
2.2. Baholash mezonlari turlari ulardan foydalanish


O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining, «Ta’lim -tarbiya va kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish, barkamol avlodni yetkazish to ‘g‘risida»gi Farm oni (08.10.1997 yil), «Ta’lim to'g'risida» gi qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ni hayotga tatbiq etish — davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Ushbu dasturiy hujjatlarda kadrlarning mamlakatim izni iqtisodiy ravnaq topishini ta ’m inlashda hal qiluvchi rol o'ynashi hisobga olingan. , Shu nuqtayi nazardan kelib chiqib, m am lakatim izda ta ’lim tizim ini isloh qilishning qonun-qoidalariga amal qilgan holda turli yo'nalishlar bo'yicha pedagoglar tayyorlashga kirishildi. Shu jum ladan, professional iqtisodchi pedagoglar tayyorlash ham qo'yilgan vazifani amalga oshirishning m uhim bo'g'ini hisoblanadi. Jam iyatning taraqqiyot darajasi, davrimizning axborot asriga aylanishi, iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlar shuni ko'rsatadiki, yoshlarni yetuk, vaziyatni tezda baholaydigan, har qanday holatda ham to 'g 'ri va oqilona qaror qabul qila oladigan malakali mutaxassis qilib tayyorlash uchun faqat ananaviy uslublarga tayanib dars o'tish yetarli emas. Bu esa ta ’lim tizim ida jahon tajribasidan keng foydalanishni talab etadi. Shu talabdan kelib chiqib, kasb ta ’limining bakalavriat yo'nalishi bo'yicha ta ’lim olayotgan talabalaijga mutaxassislik fani sifatida «Maxsus fanlarni o ‘qitish metodikasi» darsi 2008-yilda qabul qilingan yangi DTS bo'yicha esa «Kasb ta ’limi metodikasi» o'qitiladigan bo'ldi. Respublikamizda iqtisodiyotni erkinlashtirish va bu sohadagi islohotlarni yanada chuqurlashtirish bilim olishga, iqtisodiyot sir— asrorlarini o'rganishga bo'lgan harakatni, fanni chuqur o'rganishga bo'lgan talablarni ham kuchaytirdi. Bu esa, o'z navbatida, iqtisodiy qonunlarni yaxshi biladigan, turli vaziyatlarni taqqoslash, iqtisodiy resurslar cheklanganligi sharoitida samarali xo'jalik yuritish uchun muqobil variantlarni to'g'ri tanlash va qaror qabul qilish malakasiga ega bo'lgan iqtisodchilar tayyorlashnigina emas, balki ularni o ‘qitadigan iqtisodchi-pedagoglar tayyorlashni ham talab qiladi. Iqtisodchilar tayyorlashdagi mutaxassislik fanlarini o'qitadigan 3 iqtisodchi-pedagoglar tayyorlashda iqtisodiy fanlar yetakchi o'rin tutadi. Shu sababli, bu sohadagi kasb ta iim i bakalavriat yo'nalishi talabalari uchun maxsus mutaxassislik fanlari bu — iqtisodiy fanlar bo‘lgani tufayli iqtisodiy fanlarni o ‘qitish metodikasi o ‘rganiladi. Iqtisodchi-pedagoglar uchun kasb ta ’limi metodikasi — bu iqtisodiy fanlardan dars o ‘tishni o'rganish metodikasi bo'lib, iqtisodiy fanlarni talabalarning chuqur o'rganishlari uchun fanning va mavzuning m aqsadidan kelib chiqqan holda qanday vosita va m etodlarni tanlash va dars jarayonida qo'llash yo'llarini o'rganish, bo'lg'usi iqtisodchi-pedagoglar ongiga yetkazishni ko'zda tutadi. Iqtisodiy fanlarni yoshlarga o'rgatish uchun o'qituvchining o'zi bu fanlarni yaxshi bilishi, dars berish metodlarini m ahorat bilan qo'llay olishi talab etiladi. Shu bilan birga, pedagogika, psixologiya, maxsus fanlarni o'qitish metodikasi, pedagogik texnologiya va boshqa fanlarni ham chuqur bilishi zarur bo'ladi. K adrlar tayyorlashdagi asosiy maqsad zarur bilimlarni o'zlashtirish bilan birga talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish, ularda mustaqil tanlash va qaror qabul qilish ko'nikm asini hosil qilishdir. Malumki, iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlar o'z navbatida ishchi kuchiga ham alohida talablar qo'yadi. Ya’ni ishchilar malakali, m ahoratli, talabning o'zgarishiga moslashuvchan, o'z malakasini oshirishga intiluvchan bo'lishi talab etiladi. Ishchi kuchiga bo'lgan talftblarni talabalar chuqur idrok etishlari, mustaqil izlanish, fikrlash, turli qarashlam i taqqoslash, tahlil qilishga, oqilona xulosa chiqarishga o'rganishlari lozim. Jahon pedagogikasida diqqat-e’tibor talabalarda ana shu xislatlarni hosil qilish va tarbiyalashga qaratilgan. Tajriba talabalarda aynan ana shu xislatlar, ko'nikm alarni hosil qilishda dars berishning interaktivm etodlarini qo'llash ijobiy natija berishini ko'rsatdi.

Download 59.53 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Download 59.53 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMavzu: ko`nikma va malakani shakllantirish ta’lim jarayoni sifatida

Download 59.53 Kb.