• Meşə meliorasiyasının Azərbaycanda inkişaf tarixi. Plan: 1.Meşə meliorasiyasının öyrənilmə tarixi, tədqiqat metodları və təsnifatı.
 • Meliorasiyanm başqa fənlərlə əlaqəsi
  Download 0.88 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet2/23
  Sana30.10.2022
  Hajmi0.88 Mb.
  #28548
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
  Bog'liq
  Meşə meliorasiyası (Mühazirələr)

  Meliorasiyanm başqa fənlərlə əlaqəsi :Meliorasiya elmi metereologiya, 
  coğrafıya, geomorfologiya, geologiya, hidrogeologiya, torpaqşünaslıq, 
  aqrokimya və s. elm sahələri ilə sıx əlaqədardır. Mühəndis-meliorativ 
  tədbirlərin hazırlanmasında bu elm sahələrindən və onların 
  qanunauyğunluqlarından geniş istifadə edilir. Məsələn, suvarma
  aparılacaq sahələrdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarma rejimini, 
  suvarma üsullarını, suvarma texnologiyasını əsaslandırmaq üçün 
  meteoroloji məlumatlardan, relyef, iqlim-torpaq şəraiti məlumatlarından 
  geniş istifadə edilir. Şoran torpaqların yararlı hala salınması və 
  şorlaşmanın qarşısını almaq üçün texniki tədbirlər sistemi tətbiq edilir. 
  Bu tədbirlərin hazırlanmasında ərazinin torpaq, hidrologi, geoloji və 
  hidrogeoloji şəraitini səciyyələndirən göstəricilər əsas götürülür. 


  Meşə meliorasiyasının Azərbaycanda inkişaf tarixi. 
  Plan: 
  1.Meşə meliorasiyasının öyrənilmə tarixi, tədqiqat metodları və 
  təsnifatı. 
  2.Meşə meliorasiyası elminin Azərbaycanda inkişaf tarixi. 
  Torpaqların meliorasiyası haqqında əsas teoretik fikirlər Rusiyada 
  əsasən 
  XIX əsrin sonunda V.İ.Voyeykov tərəfindən formalaşdırılmağa 
  başlanmış, 1960-cı 
  illərdən isə fiziki coğrafiyanın bir sahəsi kimi meydana çıxmışdır. O,
  yaxşılaşdırma anlayışında meşə, su, bitki, torpaq, iqlim komponentlərinə 
  üstünlük 
  vermişdir. V.İ.Voyeykov hər bir meliorativ tədbirin görülməsinin 
  nəticəsini 
  insanların tələbatında görürdü.
  V.V.Dokuçayev çöl zonasında quraqlığa qarşı mübarizə tədbirlərini 
  tarlaqoruyucu meşə zolaqlarının salınmasında, qumsal sahələrin 
  meşəliklərə 
  çevrilməsində, su hövzə və anbarlarının yaradılmasında görürdü. 
  İstər V.İ.Voyeykovun, istərsə Dokuçayevin torpaqlarda meliorativ 
  tədbirlərə aid fikirləri əsasən 1920-ci illərdən sonra həyata keçirilməyə 
  başlandı. 
  XX əsrin 50-70-ci illərində bir sıra elmi ekspedisiyalar nəticəsində 
  tarlaqoruyucu meşələrin proyektləri, suvarma, qurutma və iqlim 
  meliorativ 
  tədbirləri layihələndirilmişdir. 
  Uzunmüddətli tədqiqatlar aşağıdakı nəticələrə gəlməyə əsas verir: 


