Metallarni bukish texnologiyasi Reja: i-bob. Metalldan yasalgan buyumlar va tarkibiy tuzilishi
Download 0.75 Mb.
bet2/8
Sana11.07.2023
Hajmi0.75 Mb.
#76609
1   2   3   4   5   6   7   8
Bog'liq
Metallarni bukish texnologiyasi Reja i-bob. Metalldan yasalgan
3-маъруза, TDIU maqola1, Педагогик тадкикотларнинг экспериментал натижаларини кайта ишлаш. Микдорий усулларнинг узига хослиги., 1596473494, Mirabdullayev Shukurulloh, 4-Hayot-faoliyati-xavfsizligi.-G.Yormatov-va-boshqalar-T-2009, Yuqori moleklyar birikmalar haqida asosiy tushunchalar Polimerla, Aslus kurs loyihasi, Behzod ehtimol, Ro’ziyeva Dilobar Chori qizi (2), Laboratoriya ishi №12,13. Cisco Packet Tracer dasturida dhcp ser, Mavzu yordamchi so‘z turkumlari va ularning uslubiyati reja Ko, Jismoniy mashqlar jismoniy tarbiyaning asosiy vositalar rеja I., Termodinamika asoslari (M.Alimova, Sh.Mavjudova)
1.2 Metallarni tarkibiy tuzilishi.
Metallar strukturasi — metallar ichki tuzilishining oddiy ko‘z bilan yoki lupa va mikroskopda, shuningdek rentgen nurlari yordamida aniqlanadigan manzarasi. Metallar stmkturasining oddiy ko‘z bilan yoki lupa orqali ko‘rinadigani makrostruktura, mikroskopda ko‘rinadigani mikrostruktura, rentgen nurlari yordamida aniqlanadigani rentgenostruktura deyiladi.
Metallar makrostrukturasini aniqlashda namuna qirqib olinadi, bir tomoni egovlanadi va yaxshilab jilvirlanadi, unga reaktiv eritma (kislotalarning kuchsiz eritmasi) ta’sir ettiriladi, ya’ni xurushlanadi, metallning ayrim struktura komponentlariga reaktiv turlicha ta’sir etadigandan namunada makrorelyef hosil boMadi. Bunday namuna makroshlif deb ataladi. Makroshlif oddiy ko‘z bilan yoki lupa orqali kuzatilsa, uning makrostrukturasi yaqqol ko‘rinadi. Quyma metalining makrostrukturasi dendrit tuzilishida boMadi. Quyma metall bosim bilan ishlansa, dendritlar cho‘zilib, tolalar hosil qiladi Bunday metall makrostrukturasiga qarab, deformatsiyalanganlik darajasini va tolalarning yo‘nalishini aniqlash mumkin.
Maxsus xurushlash usullaridan foydalanib, metallning bir jinsliligini, ichki nuqsonlari (darz, toshqol aralashma, g‘ovak va usuli sanoatda va llmiy tadqiqot ishlarida qoMlaniladi.
Metallarning mikrostrukturasi. T exnik metallarning hammasi nomuntazam shaklli mayda kristallar — donalardan. tuzilgan. Bularni optik yoki elektron mikroskop yordamidagina ko'rish mumkin. Mikrostrukturani aniqlash uchun metalldan namuna qirqib olinib, bir tomoni ko‘zgudek yaltiratiladi; unga reaktiv eritma ta’sir ettiriladi. Bunda namuna sirtida mikrorelyef (mikroshlif) hosil boMadi. Mikroshlif mikroskopda kuzatilsa,mikrostrukturasi yaqqol ko‘rinadi
Mikrostrukturani o'rganish metallar sifatini baholashning asosiy usullaridan biridir. Metallarning rentgenostrukturasini aniqlash uchun rentgenografiya usulidan foydalaniladi. Bu usul metall kristall panjarasidagi bir qator atomlarning rentgen nurlarini difraksiyalashiga asoslangan.

Turmushda ishlab chiqarishda rangli metallar va ularning qotishmalaridan ko‘plab foydalaniladi.


Rangli metallarga —temir va uning qotishmalaridan boshqa barcha metallar kiradi. Ular to‘rt guruhga bodinadi: 1) ogdr metallar; 2) yengil metallar; 3) asl metallar; 4) nodir metallar.Ogdr metallar gruppasiga mis, nikel, qo'rg'oshin, Qalay, kadmiy, kobalt, mishyak (margimush), surma, vismut, simob (s. OGd 5— 13,6 g/sm3); yengil metallar gruppasiga alyuminiy, magniy, titan, natriy, beriliy, litiy, bariy, kalsiy, stronsiy va kaliy (s. or. 0,53—5 g/sm3); asl metallar gruppasiga oltin, kumush, platina, osmiy, iridiy, rodiy, ruteniy va palladiy; nodir metallar gruppasiga volfram, molibden, Tantal, niobiy, sirkoniy, tarqoq metallar (talliy, galliy, germaniy, indiy, reniy, gafniy, rubidiy, seziy), siyrak yer metallar (lantan va lantanoidlar), radioaktiv metallar (poloniy, radiy, aktiniy, toriy, uran va transuran metallar) kiradi.
