• Meşə meliorasiya aparılmış torpaqların mənimsənilməsi. Plan: 1.Torflu-bataqlıq və subasar torpaqların becərilməsi.
 • 4.Çöl və meşə-çöl zonalarında əkilməmiş torpaqların becərilməsi.
 • Meşə meliorasiyası fənninin predmeti, məqsədi və vəzifələri. Plan
  Download 0.88 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet23/23
  Sana30.10.2022
  Hajmi0.88 Mb.
  #28548
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
  Bog'liq
  Meşə meliorasiyası (Mühazirələr)

  Bioloji mərhələ. Torpağın yuyulmasının qarşısını almaq, mənimsəmə 
  şəraitini yaxşdaşdırmaq, ərazinin xarici görünüşünü
  bəzəmək və suyun poliqonun daxilinə keçməsinin qarşısını almaq 
  məqsədilə yaşıllaşdırma işləri aparılır.
  Ust qata torpaq verildikdən və kompleks aqrotexniki tədbirlər həyata 
  keçirildikdən sonra dörd mərhələdə fıtomeliorantların toxumları səpilir.
  Birinci - torpaqda çirkləndirici maddələri çıxara bilən fitomeli-orantların 
  əkini.
  İkinci - çim qatı yaradan otların əkilməsi. Ot qarışığı 2-3 və daha çox 
  komponentdən ibarət olur. Ot qarışığının seçilməsi zamanı onların 


  poliqonun səthində daha yaxşı çim qatı əmələ gətirməsi nəzərə 
  alınmalıdır.
  Üçüncü - çirklənrniş torpaqlarda bitə bilən ot, ağac və kol bitkilərinin 
  assortimentlərinin seçilməsi və əkini.
  Dördüncü - park əkinləri üçün ağac və kol bitkilərinin seçilməsi və əkini.
  Yaşıllaşdırma işləri bitkilərin əkilməsi ilə yekunlaşmır və uzun müddətli 
  (2-5 il) əmək tələb edən proseslərin həyata keçirilməsini, bitkilərə daimi 
  qulluğu tələb edir. Seçilmiş ot bitkiləri yerli olmalı və aprobasiyadan 
  keçməlidir.
  İki komponentdən ibarət olan ot qarışığını səpdikdə hər növ ota görə 
  səpin normasını 35 %, üç komponentli ot qarışığını səpdikdə isə səpin 
  normasını 50 % azaldırlar. 


  Meşə meliorasiya aparılmış torpaqların 
  mənimsənilməsi. 
  Plan: 
  1.Torflu-bataqlıq və subasar torpaqların becərilməsi. 
  2.Kol və meşə altından çıxmış torpaqların becərilməsi. 
  3.Azməhsuldar quru dərələrin mənimsənilərək becərilməsi metodları. 
  4.Çöl və meşə-çöl zonalarında əkilməmiş torpaqların becərilməsi. 
  1.Torflu bataqlıq və subasar torpaqların becərilməsi
  Meliorasiya edilmiş torpaqları əsaslı surətdə yaxşılaşdırmaq üçün ilk 
  növbədə onun meliorativ vəziyyəti
  araşdırılmalıdır.Bu da bitki altında istifadə olunan ayrı-ayrı torpaq 
  sahələrində.vegetasiya müddəti ərzində,su-duz balansının öyrənilməsi 
  ilə mümkündür.Suvarılan və qurudulan torpaqlarda,bitkinin normal 
  inkişafını bəpa edəcək qida,su və istilik rejim yaradan rütubət 
  olmalıdır.Rütubət rejimi pozulduqda ərazidə bataqlaşma,təkrar şorlaşma 
  prosesi gedəcəkdir.
  Əsas əlamətlərinə görə torpaqlar aşağıdakı qruplara ayrılır:
  1. Bataqlaşmış, torflu və subasar torpaqlar
  2. Meşə-kol bitkiləri altından çıxmış torpaqlar
  3. Quraq dərə – az məhsuldar torpaqlar
  Düzənlik tipli torflu bataqlıq torpaqlar kənd təsərrüfatı istifadəsi üçün 
  xüsusən yararlıdır. Bu torpaqlar yüksək məhsuldarlıq potensialına malik 
  olmaqla tərəvəz, mexaniki yem və başqa bitkilər əkinindən yaxşı məhsul 
  verməyə qabildir. Belə torpaqların becərilməsində əsas birinci becərmə 
  təbii bitki örtüyünü məhv edib, torpağın üst qatını yumşaltmaqdır. Bütün 
  üçün güclü kotanlardan, frezlər ağır diskili maladan və başqa alətlərdən 
  istifadə olunur.
  Yeni mənimsənilən torflu torpaqlar çox güclü eyni cinsli qata malikdir. 
  Burada ön kotancılıq adi kotanla şuma yaxşı keyfiyyət vermir, ona görə 


