• BUYUMLARNI TAYYORLASHNING TEXNOLOGIK KARTALARINI TUZISH TEXNOLOGIYASI.
 • MEHNATNING XAVFSIZLIGI UCHUN
 • METALLNI TISKIDA QIRQISH
 • To‘g‘ri chiziqlarni egri chiziqlar bilan tutashtirish mashqi
  Download 0.75 Mb.
  bet7/8
  Sana11.07.2023
  Hajmi0.75 Mb.
  #76609
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Bog'liq
  Metallarni bukish texnologiyasi Reja i-bob. Metalldan yasalgan
  3-маъруза, TDIU maqola1, Педагогик тадкикотларнинг экспериментал натижаларини кайта ишлаш. Микдорий усулларнинг узига хослиги., 1596473494, Mirabdullayev Shukurulloh, 4-Hayot-faoliyati-xavfsizligi.-G.Yormatov-va-boshqalar-T-2009, Yuqori moleklyar birikmalar haqida asosiy tushunchalar Polimerla, Aslus kurs loyihasi, Behzod ehtimol, Ro’ziyeva Dilobar Chori qizi (2), Laboratoriya ishi №12,13. Cisco Packet Tracer dasturida dhcp ser, Mavzu yordamchi so‘z turkumlari va ularning uslubiyati reja Ko, Jismoniy mashqlar jismoniy tarbiyaning asosiy vositalar rеja I.
  2.To‘g‘ri chiziqlarni egri chiziqlar bilan tutashtirish mashqi.

  1. Ikki parallel chiziqni yoy bilan tutashtirish. Buning uchun:

  a) metall plastinkaga berilgai oraliqda ikki parallel reja chizigd chiziladi;
  b)bularning teng o‘rtaspdan ularga parallel qilib o‘q chizigd odkaziladi;
  v) o‘q chizigdning ixtiyoriy bir O nuqtasi chekich bnlan belgilanadi;
  g) sirkul oyoqlarini parallel chiziqlar orasidagi masofaning yarmiga teng qilib kerib, qotiriladi;
  d) sirkulning bir oyogdni O nuqtaga o‘matib, ikkala reja chizigdgaurinma bodgan yoy chizilad (51-rasm).

  1. Bir:biriga nisbatan burchak ostida joylashgan ikki to‘g‘ri chiziqni aniq radiusli yoy bilan tutashtirish. Buning uchun:

  1. berilgai burchak ostida ikki to‘g‘ri chiziqli reja chizig‘i chiziladi;

  2. yoy radiusiga teng masofalarda ikkala reja chizig‘iga parallel bo‘lgan chiziqlar o‘tkaziladi. Bulaming kesishish nuqtalari O ni chekich bilan belgilanadi;v) sirkulning oyoqlarini yoy radiusiga teng oTchamga sozlanadi;

  3. g) sirkulning bir oyogTni O nuqtaga o‘rnatmb, ikkala reja chizigTga urinma boTgan yoy chiziladi (51-rasm).


  BUYUMLARNI TAYYORLASHNING TEXNOLOGIK KARTALARINI TUZISH TEXNOLOGIYASI.
  Har qanday buyumni yasash uchun uning tegishli chizmasi vg texnologik jarayonning asosini tashkil qiladigan texnologik kartasi boTishi shart. Texnologik jarayon deganda umuman ishlab chiqarish jarayonining bir qismi tushuniladiki, unda zagotovkani tayyor detalga (buyumga) aylantiriladi. Texnologik jarayon o‘z navbatida texnologik mehnat operasiyalariga boTinadi. Har bir texnologik operasiya texnologik jarayonning tugal bir qismi boTib, ularda bir ish o‘rnida va asbobni almashtirmay, masalan, kesish, egovlash, parmalash, parchinlash, kavsharlash kabi biror ish bajariladi. Shuningdek, texnologik operasiya ham texnologik jarayonning yanada kichik yelementlariga texnologik oTishlarga boTinadi. Bular texnologik operasiyaning tugal qismlaridan iborat boTib, foydalaniladigan asbobning va ishlov beriladigan sirtning doimo bir xilligi bilan xarakterlanadi. Masalan, sirtni egovlash, ichki qiyshiq chiziqli sirtni egovlash, tashqi qiyshiq chiziqli sirtni egovlash va hokazo.
  Texnologik jarayonning yuqorida aytilgan har bir yelementini bajarish tegishli mehnat usullaridan foydalanishni taqozo yetadi. Mehnat usullari o‘quvchining ish o‘rnidagi turish holatlari, asboblarni ushlashi va bajaradigan mehnat harakatlari bilan bogTiqdir Texnologik kartalarni tuzish va ulardan foydalanish uquvchilarning ijodiy faolligini oshiradi, texnik tafakkurinni rivojlantiradi va mustaqil ishlashga oTganishda yordam bsradi. Bundan tashqari, texnologik kartalarni tuzishda buyumning namunasiga yoki chizmasiga qarab uning murakkab konstruksiyasini ishlab chiqish; buyum uchun zagotovka tanlash va uning oTchamlarini aniqlash; texnologik operasiya va o'tishlarni hamda ularni bajarish tartibini belgilash; asboblar, uskuna va moslamalarni tanlash kabi muhim ishlarni. bilib oladi.
  Tuzilgan texnologik kartalar bo‘yicha rejalashtirilgan buyumning hamma detallarini yasash va ularni yigishni bajarish mumkin. Bu mashg‘ulotdagi amaliy ishlar yeshik lo‘kidonining qolgan detallarini yasash uchun texnologik kartalar tuzishga qaratilishi lozim(53,54,55,56,57-rasmlar).