Rangli metallning ko‘pchiligi tabiatda sof holda uchraydi. Masalan, alyuminiy o‘z rudalarida AO3 va Al(ON)3 tarkibli birikmalar holida bodadi. Rudalardan gidrometallurgiya usulida awal AbOz, undan esa elektroliz yodi bilan alyuminiy olinadi.
Alyuminiy kiannt, alunit, nefelin va gil konlarndan ham olinadi. Mis, qodg‘oshinvarux, kobalt, nikel, surma konlari rangli metall ruda konlaridir. Rudada bir necha prosentgina metall bodadi. Tarkibida mis bodgan qumtosh va slaneslardan tashkil topgan cho‘kindi konlardan ko‘p miqdorda mis rudalari olinadi. Bunday konlarga 0‘zbekistonda Olmaliq koni misol boda oladi.
Og'ir rangli metallar guruhiga kiruvchi nikel kimyoviy element 6yjia6 Tabiatda sulfidli mis-nikelli rudalar va boshqa holda uchraydi. Boyitilgan rudani oksidlab qattiq qizdirish yodi bilan NiO olinadi va uni elektr yoy pechlarida qaytariladi. Nikel asosan, mexanik, antikorrozion, magnit yoki elektr, issiqbardosh va olovbardosh xossalarga ega bodgan qotishmalar olishda ishlatiladi. Nikel ishqorli akkumlyatorlar, antikorrozion qoplamalar ishlab chiqarishda ishlatiladi
Qo'rg'oshin olishda sanoat tarkibida qo'rg'oshin bodgan sulfidli rudani avval flotasiyalab boyitiladi. Keyin koks va ohaktosh solingan pechda qizdiriladi, hosil bodgan qo'rg'oshin elektrolizlab tozalanadi Eritib olinganqodg‘oshining asosiy qismi akkumulyatorlar plastinalari tayyorlash uchun ishlatiladi.Qorgoshin korroziyaga chidamliligi tufayli, kimyoviy apparaturalar, elektr kabeli qoplamasi va boshqalar tayyorlashda foydalaniladi.
Qalay (umumslavyan tilidagi ol — oq yoki sariq so‘zlari o‘zagidan) — kimyoviy element 6yjin6 y Qalayli ruda avval flotasiya usulida boyitiladi, so‘ngra kodnir va flyuslar bilan qaytariladi yoki elektr pechlarida eritiladi. Qalayning taxm. 40% konserva sanoatida oq tunuka ishlab chiqarishga sarflanadi. Chunki qalay korroziyasi 51 ga chidamli, temirni oson qoplaydi, uning korroziyasi mahsulotlari zararsiz. Qalay kavsharlash, oqartirish, bronza, bosmaxona, podshipnik va boshqa qotishmalar tayyorlashda ishlatiladi.
Kadmiy - (yunon. kadmeia — rax radasi)— ximiyaviy element 6yjin6 Tabiatda siyrak va tarqoq holda uchraydigan elementlar jumlasiga kiradi; rax, qo'rg'oshin va mis rudalarini qayta ishlash mahsulotlaridan ajratib olinadi. Kadmiy yadro energetikasida keng qodlaniladi.
Simob - (rtut)— kimyoviy yelement 6yjiH6 y Simob tarkibida NgS bo‘lgan rudalar yoki konsentratlardan olinadi. Simob kimyo sanoatida uyuvchi natriy va xlorni elektrolitik ishlab chiqarishda katod sifatida, organik sintezda katalizator sifatida; elektro-texnika, yorugdik texnikasi va asbobsozlikda, jumladan, Simobli to‘g‘rilagichlarda, kunduzgi yoruggdik lampalari, kvarsli simob lampalar, manometrlar tayyorlashda, oltinni ajratib olishda keng qodlaniladi.
Yengil metallar guruhiga kiruvchi berilliy - kimyoviy element y samolyotsozlik elektrotexnikada ishlatiladigan alyuminiy, magniy, mis qotishmalari tarkibiga kiradi. Berilliy yadro texnikasida konstruksion material bo‘lib xizmat qiladi. Rentgen nurlari o‘tkazuvchanligi yuqoriligi tufayli berilliydan rentgen trubkalarining darchalari tayyorlanadi.