  ki, şumun alt və üst hissəsi yaxşı ovxalanmır. Vintli kotan istənilən kimi 
  torpağı çevirə bilir.
  Qrunt suları yüksəkdə olan torpaqlarda çevirməyən alətlərlə dərin 
  yumşaltma aparmaq lazımdır ki, bu da torpağın hava keçiriciliyini və 
  bitki qalıqlarının yaxşı çürüməsinə səbəb olur. Xüsusi kotanlara bu 
  torpaqları şumladıqda çox yaxşı nəticə əldə edilir. Belə şum, kol və 
  seyrək meşə altından çıxmış torpaqlarda aparılır.
  Torflu bataqlı torpaqları xüsusi kotanlarla əkdikdə yaxşı nəticələr alınır. 
  Hal-hazırda kol-bataqlıq torpaqlarının əkinində markalı kotanlardan 
  geniş istifadə olunur.
  PKB -2-54 markalı kolluq bataqlıq kotanlı xam bataqlıq, minerallaşmış 
  bataqların, meşə kötüklərinin alçaq boylu kolluqlarla örtülü yerlərin 
  əkilməsi üçündür.
  Basdırılmış oduncaq qalıqlarına təsadüfə olunan və qalın çim qatı olan 
  torpaqları ağır diskili malalarla becərirlər.
  Şimal rayonlarında torflu bataq bitkilər üçün becərilməsinin ən yaxşı 
  vaxtı yay, daha cənub rayonlar üçün payızın əvvəlidir.
  Gec əkin çimin parçalanması üçün şəraitlər yaratmır və k/t-ı bitkilərinin 
  məhsulunu azaldır. Əkindən 2-3 həftə sonra ağır malalarla diskiləmə 
  aparırlar. Yaxşı parçalanmış torfluğu yazda diskiləmək olar. İkinci, 
  bəzən üçüncü ildə əsas becərmə üçün bataqlıq frezi və yaxud ağır diskili 
  malalardan istifadə olunur, kotan vasitəsilə parçalanmamış çimləri, təbii 
  bitkilərin cücərə bilən toxumları və gözcükləri səthə çıxarıla bilər.
  Oduncaq qalıqları olmayan kötükləri çıxarılmış bataqlıq torpaqlarının 
  freyzerlə, sonradan isə ön kotancıqlı kotanla, becərmək məsləhət görülür.
  Mənimsənilən torfluqların bioloji fəallığının gücləndirilməsi və onlarda 
  mikroelementlərin miqdarını artırmaq üçün peyin, mineral və bakterial 
  gübrələr tətbiq etmək lazımdır.
  Çaybasar torpaqların kifayət qədər çürüntülü qatı olan növlərini ön 
  kotancıqlı kotanlarla becərmək olar. Nazik qatlı torpaqları əvvəlcə 
  diskiləyirlər, sonra sacsız dərin yumşaltma aparırlar. Rütubəti çox olan 
  çaybasar torpaqlarda torpaq dərinləşdiricilərin köməyinə əkin altı qatı 