  2.2 Metallarni qirqish, bukish va egish ishlari texnologiyasi


  Zubila va bolg‘a bilan metallni qismlarga ajratish yoki uning ortiqcha qatlamini olib tashlashdan iborat chilangarlik operasiyasini qirqish deyiladi. Metallarni qirqishda kesuvchi asbob sifatida zubila va kreysmeyseldan, urish asbobi sifatida yesa chilangarlik bolg‘alaridan foydalaniladi.
  Zubila tig‘ining o‘tkirlik (charxlash) burchagi ishlov beriladi-gan metallning qattiqligiga qarab tanlanadi. Masalan, cho‘yanni va bronzani qirqish uchun o‘tkirlik burchagi 70°, podatni qirqish uchun o‘tkirlik burchagi 60°, mis va latunni qirqish uchun o‘tkirlik burchagi 40°, rux va alyuminiyni qirqish uchun o‘tkirlik burchagi 35° li zubilalardan foydalaniladi. Zubilaning ishchi qismi va kallagi odatda birmuncha kengroq qattiqlikka toblanadi, shunda u bolg‘a bilan kuchli zarbalar berilganida qiyshayib va sinib ketmaydigan bo‘ladi. Zubilaning kesuvchi (yoki .ishchi) qismi pona shaklida uning metallga botishini osonlashtiradi

  (58-rasm). Zubila xos; boTgan bir sirtni zubilaning oldingi kesuvchi qirrasi, ikkinchi sirtni yesa ket; igi kesuvchi qirrasi deyiladi.
  Ana shu sirtlar kesishgan joyda o‘tkir milk hosil bo‘ladi va uni kesuvchi qirra deyiladi. Ular orasidagi burchak yesa o‘tkirlik burchagi bo‘ladi. Ketingi qirra bilan ishlov berilayotgan sirt o‘rtasidagi burchak asbob bilan ishlanayotgan detal orasidagi ishqalanishning oldini oladi va uni ketingi burchak deyiladi. 0‘tkirlik va ketingi burchaklar hosil qilgan burchak burchagini qirqish burchagi deb ataladi.Qirqish vaqtida bolg‘ani o‘ng qoT bilan dastasining uchidan 15—20 mm qoldirib ushlash lozim (59-rasm).
  Qirqishda bolg‘a bilan urishning uch xil usuli qodlanadi. Ularni: panja zarbi, tirsak zarbi va yelka zarbi deb ataladi (60-rasm). Panja zarbi faqat qoT panjasining harakati bilan amalga oshiriladi va bu usul juda yupqa qirindilar chiqarishda, g‘adir-budirlarni hamda ozgina bo‘rtiqlarni yo‘qotishda qodlanadi.
  Tirsak zarbi qodning tirsakdagi harakati bilan (qo‘l barmoqlarini yozib va siqib, pan-jani, bilakni, yuqoriga ko‘tarib va pastga tushirib) bajariladi. Metallni plita ustida qirqishda yaroqsizlikka yoT qo‘ymaslik uchun quyidagi talablarga ye’tibor berish lozim:

  1. Zubilaning qirrasi dumaloqlangan boTishi kerak.

  2. Qirqish chizig‘i reja chizig‘idan 2—3 mm naridan utishi lozim.

  3. Qirqishda foydalaniladigan plitada yoriqlar va chuqurchalar boTmasligi kerak.

  4. Zubila va bolg‘a to‘g‘ri ushlash qoidalariga rioya qilish shart.

  5. Plita ustida ichki konturlarni qirqishda tig‘ining yeni 5— 10 mm li zubilalardan foydalanish zarur.


  60 - rasm. Bolg'a bilan zarb berish; a- panja zarbi, b- tirsak zarbi, v- yelka zarbi
  MEHNATNING XAVFSIZLIGI UCHUN:

  1. Faqat sozlangan asbob bilan ishlash lozim. Zubila va bolg‘aning uriladigan qismlarida yoriqlar hamda g‘adir-budirlar bodmasligi kerak.

