• 2.Suvarma şəbəkələri ətrafında qoruyucu (irriqasiya) meşə zolaqları.
 • Meşə meliorasiyası fənninin predmeti, məqsədi və vəzifələri. Plan
  Download 0.88 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet9/23
  Sana30.10.2022
  Hajmi0.88 Mb.
  #28548
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23
  Bog'liq
  Meşə meliorasiyası (Mühazirələr)

  daryarpaq iydədən də istifadə olunmuşdur. İ.S.Səfərov 6-7 yaşında bu 
  zolaqları tədqiq edərkən palıdların boyu 4 m, ərik, iydə və adi qozun 
  hündürlüyü 5-6 metrə çatmış, zolağın orta hündürlüyü 2,5 m olmuşdur. 


  Qazax meşə zolağı təpəli relyef şəraitini kəsib keçir, ona görə meşə 
  əkinləri çox vaxt dəmyə şəraitində yetişdirilmişdir. Enli palıd cərgələri 
  arasında ərik, tut, şaftalı, sarı akasiya və b.-dan da istifadə olunmuşdur. 
  Dəmyə şəraitində olan sahədə palıd ilk iki ildə dənli bitkilərlə (çovdar və 
  yazlıq arpa) birlikdə becərilmişdir. Dənli səpinlər ağacların bitişinə və 
  boyuna mənfi təsir göstərir. Relyefin hündür yerlərində bitiş faizi aşağı 
  olmuş, bəzən 10%-ə enmişdir. Relyefin nisbətən düz hissələrində əkinin 
  bitiş faizi 60-70% olmuşdur. 
   
   
   
   
   


  Tarlaqoruyucu meşə zolaqlarının layihələndirilməsi. 
  Plan: 
  1.Qoruyucu meşə zolaqları. 
  2.Suvarma şəbəkələri ətrafında qoruyucu (irriqasiya) meşə zolaqları. 
  Kür-Araz ovalığında və Gəncə-Qazax düzündə meşə zolaqlarının tədqiqi 
  göstərir ki, torpaqdan səmərəli istifadə etmək məqsədilə birinci iki ildə 
  zolaqlarda dənli bitkilər deyil, cərgəaraları becərilən bitkilərin (qarğıdalı, 
  günəbaxan, kartof, bostan) səpinindən istifadə etmək məqsədə uyğundur.
  Kür-Araz ovalığında hətta ilin soyuq dövrlərində, çox vaxt yazın 
  əvvəlində də quru küləklər əsir, bu zaman qışda yarpağını tökən ağaclar 
  öz qoruyucu rolunu oynaya bilmir. Bunu nəzərə alaraq ovalığın mərkəzi 
  hissəsində əsas ağac cinslərinin tərkibinə eldar şamı da əlavə etmək 
  lazımdır. Bu ağac cinsinin bu rayonlarda 20-25 yaşında boyu 14-18 metr, 
  yoğunluğu 24-28 sm-ə çatır. Bununla yanaşı, digər həmişəyaşıl ağac 
  cinslərindən (zeytun, sərv, daş palıd və s.) istifadə edilməsi məsləhətdir. 
  Meşə Təsərrüfatı Nazirliyinin (1980) məlumatına əsasən müxtəlif meşə 
  təsərrüfatları tabeçiliyində aşağıdakı dövlət qoruyucu meşə zolaqları 
  mövcuddur (9543 ha). Bundan başqa Baş Şirvan kanalı və Yuxarı 
  Qarabağ kanalı boyu 2000 ha sahədə irriqasiya meşə zolaqları 
  salınmışdır.
  Mövcud qoruyucu meşə zolaqları.
  Ağdaş meşə təsərrüfatı – 957 ha
  Ağstafa meşə təsərrüfatı – 837 ha
  Astara meşə təsərrüfatı – 32 ha
  Bərdə meşə təsərrüfatı – 360 ha
  Dəvəçi meşə təsərrüfatı – 231 ha
  Beyləqan meşə təsərrüfatı – 987 ha
  Yalama meşə təsərrüfatı – 123 ha
  Gəncə meşə təsərrüfatı – 487 ha