  dərinləşdirmək olar. Səpin qabağı becərilən diskilləmədən malalamadan 
  və vərdənələmədən ibarətdir. Torflu bataqlı torpaqları mənimsəyərək 
  payızlıq buğda, arpa, kartof, qarğıdalı, çox illik otlar və bir sıra digər 
  bitkilərdən istifadə
  oluna bilər.
  2. Kol və meşə altından çıxmış torpaqların becərilməsi
  Müasir texnika və düzgün aqrotexnika nəticəsində yaxşı qurudulmuş 
  torfluqlarda mənimsəmənin ilk ilində hər hektardan 20-25 sen-dən, 200-
  300 sen, kartof, şəkər çuğunduru, 200-500 sen, qarğıdalı və kələm almaq 
  olurI Qırılmış meşələr altından çıxmış torpaqların çürüntülü qatı nazik 
  olur və onun altında podzol qatı yerləşir. Qalın meşə döşənəyi olduqda 
  daha dərin əkin aparılması faydalıdır. Müəyyən dərinliyə basdırılmış 
  meşə döşənəyi özünə məxsus drenləşdirilmiş material rolunu oynayır 
  zəif podzol qatına və cuzi meşə döşənəyinə malik torpaqları diskili 
  alətlərlə becərdikdən sonra sacsız alətlərlə dərindən yumşaldılır. 
  Oduncaqlı bitki qalıqlarını kənar etmək və hamarlaşdırmaq üçün kök 
  çıxaran maladan istifadə olunur. Bu halda bitki qalıqları xırdalanır və 
  torpağın mineral hissəsilə qarışdırılır. Meşə bitkiləri altından çıxan 
  torpaqların əsas becərilməsilə yanaşı onların mədəniləşdirilməsi üçün 
  kifayət qədər gübrə və əhəng tətbiq olunmalıdır. Yazda bu torpaqlarda 
  malalamadan, diskiləmədən və vərdənələmədən ibarət olan torpaqlarda 
  səpinqabağı becərmə aparılır.
  Kol basmış torpaqlarda təmizləmək üçün kimyəvi vasitələrdən istifadə 
  etmək və kolkəsənlərlə mexaniki kənar etmək olar.
  Traktorun qarşı hissəsində yerləşmiş kolkəsən maşın ağacları torpaq 
  səthi ilə bərabər kəsir. İri gövdəli ağaclardan təsərrüfatda istifadə edilir 
  və xırdalaları yandırılır. Külündən gübrə kimi və torpağın turşuluğunu 
  azaltmaq üçün istifadə olunur.
  Kolkəsəndən sonra torpağı malalayırlar. Mala kötükləri çıxarır, torpağı 
  yaxşı yumşaldır. Sonra torpaq disklənir və kolluq kotanı ilə əkilir.
  Hündürlüyü 1,5-2 m, diametri 5-7 sm-ə qədər olan kollar kolluq 
  kotanları ilə 25 sm dərinlikdə əkilir. Səpindən sonra torpaq Çökməməsi 


  üçün onu vərdələyirlər. Basdırılmış kol torpağın yaxşı havalanmasına 
  səbəb olur.
  Gələn ilin yazlıqlarının səpini üçün əkin yayın ortasında, cari ilin 
  payızlıq səpini üçün yayın başlanğıcında aparılır.
  3.Azməhsuldar quru dərələrin mənimsənilərək becərilməsi
  Az məhsuldar, quraq, kolluqları olmayan sahələrin torpaqlarının 
  becərilməsi çim qatının və çürüntülü qatın qalınlığından, habelə torpağın 
  podzollaşma dərəcəsindən asılı olaraq aparırlar.
  Zəif podzol qatla əhatə olunmuş yüngül mexaniki tərkibli torpaqlar çimli 
  qatdan daha dərin becərilir. Bu horizontun dərinliyindən asılı olaraq ön 
  kotancıqlı kotan və ya onsuz şumlana bilər. Dərin əkin qatı yaratmaq 
  üçün torpaq dərinləşdirici kotandan istifadə edilir.
  Tədqiqatlar göstərir ki,toroağın şumaltı qatının kipləşməsinin mənfi 
  cəhətləri çoxdur.Özbəkistanda,Çin Xalq Respublikasında aparılmış 
  təcrübələr göstərir ki,əkin altında istifadə olunan suvarılan sahələrdə 
  meydana gələn bu mənfi cəhətləri aradan qaldırmaq üçün torpaq qatı 
  vaxtaşırı heç olmasa beş ildən bir 100sm dərinliyində şumlanmalıdır və 
  belə yerlərdə mütləq növbəli əkin təşkil edilməlidir.
  Yeni istifadə olunan torpaqlar, torpaq -iqlim şəraitindən və təbii bitki 
  örtüyündən asılı olaraq fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Bu cür torpaqlar 
  əsasən qida maddələri ilə zəngin olsalarda, həmin maddələr bitkilər 
  tərəfindən çətin mənimsənilir.
  Yeni istifadə olunan torpaqlar;-bataqlaşmış, torflu və çaybasar, meşə və 
  kolluqlar altından çıxmış sahələr ola bilər. Yeni mənimsənilən 
  torpaqların becərilməsinin qarşısında
  duran əsas məsələ, təbii bitki örtüyünün məhv edilməsindən və üzvi 
  qalıqların minerallaşması üçün əlverişli şarait yaradılmasını təmin 
  etməkdən ibarətdir.
  4. Çöl və meşə çöl zonalarında əkilməmiş torpaqların becərilməsi