  2. Bolg‘a dastasi yorilmagan va u mustahkam o‘matilgan bodishi lozim.

  3. Jarohatlanishning oldini olish uchun zubilaning yuqorigi uchiga rezina halqa kiydirilishi shart.

  4. Qirqishni himoyalovchi yekran va himoyalovchi ko‘zoynak bi-langina bajarish mumkin.

  5. Ishlovchining orqasida turish mumkin emas.

  METALLNI TISKIDA QIRQISH
  Bu operasiya metallni plita ustida qirqishga o‘xshashi bilan birga o‘ziga xos xususiyatlarga ham ega. Mana shu xususiyatlari birinchi galda zagotovkaning mustahkamlanishi va qirqish usullaridan iboratdir. Tiskida qirqishni bajarayotgan kishi oyoqlarini sal ochib, mahkam va to‘g‘ri turishi kerak.
  Metallni tiskida qirqishda ko‘pincha o‘quvchilar zubilaning kallagiga qaraydilar. Aksincha, zubilaning tigdga (ya’ni qirqilayotgan joyiga) qarashni odganish kerak. Bolg‘ani aniq, ishonch va bir xil kuch bilan urish lozim. Bolg‘a liar daqiqada 45—60 marta urilishi zarur. Dastlabki (xomaki) qirqishda 1,5—2 mm dan va oxirgi (tozalab) qirqishda 0,5—1 mm dan ortiq qatlamni yo‘nmaslik.kerak. Ana shunda sirtlar o‘nqir-cho‘nqir va qingdr-qiyshiq bodib qolmaydi. Agar qalin qatlamni olib tashlash zarur bodsa, oz-ozdan bir necha marta yo‘nish mumkin. Qirqishni kontur chizigdga 0,5—I mm qolganda to‘xtatib, egovlash uchun qo‘yim qoldirish lozim. Chunki qirqishning o‘zi bilan ishlanayotgan sirtning tozaligini va odchamlarining aniqligini tadninlab bodmaydi. Zubilani chap qod bilan ushlanadi. Bunda qod kallakdan 20— 25 mm pastda, o‘zakning o‘rta qismida turishi lozim. Zubilani juda pastidan ushlansa, u mahkam turmaydi va qirqilayotgan joyni kodish qiyinlashadi. (61-rasm). Zubilani qattiq siqib ushlamaslik kerak, chunki bunda qod darrov toliqadi. Uni uchta barmoq bilan ushlab, bosh va kodsatgich barmoqlarni yerkin holda oldinga o‘zib turish lozim. Bunday qilish ayniqsa boshlovchilar uchun oda muhimdir. Chunki bolg‘ani noto‘gdi urilsa, ana shu ikkita barmoq zarbni qaytaradi va qodni jarohatlanishdan madum darajada saklaydi. Zubilani qirqish uchun qo‘yilganda uning o‘qi ishlov berilayotgan sirtga nisbatan 20°—40° burchak


  61 - rasm. Tiskida kesishda zubilani uslilash usllari; a - tog'ri, b - noto'g'ri.

  hosil qilib turishi, tig‘i yesa tiski jagdarining bo‘ylama o‘qiga nisbatan taxminan 45° li burchak hosil qilishi kerak. Zubilani ana shu holatda qo‘yish ishning yeng yuqori unumdorligini va ishlangan sirtning toza bodishini tadninlaydi (62-rasm). Metallarni tiskida qirqishda yaroqsizlikka yod qo‘ymaslik uchun kuyidagi talablarga rioya qilish shart:  1. Chilangarlik tiskisining vintli moslamasi tiski jagdarini bemalol va mustahkam qisishi kerak.

  2. Tiskining jaglari o‘zaro parallel va ularda yaxshi o‘yiqlar hosil qilingan bodishi lozim.

  3. Ishlov berishga qo‘yim qolishi uchun zagotovkani odnatilganda undagi reja chizigd tiski jagdarining qirrasidan 1—2 mm ichkarida turishi zarur.

  4. Zubilani qo‘yilganda undagi kesuvchi qismning ketingi qirrasi tiski jag Manning chetiga nisbatan 3—5° li burchak hosil qilib turishi va ishlanayotgan sirtda yerkin yurishi kerak.

  5. Zubilaning ogdshini u yoki bu tomonga o‘zgartirish ishning buzilishiga, tiskining ishdan chiqishiga sabab bodadi.

  6. Metall listlarini tiskida qirqishda zubilani zagotovkaning sirtiga tik holatda qo‘yish va asta-sekin tiski jagdarining bo‘ylamasiga surib borish lozim.


  Download 0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Download 0.75 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  To‘g‘ri chiziqlarni egri chiziqlar bilan tutashtirish mashqi

  Download 0.75 Mb.