  Lənkəran meşə təsərrüfatı – 140 ha
  Ağdərə meşə təsərrüfatı – 234 ha
  Masallı meşə təsərrüfatı – 742 ha
  Sabirabad meşə təsərrüfatı – 1314 ha
  Tovuz meşə təsərrüfatı – 184 ha
  Ağcabədi M.M.S. – 1480 ha
  Şəki M.t. – 314 ha
  Xırdalan M.t. – 511 ha
  Yevlax meşə tingliyi – 610 ha
  Cəmi: 9543 hektar nəzərdə tutulan planın, layihənin çoxusu yerinə 
  yetirilməmişdir. Plan üzrə əsasən dövlət meşə zolaqlarının çox hissəsi, 
  qismən isə, magistral suvarma kanalları, dəmir yolu və avtomobil yolları 
  ətrafında qoruyucu zolaqlar salındı. Son illərdə dərc olunan 
  məlumatlarda qeyd edilir ki, məlum səbəblərdən mövcud meşə 
  zolaqlarının çox hissəsində qanunsuz qırıntı işləri aparılır, mal-qara
  sürüləri otarılır. Meşəsiz quru iqlim şəraitində yaradılmış meşə 
  zolaqlarının tədqiq edilməsi, çox yerdə ətrafının çəpərlənməsi və 
  müvafiq meşəlik tədbirləri yerinə yetirməklə bərpa olunması, yeni 
  tarlaqoruyucu meşə zolaqlarının salınması günün vacib məsələsi 
  sayılmalıdır. Kürqırağı tuqay meşələrinin bərpa edilməsi Kür-Araz 
  ovalığında kənd təsərrüfatının daha da inkişafına kömək edəcəkdir. Bu 
  meşələr qızmar günəşli Qarabağın, Şirvanın, Milin, Muğanın iqlimini 
  yaxşılaşdıracaq, burada istirahət və sağlamlıq ocaqları yaratmağa real 
  imkanlar açacaq, ərazinin estetik vəziyyətinin daha da gözəlləşməsi 
  üçün zəmin yaradacaqdır. 14.14. Tarlaqoruyucu meşə zolaqlarının 
  salınması Yuxarıda qeyd edildiyi kimi Kür-Araz ovalığında duzlu 
  torpaqların yayılması, minerallaşmış qrunt sularının səthə yaxın 
  yerləşməsi torpaqların meliorasiya baxımından əlverişsiz olduğunu 
  göstərir. Burada aşağıdakı kimyəvi tərkibli düzlü torpaqlar mövcuddur: 
  xlorlu-sulfatlı və sulfatlı. V.R.Volobuyevə (1948) görə Kür-Araz 
  ovalığında xlorlu-sulfatlı tipli duzlu torpaqlar üstünlük təşkil edir. 


  S.M.Məmmədova (1968) görə bu tipli duzlu torpaqlar ağac və kol 
  bitkilərinin bitməsi üçün əlverişli hesab olunur, müəllif bunu duzların 
  nisbətən az toksik olması ilə izah edir. Duzlu torpaqlarda meşəliklərin, 
  meşə zolaqlarının salınması üçün duzadavamlı ağac və kol cinslərinin 
  seçilməsi olduqca vacibdir. S.M.Məmmədov (1968) Mil, Şirvan, 
  Qarabağ, Muğan və Salyan yarımsəhralarında apardığı geniş tədqiqatlara 
  əsaslanaraq bir sıra ağac və kol cinslərinin duzadavamlığını öyrənmiş və 
  onların duzadavamlılıq şkalasını tərtib etmişdir. Kür-Araz ovalığının 
  xlorlu-sulfatlı duzlu torpaqları üçün müəllif 5 aqromeşə şorluq dərəcəsi 
  şkalasını tövsiyə edir:
  I dərəcə – məhdud olmayan (qeyri məhdud) meşə əkini üçün yararlı 
  torpaqlar-quru qalıq 0,40%-ə qədər;
  II dərəcə – meşəyə yararlı torpaqlar (quru qalığın miqdarı 0,41%-dən 
  0,80%-ə qədər); 319
  III dərəcə – məhdud, meşəyə yararlı torpaqlar (quru qalığın miqdarı 
  0,81%-dən 1,00%-ə qədər);
  IV dərəcə – şərti meşəyəyararlı torpaqlar (quru qalığın miqdarı 1,01%-
  dən 1,30%-ə qədər);
  V dərəcə – meşə əkini üçün yararsız torpaqlar (quru qalığın miqdarı 
  1,31%-dən çox).
  Göstərilən aqromeşəşorluq dərəcələri hüdudunda meşə əkinləri üçün zəif 
  şorlaşmış (quru qalığın miqdarı 10qr/l-ə qədər), qrunt sularının səviyyəsi 
  150 sm-dən dərin, yüksək minerallaşmış (quru qalıq 10 qr/l-dən çox) 
  qrunt sularının səviyyəsi 200 sm-dən dərin yerləşən torpaqlardan meşə 
  əkini üçün istifadə edilməsi məsləhət görülür. Alimlərin apardığı 
  tədqiqatlar göstərir ki, ağac və kol, həmçinin kənd təsərrüfatı bitkiləri 
  duzlu torpaqlarda adaptasiya olunduqda orqanizmdə dərin daxili 
  dəyişkənlik gedir və bitkilərdə maddələr
  mübadiləsi davamlı olur. Bitkinin qazandığı bu yeni xassələr onun 
  toxumlarında da baş verir. Bu toxumlardan alınan bitkilər daha duza 
  davamlılığı ilə seçilir. Odur ki, duzlu torpaqlarda meşə zolaqları 
  salarkən səpin materialı kimi duzlu torpaqlarda bitən ağacların 