  Torflu-bataqlıq və çaybasar torpaqlar qida maddələri ilə yüksək 
  dərəcədə təmin olunduqlarına görə, həmin torpaqlarda becərilən bitkilər 
  yüksək məhsul verir.
  Torflu-bataqlıq torpaqlar bir tipli və güclü əkin qatına malikdir. Bu 
  torpaqların alt və üst qatları eyni çim qatına malik olduğuna görə, şum 
  zamanı ön kotancıqlı kotanlardan istifadə olunması məsləhət görülmür. 
  Torpağın tam çevrilməsini təmin etmək üçün vint formalı laydırı olan 
  kotanlardan istifadə olunur.
  Qrunt sularının səviyyəsi yüksək olan sahələrdə torpağa havanın daxil 
  olmasını və bitki qalıqlarının asan minerallaşmasını təmin etmək üçün 
  laydırsız kotanla dərin yumşaltma aparılmalıdır.
  Torflu-bataqlıq torpaqların becərilmsinə erkən yazda başlamaq lazımdır. 
  Bu zaman torpağın mədəni hala salınması üçün becərmələr aparmağa və 
  mikrobioloji proseslərin normal getməsinə kifayət qədər vaxt qalır.
  Torpağın xüsusiyyətlərinə və quruluşuna, torflu qatın qalınlığına, su 
  rejiminin xarakterinə və s. uyğun olaraq torflu bataqlıq torpaqlar 
  müxtəlif alətlərlə becərilir.
  Torflu qatı qalın olan torpaqların həm alt və həm də üst qatlarının 
  rabitəlilik xüsusiyyəti eyni dərəcədə yüksək olduğuna görə, ön 
  kotancıqlı mədəni kotanla kifayət qədər çevrilmir. Ona görə də, bu 
  torpaqlar əsasən vint formalı laydırı olan kotanlarla becərilir. Şumlama 
  zamanı torflu torpaqlar həddindən artıq yumşaldığına görə, sıxlaşdırma 
  aparmaq üçün vərdənələmə tətbiq edilir.
  Kol bitkiləri ilə örtülü olan qurudulmuş bataqlıqlar xüsusi
  kolluq-bataqlıq (PKB-2-54) kotanları ilə şumlanır. Həmin torpaqlarda 
  diskli kotanlardan və diskli malalardan istifadə oluna bilər. Bundan 
  başqa əkin qatını tam qarışdırmaq lazım olduqda torpağı daha dərin 
  becərən güclü frezerlər tətbiq edilir. Yeni istifadə edilən torflu bataqlıq 
  torpaqlarda mikrobioloji prosesləri fəallaşdırmaq üçün torpağa 
  mikroelementlər, üzvi, mineral gübrələr və peyin vermək lazımdır.
  Çaybasar torpaqlar qalın humus qatına malik olduqda ön kotancığı olan 
  kotanla becərilir. Nəmlənmənin yüksək olduğu sahələrdə isə şumlama 


