• Нурмонов А.
 • Microsoft Word kompyuter lingvistikasi doc
  Download 1.93 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet14/117
  Sana22.02.2023
  Hajmi1.93 Mb.
  #43214
  1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   117
  Bog'liq
  Formal grammatika nazariyasi
  G’arb va Sharq munosabatlarida Markaziy Osiyo mintaqasining o’rni., Xalqaro munosabatlarda geosiyosiy omillar va nazariyalar, Yevroosiyoning dunyo miqyosidagi o’rni, Atom va uning planetar modeli, 13-Delphida massivlar bilan ishlash algoritmlarga doir misollar
  Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Труды по языкознанию. - М.: Прогресс, 1977. - C. 53.
  13
  Шемакин Ю.И. Начало компьютерной лингвистики. – М.:Высшая школа, 1992. – C. 7. 
  14
  Нурмонов А. Лисоний белги хусусиятлари ҳақида. – Андижон, 1992. – Б.14. 
  tushuncha 
  akustik obraz 


  17 
  ko’rinadi. Ushbu birliklar ifoda va mazmun jihatiga egaligi bilan, shu nuqtai nazardan 
  umumiy hamda farqli xususiyatlari bilan o’zaro ajralib turadi.
  Tabiatda ham, jamiyatda ham mavjud har bir narsa, hodisa - falsafiy ma'noda 
  shakl (tashqi) va mazmun (ichki) tomonlariga ko’ra baholanadi. Tilning eng kichik 
  birligi bo’lgan tovush (fonema) shakl va mazmun jihatiga ko’ra o’ziga xos bo’lib, 
  morfema va so’zlardan farqlanadi. Tovush (fonema), qayd etilgan xususiyati nuqtai 
  nazaridan, faqat bir tomonga - ifoda tomoniga egadek ko’rinadi. U morfema va so’z 
  kabi muayyan ma'no, tushuncha - mazmun bilan bog’lanmaydi, ma'no ifodalamaydi. 
  Shu nuqtai nazardan tovush (fonema) bir tomonlama birlikka o’xshaydi. Ammo tovush 
  (fonema) faqat ifoda jihatiga, moddiylik xususiyatiga egaligidan tashqari, ayni vaqtda, u 
  dastavval til birliklarining tashqi - ifoda jihatini tashkil qiladi va ularni shaklan - tovush 
  tizimiga ko’ra farqlaydi. Shunga ko’ra til birliklarining ma'nosi o’zgaradi, o’zaro 
  farqlanadi. Demak, tovush (fonema) muayyan ma'noga ega bo’lmagan, ammo, ayni 
  vaqtda, muayyan ma'noga ega til birliklarining (morfema va so’zlarning) 
  differensiatsiyasi uchun, ularni o’zaro farqlash uchun xizmat qiladi. Til birligi bo’lgan 
  tovush (fonema) kommunikativ jarayonda ijtimoiy vazifa bajarishiga, tilning eng asosiy 
  qurilish materiali, moddiy ashyosi ekanligiga, so’z hosil qilish, so’z yasash, ma'no 
  farqlash kabi ijtimoiy - lisoniy xususiyatlarga egaligiga ko’ra alohida baholanadi. 
  Shunga ko’ra tovush (fonema) til birligi sifatida tilshunoslikning alohida sohasi bo’lgan 
  fonemalar haqidagi ta'limotning - fonologiyaning tadqiq va tahlil ob'ekti hisoblanadi.
  Til birligi bo’lgan morfema ifoda (moddiy) va mazmun (ruhiy) jihatlarining bir 
  butunligidan iborat bo’lib, tilning muayyan ma'noga ega eng kichik birligi hisoblanadi. 
  Muayyan birlik bo’lgan so’z (leksema) ikki planli belgi sifatida tovush va ma'no, ifoda 
  va mazmun tomonlarining dialektik bog’liqligidan iborat bo’lib, nominativ birlik 
  holatida ijtimoiy vazifa bajaradi. So’zning ifoda plani uning tashqi - tovush tomoni 
  bo’lib, bunda so’zning belgisi sifatida uning tovush tomoni xizmat qiladi. So’z ifoda 
  planiga ega deyilganida, so’zni formal shakllantiruvchi, uni moddiy birlik sifatida sezgi 
  a'zolarimizga ta'sir qilishini ta'minlovchi tovushlar nazarda tutiladi.
  So’zning mazmun plani uning ichki, ma'no tomoni (leksik ma'no, leksik 
  tushuncha, ramziy axborot, signifikat, semema) bo’lib, u obyektiv borliq 
  elementlarining kishi ongida aks etishi, ayni elementlarga xos xususiyatlarning 
  umumlashuvi natijasida yuzaga keladigan ideal (psixik) strukturadir. Ma'no obyektiv 
  borliq elementi yoki ushbu elementlar guruhining kishi ongidagi shartli ramzi (belgisi, 
  ishorasi) emas, balki bu element (yoki elementlar guruhining) kishi ongida mavhumlik 
  kasb etgan obrazi, umumlashgan in'ikosi hisoblanadi. 
  So’zning mazmun tomonini o’zicha biron shaxsga ma'lum qilish mumkin 
  bo’lmaganligi uchun uning tovush jihati, ramzi talaffuz qilinadi. Bu ramz (belgi) 
  tinglovchi ongida tegishli tushuncha, tasavvur uyg’otadi. Demak, til sistemasida ramziy 