  1. Təbii hadisələrin dinamikliyi meliorativ tədbirlərin həyata 
  keçirilməsini 
  aparıcı faktora çevirir. 
  2. Təbii komponentlərin qarşılıqlı əlaqə və təsiri bir komponentin 
  dəyişməsinin digərinin dəyişməsinə səbəb olur (bütövlük qanunu). Belə 
  ki, 
  səhralarda suvarma istiqamətində aparılan təsərrüfat işləri torpaqların 
  təkrar 
  şoranlaşmasına səbəb olduğundan kollektor-drenaj işlərini unutmaq 
  olmaz. Şimal 
  rayonlarında isə bir dəfə kübrələnmənin aparılması turşuluğun 
  torpaqlardan 
  kənarlaşdıra bilinmədiyindən kübrə ilə yanaşı əhəngləmə işlərinin də 
  aparılmasını 
  tələb edir. 
  3. Kənd təsərrüfatı sahələrinin düzgün yerləşdirilməsi meliorativ 
  tədbirlərin görülməsini asanlaşdırır və daha effektli edir. 
  4. Meliorativ tədbirlər kompleks şəkildə aparılmalıdır. 
  5. Fiziki-kimyəvi və mexaniki meliorasiyanın təsirinin müəyyən 
  müddətdən sonra itməsini nəzərə alaraq onu dövrü olaraq aparmaq 
  lazımdır. 
  Meliorativ tədbirlərin aparılmasında təbii şərait kompleks şəkildə yox, 
  aparıcı faktor nəzərə alınmalıdır. Yəni o, faktor ki, bitkilərin inkişafında 
  daha 
  mühüm rol oynayır. Başqa sözlə, meliorativ tədbirlərə ekoloji 
  yanaşmada obyektə 
  daha yüksək təsirə malik olan amillərə üstünlük verilir. 
  Meliorasiyanın həddini müəyyən etmək üçün təbii prosesləri, hadisələri, 


  başqa sözlə, eroziya, quraqlıq, küləklər, iqlim, bitkilərin qışlaması, qar 
  örtüyünün 
  qalınlığının araşdırılması tələb olunur. 
  Göstərilənlərin hər biri təbii komponentlərə bu və ya digər dərəcədə təsir 
  edən amillərdir. Su meliorasiyası su resurslarının, torpaq meliorasiyası 
  torpaqların,
  relyefin, fitomeliorasiya ərazinin bitki örtüyünün yaxşılaşması və 
  dəyişməsi ilə 
  nəticələnir. 
  Meliorativ tədbirlər təsnifatına görə sinif, növ, vid və 
  növmüxtəlifliklərinə 
  bölünür. 
  Xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində tətbiq edilməsinə görə 
  meliorativ 
  tədbirlər aşağıdakı kimi bölünür: 
  1) Kənd təsərrüfatı meliorasiyası; 
  2) Meşə təsərrüfatının meliorasiyası; 
  3) Su təsərrüfatının meliorasiyası; 
  4) Sağlamlıq və istirahət məqsədli meliorasiya; 
  5) Şəhərsalma məqsədli meliorasiya; 
  6) Nəqliyyat üçün meliorasiya; 
  7) Çoxməqsədli meliorasiya. 
  Sonuncu meliorasiyaya qurunun müxtəlif sahələrində iri meliorativ 
  tədbirlər aid edilir. Kənd təsərrüfatının meliorasiyası su, qar, torpaq, 
  iqlim, fito və 
  zoomeliorasiya növlərinə bölünür. 
  Meşə zonasının meliorativ tədbirlər sisteminə qurutma, sutənzimləmə, 
  turş 


