Mom darslik doc
Download 0.6 Mb.
Pdf ko'rish
bet14/62
Sana27.02.2023
Hajmi0.6 Mb.
#43711
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   62
Bog'liq
“Бошланғич синфларда математика
Buxoro tarixi, Reja Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda axborot texnalogiya, sayt, AWS elastic beanstalk, Узбекистон республикаси олий ва урта, MARKAZIY VA PERIFERIK ASAB TIZIMI KASALLAIKLARIDA DAVOLOVCHI JISMONIY MASHQLAR, 1. Doimiy aholi soni-jami (1)
2. O‘quvchilarning o‘quv matematik faoliyatiga rahbarlik qilish. 
Darsda o‘qituvchi o‘quvchilarni o‘qitadi, o‘quvchilar esa o‘qiydi degan 
fikrni boshqa so‘zlarda quyidagicha ifodalash mumkin: o‘quvchilar, uquv, 
malaka va bilimlarni egallaydilar, o‘qituvchilar esa bilimni egallash jaray-
oniga rahbarlik qiladilar. 
PDF created with pdfFactory Pro trial version 
www.pdffactory.com


26 
Bu rahbarlik o‘qituvchining o‘quvchilar o‘quv faoliyatini tashkil qilishdan 
iborat bo‘ladi. Buning uchun o‘qituvchi kerakli material tanlaydi, uni ma’lum 
ketma-ketlikda joylashtiradi, o‘quvchilarga bilim manbalarini tavsiya qiladi, 
o‘quvchilarning o‘zlashtirish bo‘yicha faoliyatini tashkil etadi, bilimni 
o‘zlashtirish jarayoni qanday o‘tishini nazorat qiladi. 
O‘quvchilarning matematik bilimlarni o‘zlashtirish jarayoni qiyin jarayon-
dir. Buni matematik tushunchalarning vujudga kelishini haqqoniy 
anglagandagina to‘g‘ri tushunish mumkin.
«Matematika bilimlar va uning haqiqatligi bizning atrofimizda turgan nar-
salarning mavjudligiga, uni kuzatish va tajribalarga bog‘liq emas, kuzatish 
va tajriba bizga faqat sonlar va geometrik tushunchalarning hosil bo‘lishiga 
mayl bag‘ishlaydi. Lekin haqiqatni tasavvur qilishga asosan matematik tu-
shunchalar bizdan tashqaridagi narsalarning xossalarini aks ettiradi. Son 
tushunchasi yoki figura tushunchasi bizdan tashqaridagi narsalarning 
xususiyatlaridan kelib chiqqan. Matematik tushunchalarning vujudga 
kelishini bunday tushunish yosh maktab o‘quvchilarining tashqi olam 
obektlariga 
xos 
bo‘lgan 
fazoviy 
shakl, 
miqdoriy 
munosabatlarni 
o‘rganishlarni tarbiyalaydi. 
Bola hali maktabga kelmasdan turib o‘yin bilan ish ko‘radi-yu to‘plamdan 
uning ayrim elementlarni axtaradi, elementlarni to‘plamga birlashtiradi, 
to‘plamlarni yig‘adi, to‘plamdan uning qismini ajratadi, to‘plamlarni 
taqqoslaydi, teng sonli to‘plamlarni ajratadi.
Narsalar to‘plami bilan olib borilgan hamma shu kabi amaliy harakatlar 
va kattalar bilan doimiy aloqa natural son tushunchasining shakllanishiga 
olib keladi. 
Kublardan, g‘ishtlardan, loylardan, har xil «yasashlarni» bajarish, rasm 
va boshqa shu kabi faoliyatlari ularga shakl, o‘lchov, predmetlarning o‘zaro
joylashishlari bilan tanishishiga imkon beradi. Bu esa geometrik tushun-
chalarning shakllanishida asos bo‘lib xizmat qiladi.
Shunday qilib, bolalar boshlang‘ich matematik bilimlarni, o‘zlarining 
katta bo‘lmagan shaxsiy tajribalarida, mustaqil lekin kattalar bilan munosa-
batning ta’siri bo‘lgan holda egallaydi.
O‘qituvchi bolalarning bilimlarini aniqlaydi, ularni to‘ldiradi va shu poy-
devorga yangi bilimlarni o‘zlashtirishni tashkil etadi. Yangi bilimlarni bunday 
egallash, yangi fakt va tushunchalarni kuzatish asosida mustaqil ishlashi, 
shuningdek, kishilar tomonidan ishlangan bilimlarni egallash bilan olib 
borish mumkin. Bunda yangi bilimlarni egallash yangi va oldingi bilimlar 
orasidagi tariflangan tushunchalar va yangi faktlar orasidagi qarama-
qarshiliklarni hal qilish asosida boradi. 
Тushunchalar o‘quvchi ongida 
o‘zgarishsiz qolmasdan ular shaklan o‘zgaradi, rivojlanadi.
Masalan: o‘quv va hayotdagi amaliy tajribalar asosida predmetlar 
to‘plamini taqqoslash, solishtirish, kesmalar uzunligini solishtirish, shuning-
dek, masalalar yechish orqali bolalar asosiy belgilarni o‘zlashtirib oladi: ay-
irma ayirishdan kelib chiqadi va bir sonning ikkinchi sondan qancha ortiq 
yoki kamligini ko‘rsatadi.
PDF created with pdfFactory Pro trial version 
www.pdffactory.com