Litiy - yunon.. lithos tosh — ximiyaviy element, Asosiy minerallari — alyumosilikatlar. Litiyni boyitilgan rudalardan turli gidrometallurgiya metodlari vositasida, so‘ngra tuzlar eritmalarini elektroliz qilib olinadi. Yadro energetikasida litiy keng qoTlaniladi. Litiy yadro reaktorlarining rostlovchi sterjenlarini tayyorlash uchun ishlatiladi. Qora metallurgiyada litiy qotishmalarni oksidsizlantirish, legirlash va modifikasiyalashda ishlatiladi,rangli metallurgiyada — ularning mexanik xossalarini yaxshilashda qodlaniladi. Litiy birikmalari maxsus oyna, issiqda chidamli chinni, sopol, shuningdek plastik moylar olishda ishlatiladi.
Kalsiy — ohak; ilk bor so‘ndirilgan ohakdan olingan— ishqoriy-yer metallar gruppasiga mansub ximiyaviy element,. Kalsiy birikmalari (ohak, se- ment va boshqa) qurilishda keng ishlatiladi.
Stronsiy - [shotlandiyaning stronshian (strontian) qishlog' i yaqinida topilgan stronsianit minerali nomidan] — ishqoriy-yer metallar gruppasiga mansub kimyoviy element Metall stronsiy mis va bronzani oksidsizlantirishda, elektr- vakuum texnikasida gazlarni yutuvchi sifatida ishlatiladi. Kaliy - (arab, alkali — ishqor K2SO3 — qadimdan maTum bo‘lgan Kajinn birikmasidan)— ximiyaviy element. Havoda tez oksidlanadi. Tabiatda birikma holida keng tarqalgan, ulardan eng muhimi silvin, silvinit, karnallit minerallar va boshqa kaliyli tuzlar hisoblanadi. Kaliy o‘simliklarning oziqlanishi uchun zarur; tuzlarining taxminan 90% kaliyli o‘g‘itlar sifatida ishlatiladi. Kaliy metallining o‘zi sanoatda kam miqdorda olinadi;
Asl metallar gurahida bo'lgan oltin — kimyoviy element, Kimyoviy jihatdan oltin boshqa asl metallar kabi juda inertemir. Tabiatda asosan, sof holda uchraydi. Asosiy oltin koni ham, uning sochma konlari ham (asosiy konlarda oltinning mayda zarralari qattiq tog‘ jinslari orasida bo‘ladi; ular oliganda O.ni qum va loylar bilan suv daryolar o‘zanlariga olib ketib, u yer da sochma konlar hosil boTadi) sanoat ahamiyatiga ega. Oltinni yaratib olishda amalgamasiya, ishlash va ion almashinish sortlari prosesslari katta ahamiyatga ega. Texnikada oltin boshqa metal- lar bilan qotishmalar holida ishlatiladi; bu esa oltinning mustahkamligi va qattiqligini oshiradi. Zargarlik buyumlari, tangalar, medallar, tishrotezlash korxonasining yarim fabrikat ishida oltinning miqdori proba bilan ifodalanadi; odatda, mis qo‘shilma boTib xizmat qiladi. Oltinning platinali qotishmasi kimyoviy turg‘un apparaturalar ishlab chiqarishda, platinali va kumushli qotishmasi esa elektrotexnikada ishlatiladi. Tovar ishlab chiqarish sharoitda Oltin barcha tovarlar narxining umumiy ekvivalent vazifasini bajaradi. Xalq tilida t i l l a deb ham yuritiladi.
Kumush — ximiyaviy element yaltiroq oq metall Tabiatda tug‘ma va birikmalar holida uchraydi, lekin ikkala xili ham kamyob boshqa kumushning asosiy massasi boshqa metallar, chunonchi, qo'rg'oshin va mis rudalari bilan birga qazib olinadi. Kumush elektr va issiqlikni boshqa metallarga qaraganda yaxshi o‘tkazadi, yorugTikni yaxshi qaytaradi, ximiyaviy jihatdan juda turg‘un. Asosan qotishma holida tanga pul zarb qilishda, zargarlik va uy-ro‘zg‘or buyumlari, laboratoriya idishlari tayyorlashda, shuningdek ximiyaviy apparatlarni futerovkalashda, radiodetallarga qoplashda, kumush-rux akkumulyatori ishlab chiqarish va boshqada qoTlaniladi.