  18 
  munosabat tovush va ma'no orasidagi shartli bog’lanish tarzida yuzaga chiqadi. Ma'noda 
  aks etadigan aniq narsa yoki hodisa tasavvuri (denotat) ikkinchi planda bo’ladi.
  So’z mazmun planida ikki hodisa farqlanadi: leksik ma'no (signifikat) va 
  denotat.
  15
  Denotat so’z ma'nosi emas, balki so’z yordamida ko’rsatiladigan, 
  nomlanadigan, ataladigan hodisadir. Ma'no esa, qayd etilganidek, obyektiv borliq 
  elementlariga xos bo’lgan xususiyatlarning inson ongida mavhumlik kasb etishi, 
  umumlashuvi natijasida shakllanishidir. Nutqda so’z denotatning (obyektiv borliq 
  elementining) lingvistik vakili vazifasini bajaradi. So’zda tovush ifodalovchi (ramz, 
  belgi) bo’lsa, ma'no ifodalanuvchi bo’ladi.
  So’zdan yirik so’z birikmalari va gaplar ham ifoda va mazmun planlariga ega 
  bo’lib, ularning mazkur ikki jihati ko’proq grammatika va semantikaning aloqasi 
  doirasida qaraladi. Ushbu nutq birliklari ham aslida ifoda va mazmun planiga ega 
  so’zlarning birikuvidan, o’zaro bog’lanishidan yuzaga keladi. Shu sababli ularni 
  o’rganish, ularni hosil qilgan so’zlarni o’rganishdan boshlanadi. 
  Informatsiya nazariyasi informatsiyani uzatish va saqlashning mazmun tomonini 
  emas, balki uning statistik qurilishi bilan shug’ullanadi, ya'ni informatsiya nazariyasi 
  axborot matnini statistik struktura sifatida o’rganadi. Statistik struktura axborotdagi 
  signal (simvol) va signallar birlashuvining voqelanish chastotasi - soni, miqdoridir. 
  Signalning ko’p marta takrorlanishida signal orqali uzatiladigan axborotning miqdorini 
  aniqlash juda muhimdir. Demak, informatsiya nazariyasi muayyan axborotdagi 
  ma'lumotlarni ushbu ma'lumotlarning tabiatiga - mazmuniga bog’liq bo’lmagan holda 
  miqdorini o’lchash (tekshirish) yo’llarini, usullarini ishlab chiqadi. Shunga ko’ra 
  informatsiya nazariyasining muhim va asosiy xulosalari tilshunoslikda ham o’z 
  ifodasini topadi. Informatsiya nazariyasining asoschisi amerikalik olim K.Shennon 
  informatsiyaning quyidagi aloqa kanallari bo’yicha uzatilishini sxema asosida 
  tushuntiradi:
  16
  Manba uzatuvchi kanal priyomnik axborotni oluvchi 
  Ushbu holat til vositasida insonlarning kommunikatsiyaga kirishuv jarayoniga 
  ham to’la mos keladi. Aslida ushbu model til, tafakkur va nutq munosabatidan kelib 
  chiqqan. Informatsiya tabiiy yoki sun’iy tillar orqali uzatilar ekan, bunda til sistemasi 
  kodlash va dekodlash jarayonlariga bog’liq holda talqin etiladi.
  Informatsiya nazariyasi ma'lumotlarini o’rganish jarayonida maxsus 
  terminlardan - tushunchalardan foydalanadi. Bular quyidagilar:
  1. Kod - axborotni yozib olish vositasi (usuli). 
  2. Matn (tekst) - muayyan axborotni berish, uzatish jarayonidagi belgilarning 
  (til birliklarining, simvollarning) izchilligi, ketma - ket kelishi. 
  15

  Download 1.93 Mb.
  1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   117
  Download 1.93 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Microsoft Word kompyuter lingvistikasi doc

  Download 1.93 Mb.
  Pdf ko'rish