27 
Shunday qilib, o‘quvchilarning o‘qituvchi rahbarligida bilimlarni egallash 
jarayonini quyidagi sxema bilan ifodalash mumkin.
I. Bolaning shaxsiy hayotiy tajribasi va oldin egallagan bilimlari.
II. Maktabda tashkil qilingan tajriba: kuzatish, laboratoriya va boshqa 
amaliy ishlar.
III.To‘plangan tajriba, kitoblarda bosilgan bilimlar.
IV. Bilimlarni o‘quv - amaliy va hayotiy - amaliy ishlarda qo‘llash. 
5. O‘qituvchi va o‘quvchilar faoliyati orasidagi moslik.
 
O‘quvchilarning bilim olishlari va o‘qituvchining unga rahbarligini quyi-
dagicha ko‘rsatish mumkin. 
O‘qituvchining faoliyati: 
O‘quvchilar faoliyati: 
1. 
O‘quvchilarning
bilimini so‘rash, suhbat, 
hisoblash, 
masalalar 
yechish uchun amaliy 
topshiriqlar 
berish
asosida 
o‘quvchilar 
bilimini aniqlash. 
2. Ko‘rgazmali qurol
va vositalarni namoyish 
qilish 
va 
kuzatishni 
tashkil qilish. 
3. 
Suhbat, 
tu-
shunti--rishlarni 
bog‘lagan holda bilim-
larni bayon qilish, kitob 
bilan ishlashni uyush-
tirish. 
4. Mashqlarni uyushti-
rish: 
o‘quvchilarning
o‘quv - amaliy va hayotiy 
- amaliy ishlarini tashkil 
etish. 
5. So‘rash va amaliy ish-
larni bajarish bo‘yicha
topshiriq berish yo‘li bi-
lan o‘quvchi-larbilimini
tekshirish. 
1. O‘qituvchi savol-
lariga javob berish, 
o‘lchash, 
hisoblash, 
masalalar yec-hish 
yordamida topshiriqlar 
bajarish. 
2.
Òavsiya qilingan 
o‘bekt-lar ustida ku-
zatish, tahlil, sintez, 
taqqoslash, 
umum-
lashtirish, deduktiv xu-
losalar chiqarish. 
3. O‘qituvchining bay-
onini tinglash kitob 
o‘qish, 
faktlarni
umum lashtirish va 
eslash. 
4. Egallangan bilim-
larni amaliy ishlarni
bajarishga 
qo‘llash,
oldin 
egallangan
bilimlarni 
o‘zgargan 
sharoitda qo‘llash. 
5. 
O‘qituvchining 
savollariga javob ber-
ish, amaliy ishlarni 
bajarish. 
PDF created with pdfFactory Pro trial version 
www.pdffactory.com


28 

Download 0.6 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   62
Download 0.6 Mb.
Pdf ko'rish