  torpaqdərinləşdirmə ilə birlikdə aparılmalıdır. Əkin qatının qalınlığı az 
  olan çaybasar torpaqlar əvvəlcə disklənir və sonra dərin laydırsız 
  yumşaltma aparılır.
  Torflu -bataqlıq və çaybasar torpaqlar yeni istifadə edildikdə həmin 
  sahələrdə əsasən payızlıq taxıllar, kartof, çuğundur, qarğıdalı, çoxillik 
  otlar və s. əkilir.
  Meşə və kolluqlar altında olan torpaqların əkin qatının qalınlığı nisbətən 
  az, alt qat isə podzollaşmış olur. Ona görə də, bu cür torpaqların 
  becərilmə üsulları, meşə örtüyünün qalınlığından və çürüntülü qatın 
  xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müəyyən edilir.
  Meşə örtüyü qalın olan torpaqlar dərin şumlanır. Bu zaman torpağa 
  çevrilən bitki və ağac qalıqları yaxşı çürüntü materialı hesab edilir. Meşə 
  örtüyü və çim qatı zəif olan torpaqlar əvvəlcə disklənir, sonra laydırsız 
  alətlərlə dərin yumşaldılır.
  Meşə torpaqları əkin dövriyyəsinə cəlb olunduqda, əvvəlcə təsərrüfat 
  məqsədilə yararlı ola bilən iri ağaçlar kəsilib götürülür, kiçik və yararsız 
  olanlar isə yandırılaraq gübrə kimi istifadə olunur.
  Meşə və kolluqlar altından çıxmış torpaqlar becərilən zaman traktorun 
  ön tərəfinə hündürlüyü 1,5-2 m, diametri isə 6-7 sm
  olan ağacları kəsə bilən alət qoşulur. Bu zaman ağac pöhrələrinin və 
  kolların torpaq səthi səviyyəsindən kəsilməsi təmin olunur və PKB - 2 - 
  54 markalı kolluq - bataqlıq kotanları vasitəsilə torpağa basdırılır. 
  Sonralar torpağa basdırılan ağac və kolların tam çürüməsi başa çatana 
  qədər becərmələr ancaq diskli alətlərlə aparılır.
  Çürüntülü qatın qalınlığından asılı olaraq meşə altından çıxmış torpaqlar 
  müxtəlif dərinlikdə becərilir. Humus qatı qalın olan torpaqlar 
  şumlandıqda əkinaltı qatdan 2 -3 sm torpaq layı dövriyyəyə qatıla bilər.
  Meşə döşənəkləri və humus qatı zəif olan torpaqlar qranulometrik 
  tərkibindən asılı olaraq müxtəlif üsullarla becərilir. Ağac və bitki 
  qalıqları əvvəlcədən diskli alətlərlə xırda doğranır və yüngül torpaqlara 
  malik olan sahələr laydırlı kotanlarla dərin şumlanır. Ağır qranulometrik 


  tərkibli torpaqlar isə dərin yumşaltma ilə bərabər üzləyici alətlərlə dayaz 
  becərilir, sonrakı illərdə tədricən becərmənin dərinliyi artırılır .
  Meşə altından çıxmış torpaqları bitki qalıqlarından təmizləmək və 
  turşuluğu ləğv etmək üçün herbisidlərdən və əhəngləmədən istifadə 
  olunur.
  Az məhsuldar olan torpaqlar çimli və çürüntülü qatın qalınlığından və 
  qranulometrik tərkibindən asılı olaraq müxtəlif üsullarla becərilir.
  Yüngül qranulometrik tərkibə və zəif podzol qata malik olan torpaqlar 
  çim layından dərin becərilir. Ağır gilli və gillicəli, az məhsuldar 
  torpaqlar güclü podzol qata malik olduqda isə, becərmələr humus qatı 
  qalınlığında aparılmalıdır. Həmin qatın qalınlığından asılı olaraq, bu 
  torpaqlar ön kotancıqlı kotanlarla becərilir və əkin qatının 
  qalınlaşdırılması məqsədilə kotan torpaqdərinləşdirici ilə təchiz 
  olunur.Humus qatı zəif olan və qida maddələri ilə az tə'min olunmuş 
  qorpaqlar əvvəlcə diskli alətlərlə becərilir.
  Sonrakı illərdə laydırsız kotanlardan istifadə etməklə becərmə dərinliyi 
  tədricən artırılır. 

  Download 0.88 Mb.
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
  Download 0.88 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Meşə meliorasiyası fənninin predmeti, məqsədi və vəzifələri. Plan

  Download 0.88 Mb.
  Pdf ko'rish