Osmiy - (yunon. ozme — hid)— platinali metallar gruppasiga kiruvchi kimyoviy element, Tabiatda osmiyli iridiy gruppasidagi minerallar ko'rinishida, ba’zan sof platina bilan birga uchraydi. Platina va boshqa platinali metallar bilan birga qazib olinadi. Osmiy va uning boshqa platinali metallar bilan tabiiy va sun’iy qotishmalari (juda qattiqligi, korroziya va yeyilishga chidamliligi tufayli) aniq oTchov priborlarining yeyiladigan detallari, avtoruchka perolarining ichki qismi va boshqa tayyorlanadi. Osmiy va uning birikmalari turli prosesslar (mas., ammiakni sintezlash, gidrogenizasiya)da yaxshi katalizatorlar hisoblanadi.
Palladiy - (1803 y.da topilgan va 1802 y.da topilgan kichik planeta Palladiy nomi bilan atalgan)— platina gruppasidagi metallarga oid kimyoviy element.Tabiatda boshqa platina gruppasidagi metallar bilan birga uchraydi. Asosan, sulfidli mis nikel rudalaridan platina bilan birgalikda qazib olinadi. Plastikligi va arzonligi tufayli texnikada boshqa platina gruppasidagi metallarga nisbatan ko‘p ishlatiladi. Toza Palladiydan vodorodni tozalashda foydalaniladi.
Platina - (ispancha rlatina ~ kumush) — kimyoviy element, Tabiatda, asosan, tug‘ma va qotishmalar holida uchraydi. Platina nikel va mis shlam (kukunsimon chuqindi) laridan, boyitilgan sochma konlardan, temir-tersakka chiqarilgan texnika buyumlaridan olinadi. Platina qarshilik termometrlari va termoparalar,olektr kontaktlari va qizdirgichlari uchun foydalaniladi Platinaning ko‘p qismi zargarlik buyumlari tayyorlashda ishlatiladi.
Iridiy - (yunon. Iridiy — kamalak; tuzlari turli rangda boTgani uchun shunday atalgan)— platina metallar turkumidagi kimyoviy element, Tabiatda kam, asosan yombi platina tarkibiga kiruvchi osmiyli Iridiy ko rinishida uchraydi. Iridiyni uning birikmalarini platina metallarning eritmalaridan ion almashinish sorbsiyasi yoki uning birikmalarini tanlab cho ktirish bilan olinadi. Iridiy (volfram, platina, rodiy va boshqa bilan qotishmalari) ning korroziya bardoshligi va olovbardoshligi yuqori bodgani uchun ximiya agsharatlari uchun qimmatbaho material hisoblanadi.
Nodir metallar guruhiga kiruvchi volfram — kimyoviy element, tabiatda, asosan, volframit va sheyelit minerallarida bodadi va shu minerallardan olinadi.
Volfram podatlarni legirlashda, yeyilishga chidamli va issiqbardosh qattiq qotishmalar olishda keng qodlaniladi. Qiyin eruvchanligi va yuqori Tantalda bug‘ bosimi pastligidan elektr lampalarining cho‘gdanish tolalari, shuningdek elektronika va rentgen texnikasi detallari uchun material sifatida ishlatiladi.
minerallaridan eng muhim molibdenit Mo82. Sanoatda molibdenitni MoOz gacha oksidlab qizdiriladi, so‘ng tozalab, metall hosil bodguncha vodorod bilan qaytariladi. Molibden issiqbardosh siklik ajratuvchi element bodib xizmat qiladi.
Tantal - bo‘ynigacha suvda turib tashnaligini qondira olmagan afsonaviy shox Tantal nomidan («Tantal azobi» ifodasi shundan); toza holda olish qiyin boTgani uchun shunday atalgan]—kimyoviy element. Tantal — kam uchraydigan element; tabiatda niobiy bilan birga uchraydi Ta va N ftorid k-tali muhitdan suyuqlik bilan ekstraksiya qilish usulida ajratib olinadi, metall esa Tantal ftorid kompleksi (kaliy ftoroTantalat)ni qaytarish yodi bilan olinadi. Tantal ixcham elektrolitik kondensatorlar, elektron lampa detallari, kimyoviy apparaturalar tayyorlashda, meditsinada suyaklarni, nerv tomirlarini ulashda ishlatiladi. Shuningdek Talliy, Toriy, Sirkoniy, Niobiy, Galliy, Gafniy, Germaniy. Seziy. Indiy. Aktiniradiy. .Reniy. Rubidiy .Poloni, Yuran va boshqa nodir metallar texnikani turli javxalarida ishlatiladi.


Download 0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Download 0.75 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMetallarni bukish texnologiyasi Reja: i-bob. Metalldan yasalgan buyumlar va tarkibiy tuzilishi

Download 0.75 Mb.