  toxumlarından istifadə olunması məqsədəuyğundur. Kür-Araz 
  ovalığında meşə zolaqları saldıqda həmin ərazidə park, bağ, meşə 
  zolağında mövcud olan yaşlı ağac və kolların toxumlarından istifadə 
  edilməsi tövsiyə olunur. Kür-Araz ovalığında müxtəlif dərəcədə 
  şorlaşmış torpaqlarda meşə zolaqları və digər məqsədli meşəliklər 
  salarkən S.M.Məmmədov (1968) iki üsul məsləhət görür. I üsul cərgələr 
  arası enli götürülməklə eyni ağac cinsindən ağaclar suvarma şırımının 
  hər iki tərəfində əkilir. Bu üsulda 2,6 metrdən bir dərin şırımlar açılır və 
  2 cərgəli təmiz (sırf) cərgəli lent yaranır. Cərgələr arasında məsafə 0,6 m, 
  cərgədə ağacların arası isə 0,7 m götürülür. Bitkilərin yan cərgələri 
  arasında olan məsafə 2 m təşkil edir. Bu da cərgə aralarında torpağı 
  mexanizmlərlə becərməyə imkan yaradır. Lentin özündə isə torpağa 
  qulluq işləri əllə aparılır. Bu üsulla I və II aqromeşəşorluq dərəcələrinə 
  aid olan torpaqlarda meşə zolağının salınması məsləhət görülür. Meşə 
  zolağının salınmasında 2-ci üsul enli cərgələrlə sıx meşə əkini 
  aparmaqdır. Bu üsulla meşəlik məhdud meşəyə yararlı və şərti meşəyə 
  yararlı torpaqlar üçün nəzərdə tutulur. Zolaqdakı ağaclar iki yaşına 
  çatdıqda qış suvarması da aparılmalıdır. Qeyri-məhdud yararlı və 
  meşəyə yararlı (I-II dərəcə) torpaqlarda qış suvarması bir dəfə (noyabr-
  dekabr), məhdud meşəyə yararlı və şərti yararlı (III-IV dərəcə) 
  torpaqlarda isə iki qış suvarmasının (1-ci dekabrda, 2-ci isə fevralda) 
  aparılması tövsiyə olunur. Aparılan təcrübə işləri göstərir ki, lentlərdə və 
  zolaqlarda aqrotexniki qaydalara düzgün riayət edildikdə I-II 
  aqromeşəşorluq dərəcəli torpaqlarda 2-3-cü ilində, III-IV dərəcəli 
  torpaqlarda isə 3-4-cü ilində ağacların çətirləri tam birləşir. Bundan 
  sonra torpağa əllə olunan xidmətlər dayandırıla bilər. Geniş cərgələr 
  arasında isə mexanikləşdirilmiş qulluq işləri zolağın çətirləri tam 
  birləşənə qədər davam etdirilir. Kür-Araz ovalığının duzlu torpaqlarında 
  ayrı-ayrı aqromeşəşorluq dərəcələrinə uyğun olaraq S.M.Məmmədov 
  (1968) meşə zolaqlarının salınması işlərində əsasən ağacların aşağıdakı 
  qarışdırma tiplərini tövsiyə edir:

  Download 0.88 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23
  Download 0.88 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Meşə meliorasiyası fənninin predmeti, məqsədi və vəzifələri. Plan

  Download 0.88 Mb.
  Pdf ko'rish