• Tarlaqoruyucu meşə zolaqları və onların mikroiqlimə təsiri . Plan: 1.Tarlaqoruyucu meşə zolaqlarının salınması.
 • Meşə meliorasiyası fənninin predmeti, məqsədi və vəzifələri. Plan
  Download 0.88 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet7/23
  Sana30.10.2022
  Hajmi0.88 Mb.
  #28548
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23
  Bog'liq
  Meşə meliorasiyası (Mühazirələr)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


  Tarlaqoruyucu meşə zolaqları və onların mikroiqlimə 
  təsiri

  Plan: 
  1.Tarlaqoruyucu meşə zolaqlarının salınması. 
  2.Meşə zolaqları üçün ağacların seçilməsi.
  Respublikamızın dağətəyi zonası rayonlarında kənd təsərrüfatı 
  bitkilərinin becərilməsi üçün yararsız olan eroziyaya uğramış geniş 
  ərazilər mövcuddur. Vaxtilə meşə ilə örtülmüş və ya kənd təsərrüfatında 
  istifadə edilən bu yamaclar təsərrüfatsızlıq nəticəsində güclü eroziya 
  prosesinə məruz qalmış, barsız-bəhrəsiz sahələrə çevrilmişdir. Bu 
  yamaclarda bağlar, meşə-bağlar salaraq onları kənd təsərrüfatı 
  dövriyyəsinə qaytarmaq dövrümüzün ən mühüm problemlərindən biri 
  olan ərzaq proqramının həyata keçirilməsində əsas ehtiyat mənbəyi 
  sayılır. Terraslarda bağlar salmaq üzrə ilk təcrübələr 1968-ci ildə Dəvəçi 
  rayonunda meylliyi 20-35
  0
  olan orta və şiddətli dərəcədə eroziyaya 
  uğramış yamaclarda aparılmışdır. Ərazinin iqlimi əsasən yayı quraq 
  keçən mülayim-isti yarımsəhra və quru bozqır iqlim tipinə aiddir. 
  Havanın orta illik temperaturu 12,5
  0
  -dir. İlin ən soyuq ayında (yanvar) 
  havanın orta temperaturu 0-3
  0
  , ən isti (iyul) ayında isə 24,3
  0
  olur.
  Havanın orta nisbi rütubətliyi 76% olub il ərzində 64-84% arasında 
  dəyişir. Yağıntının illik miqdarı 300 mm-dir. Ərazidə yağıntı əsasən 
  payız fəslində düşür. Təcrübə sahəsində təbii halda ağac və kol cinsləri 
  yoxdur. Ərazinin Siyəzən şəhəri ilə Gilgilçay arasında olan sahəsində 
  tək-tək qaramıx və göyəm koluna təsadüf edilir. Ot örtüyü əsasən 
  yovşan və efemerlərdən ibarətdir. Zəngilan rayonunda təcrübə işləri 
  aparılan ərazinin təbii şəraiti Dəvəçi rayonu sahəsindən xeyli fərqlənir. 
  Ərazi qışı quraq, mülayim, yayı isti keçən iqlimi ilə səciyyələnir. Burada 
  havanın orta illik temperaturu 13,3
  0
  - dir. Havanın orta temperaturu 
  yanvarda – 1
  0
  , iyulda isə 25,3
  0
  –dir. Havanın orta illik nisbi rütubətliyi 
  66% olub, 50-80% arasında dəyişir. Yağıntının illik miqdarı 467 mm-dir, 
  onun ən çox hissəsi yaz fəslinin axırına düşür, bu, ağac bitkisinin 
  inkişafına müsbət təsir göstərir. Zəngilan rayonunda terraslarda təcrübə 


  aparılan ərazinin şimal-şərq hissəsində bozqırlaşmış qəhvəyi dağmeşə 
  torpağı olub nisbətən qalındır. Vaxtilə bu yamaclarda palıd meşələri 
  olmuşdur. Hazırda ərazidə kol şəklini almış tək-tək palıd, itburnu, 
  qaratikan kolları bitir. Sahə qorunduğu üçün kolşəkilli palıdlar tədricən 
  ağac formasını alır. Şamaxı rayonunda təcrübə işləri dəniz 
  səviyyəsindən 850-950 m yüksəkliklərdə orta və şiddətli dərəcədə 
  eroziyaya məruz qalmış, meylliyi 20-30
  0
  olan yamacların şimal-şərq və 
  cənub hissələrində aparılmışdır. Ərazidə yağıntı əsasən yaz və payız 
  fəsillərində düşür. Təcrübə aparılan sahənin torpağı bozqırlaşmış 
  qəhvəyi-dağ torpağıdır. Sahədə kollardan ən çox itburnu, göyəm, 
  murdarça, yemişan, böyürtkan yayılmışdır. Bəzən iydəyarpaq armud, 
  dağdağan və palıd ağaclarına təsadüf olunur. Təcrübələr göstərdi ki, 
  eroziyaya uğramış kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün yararsız sayılan 
  yamaclarda düzəldilmiş terraslarda qərzəkli bitkilərin yetişdirilməsi 
  yaxşı nəticə verir. Bu məqsədlə terraslar yamacın meylliyindən asılı 
  olaraq müxtəlif üsullarla hazırlanır. Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında 
  apardığımız, həmçinin digər mövcud tədqiqatların nəticələri göstərdi ki, 
  meylliyi 8-14
  0
  olan yamaclarda təkrar şumlama, 14-18
  0
  olan sahələrdə 
  plantaj, 18-40
  0
  -lik yamaclarda isə buldozerlə düzəldilən terraslar daha 
  effektli olur. Təkrar şumlama üsulu ilə terraslar düzəltdikdə əvvəlcə 
  yamacda horizontallar üzrə xətlər çəkilir. Sonra isə adi 4 və ya 5 gövdəli 
  kotanla çəkilən xətlər boyu dəfələrlə birtərəfli şumlama aparılır. 
  Şumlama yamacda terraslar alınana qədər davam etdirilir. Qərzəkli ağac 
  cinslərindən 2 cərgəli bağ salmaq üçün yaradılan terrasların eni 6-6,5 m 
  olmalıdır. Plantaj üsulu ilə terras düzəltdikdə sahə nivelirlənir, 
  terrasların yeri müəyyən edilir. Sonra yamacın yuxarı hissəsindən 
  başlayaraq plantaj kotanı ilə birtərəfli şumlama aparmaqla torpaq çevrilir 
  və eni 5-5,5 m olan zolaqlar yaradılır. Kotanın ilk gedişində şumun 
  dərinliyi - 20, ikincidə – 40, üçüncüdə - 50, sonrakı gedişlərində 70- 80 
  sm-ə çatdırılır. Zolaqlar arasında 80-100 sm enində şumlanmamış 
  zolaqlar çaxlanılır. Belə zolaqlar yağış sularının və yuyulmanın qarşısını 
  alır. Şumlanmış zolaqlarda yamacın yuxarısından başlayaraq qreyderlə 
  terras yatağı düzəldilir. Qreyderin 4-5 gedişindən sonra terras yatağı 
  başa gəlir. Yamacın meylliyi 15-18
  0
  -dən çox olarsa, təkrar şumlama və 