  torpaqların əhənglənməsi, üzvü və qeyri üzvü gübrələrin verilməsi, 
  sukeçirməyən 
  gil qatının ləğv edilməsi üçün dərin şumlama, qar və donmuş 
  torpaqlarda istilik 
  meliorasiyası aid edilir. 
  Arxeoloji axtarışlar göstərir ki, Orta Asiya və Zaqafqaziyada hələ 
  bizim eradan çox qabaq əkin sahələrində suvarma aparılırmış. 
  Azərbaycanda da torpaqlarda və çay vadilərində çox qədim kanallaın 
  izləri aşkar edilmişdir. Qədim Yunan coğrafıyaşünaslarının verdiyi 
  məlumata görə yeni eranın I əsrində Şirvan düzündə suvarma aparılan 
  sahələr Misir və vavilyonda suvarılan sahələrdən çox olmuşdur. 
  Vətəndaş müharibəsi dövründə ölkənin xalq təsərrüfatına, o cümlədən 
  kənd təsərrüfatı və onun ayrılmaz hisəsi olan meliorasiya işlərinə 
  böyük ziyan vurulmuşdur. Bir çox suvarma sistemləri və onların 
  üzərində olan hidrotexniki qurğular dağılmış, sıradan çıxmışdı. Buna 
  baxmayaraq 20 -30-cu illərdə geniş miqyasda bərpa işləri görülmüşdü. 
  Həmin dövrdə Azərbaycan respublikasında da iri miqyaslı meliorativ 
  Tikinti işlərinə başlanılmışdı. Azərbaycanm Muğan, Mil və cənubi 
  Muğan düzlərində suvarma sistemi və bir sıra başqa obyektlər bu 
  dövrdə tikilib istifadəyə verilmişdir. 
  1039 - 1941-ci illərdə ölkədə su təsərrüfatı üzrə geniş xalq tikintilərinə 
  başlanmışdır. Böyük Vətən müharibəsi dövründə ölkənin Avropa 
  hissəsində istifadə edilən bir çox qurutma sistemləri bütövlükdə 
  sıradan çıxmışdı. 
  Azərbaycanda Mingəçevir su qovşağı 1955-ci ildə tikilib başa 
  çatmışdı. Respublikada ən böyük su arteriyası hesab edilən Yuxarı 
  Qarabağ kanalı, Yuxarı Şirvan kanalı bu dövrdə istifadəyə verilmişdir. 


  Həmin vaxtda Bəhrəmtəpə su qovşağı tikilmiş, Baş Muğan, 
  Samur-Abşeron kanalları çəkilmiş, Baş Şirvan kollektoru istifadəyə 
  verilmişdi. 
  Kür-Araz ovahğında şoran torpaqların yuyulması və yararlı hala 
  salınması üçün geniş sahələrdə kollektor-drenaj şəbəkəsinin tikinti 
  işləri görülmüşdü. Bu dövrdə Muğan - Salyah magistral sutullayan 
  kollektoru istifadəyə verilmişdi. 
  Azərbaycanda suvarılan torpaqlarm sahəsi 1913-cü ildə 550 min/ha, 
  1975-ci ildə 1 mln 166 min/ha, 1980-ci ildə 1 mln 270 min/ha, 2000-ci 
  ildə 1,4 - 1,6 mln/ha-ya çatdırılmışdır.
  Azərbaycanda su ehtiyatlarından tam istifadə edilərsə, suvarılan 
  torpaqlarm sahəsi 2,3 mln/ha-a çatdırmaq olar. 
  Son illərdə təbiətin mühafizəsi istiqamətində dünya dövlətlərinin 
  əksəriyyəti təbiəti mühafizə istiqamətində müəyyən işlər görmüş, bu 
  sahədə əsərlər 
  yazmışlar. H.Ə.Əliyevin (1982), A.S.Əsgərovun (1982), M.Salmanovun 
  (1993), 
  İ.B.Xəlilovun (2004) bu istiqamətdə yazdıqları əsərlər təbiətin 
  mühafizəsi 
  istiqamətində atılmış addımlardır. Bu əsərlər təbii komponentlərdə 
  meliorativ 
  tədbirlərin aparılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdirlər. 
  Ekoloji gərginlikdən meydana gəlmiş müxtəlif təzadları aradan 
  qaldırmaq 
  və təbii komponentləri qorumaq məqsədilə meliorativ tədbirlərin 
  aparılması yerli 
  təşkilatlarla yanaşı, təbiətin mühafizəsi istiqamətində bir çox beynəlxalq 
  təşkilatlar 


  – YUNESKO, FAO, YUNEP, TMBİ fəaliyyət göstərir. 

  Download 0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
  Download 0.88 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Meliorasiyanm başqa fənlərlə əlaqəsi

  Download 0.88 Mb.
  Pdf ko'rish