  plantaj üsulu ilə terras düzəltmək mümkün olmur. Bu zaman buldozerlə 
  terraslar düzəldilir. Dəvəçi, Şamaxı və Zəngilan rayonlarında püstə və 
  badam bağları salmaq üçün bu üsuldan istifadə olunmuşdur. Qabaqca 
  terras düzəldilən sahədə torpağın qalınlığı və daşlılıq dərəcəsi müəyyən 
  edilir, sonra terras açılan yerlər nivelir vasitəsilə nişanlanır və mıxçalarla 
  qeyd olunur. Maşınla terras düzəldənin yaxşı görməsi üçün mıxçaların 
  boyu 1-1,2 m olmalıdır. Terrasların açılmasına yamacın yuxarı 
  hissəsindən başlanır. Terrasın yatağı tökmə və kəsmə hissələrə ayrılır. 
  Yatağın 60%-i kəsmə, 40%-i isə tökmə torpaq hissəsindən ibarət olur. 
  Düzəldilmiş terras yatağına çalalar əllə, yaxud da YNY-100 markalı 
  maşınla qazılır. Çalaların dərinliyi əkilən bitkinin və ya səpilən toxumun 
  iriliyindən asılı olaraq müxtəlif olmalıdır. Çəkilən terrasların eni 4 m-
  dən 6 m-ə qədər olub, uzunluğu yamacın relyefindən asılı olaraq 600-
  800 m təşkil edir. Hazırlanan sxemlərə əsasən terraslarda püstə, badam, 
  qoz, eldar şamı, eləcə də digər ağac və kolbitkiləri əkilmişdir. Püstə 
  toxumla, badam toxum və şitillə, eldar şamı və digər cinslər isə şitillə 
  əkilmişdir.
  Terraslarda ilk püstə səpinləri 1968-1971-ci illərin mart ayında Dəvəçi 
  rayonu ərazisində aparılmışdır. Uzunluğu 500 m olan 5 terrasın kəsmə 
  və tökmə hissələrində toxumlar 5 və 8 sm dərinliyində basdırıldı. 8255 
  səpilmiş püstə toxumunun 6400 ədədindən cücərti alındı (cücərmə faizi 
  77,6%). Toxumun müxtəlif illərdə səpilmə dərinliyindən asılı olaraq, 
  cücərmə faizi fərqlənmişdir. 8 sm dərinliyə səpilən toxumların cücərmə 
  faizi 5 sm dərinliyə basdırılan toxumlardan çox olmuşdur. Bütün 
  variantlarda terrasın tökmə hissəsində toxumlar kəsmə hissəyə nisbətən 
  2-3 gün tez cücərmişdir. Belə qanunauyğunluq Şamaxı, Zəngilan və 
  Ağsu rayonlarında apardığımız təcrübələrdə də müşahidə olunmuşdur. 
  Bunun əsas səbəbi tökmə hissəyə günəş şüasının çox düşməsi, torpaqda 
  temperaturun yüksək olması və aerasiyanın yaxşı getməsidir. Tökmə 
  hissədə torpağın yumşaqlığı və onun qida maddələri ilə yaxşı təmin 
  olunması bitiş faizinin yüksək olmasına və bitkilərin normal inkişafına 
  şərait yaradır. Ümumiyyətlə, tədqiqat aparılan rayonlarda payız səpini 
  daha yaxşı nəticələr vermişdir. Bu dövrdə aparılan səpinin daha effektli 
  olması üçün toxumların zərərvericilərdən qorunması mühüm şərtdir.  Download 0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23
  Download 0.88 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Meşə meliorasiyası fənninin predmeti, məqsədi və vəzifələri. Plan

  Download 0.88 Mb.
  Pdf ko'rish