• 10 ichida qo‘shish va ayirish F оydаlаnilgаn аdаbiyotlаr ro‘yхаti 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,,16,17,18
 • Mom darslik doc
  Download 0.6 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet37/62
  Sana27.02.2023
  Hajmi0.6 Mb.
  #43711
  1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   62
  Bog'liq
  “Бошланғич синфларда математика
  Buxoro tarixi, Reja Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda axborot texnalogiya, sayt, AWS elastic beanstalk, Узбекистон республикаси олий ва урта, MARKAZIY VA PERIFERIK ASAB TIZIMI KASALLAIKLARIDA DAVOLOVCHI JISMONIY MASHQLAR, 1. Doimiy aholi soni-jami (1)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  PDF created with pdfFactory Pro trial version 
  www.pdffactory.com


  76 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   «O‘nlik» mavzusida arifmetik amallarni o‘rganish.
  10 ichida qo‘shish va ayirish
  F
  оydаlаnilgаn аdаbiyotlаr ro‘yхаti
  2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,,16,17,18 
  Ushbu mavzu ustida ishlashda o‘qituvchi oldida turgan asosiy 
  maqsadlar quyidagilardan iborat: 
  1) o‘quvchilarni qo‘shish va ayirish amallarining mazmuni bilan tanishti-
  rish; 
  2) 
  hisoblash 
  usullaridan 
  o‘quvchilarning 
  ongli 
  foydalanishlarini 
  ta’minlash: 
  a) “sonni qismlari bo‘yicha (bittalab yoki guruhlab) qo‘shish va ayirish” 
  usuli
  b) ikkita sonni yig‘indining o‘rin almashtirish xossasidan foydalanib 
  qo‘shish usuli; 
  d) sonlarni ayirishda (masalan, 8–5) qo‘shishning tegishli holini (8=5+3) 
  bilishdan yoki yig‘indi va qo‘shiluvchilardan biri bo‘yicha ikkinchi 
  qo‘shiluvchini topish malakasidan foydalaniladigan holda yig‘indi bilan 
  qo‘shiluvchilar orasidagi bog‘lanishlarni bilishga asoslangan ayirish usuli 
  3) 10 ichida qo‘shish va ayirish ko‘nikma malakalarini shakllantirish (yod 
  olishga yetkazish), 10 ichida qo‘shish va ayirishni o‘rganish ishini o‘zaro 
  bog‘langan bir nechta bosqichga bo‘lish mumkin. 
  PDF created with pdfFactory Pro trial version 
  www.pdffactory.com


  77 
  I bosqich. 
  Тayyorgarlik bosqichi: 
  Qo‘shish va ayirish amallarining aniq mazmunini ochish; a+1 
  ko‘rinishdagi qo‘shish va ayirish hollari. 
  Raqamlashni o‘rganish jarayonida birinchi o‘nlikdagi har bir son o‘zidan 
  oldingi songa birni qo‘shishdan hosil bo‘lishi yoki o‘zidan keyingi sondan 
  birni ayirish yo‘li bilan hosil bo‘lishi bolalar ongiga yetkazilgan edi, bu bola-
  larga sonlarning qatordagi tartibini o‘sish bo‘yicha ham o‘zlashtirish 
  imkonini beradi. 
  10 ichida qo‘shish va ayirishni o‘rganishga bag‘ishlangan darsda bola-
  lar olgan bilimlarini umumlashtirish kerak, umumlashtirish asosida a+1 va 
  a-1 ko‘rinishdagi hollar uchun jadvallar tuziladi va bu jadvallarni bolalar tu-
  shunib olishlari va xotirada saqlashlari kerak
  Birinchi darsdanyoq (1–1=0 va 0+1=1) ko‘rinishdagi qo‘shish va ayirish 
  xollari qaraladi. 
  II bosqich. a+2, a+3, a+4 ko‘rinishdagi hollar uchun hisoblash usullari 
  bilan tanishish. 
  Bu ko‘rinishdagi holatlar uchun taxminan bir xil reja tuzib ishlash mum-
  kin. 
  1. Yangi materialni o‘rganishga tayyorgarlik sifatida sonlarning ikki 
  qo‘shiluvchidan iborat tarkibining mos hollari va qo‘shish hamda ayirishning 
  o‘rganilgan jadval hollari takrorlanadi. a+4 hollariga doir usullarni qarash-
  dan oldin 4 sonining tarkibi a+1, a+2, a+3 hollari takrorlanadi. 
  2. Mos hisoblash usuli (sonni qismlari bo‘yicha qo‘shish va ayirish usul-
  lari) bilan tanishish. 
  3. Yangi bilimlarni mustahkamlash va bu bilimlarni har xil vaziyatlarda 
  qo‘llash. 
  4. Qo‘shish sonlarining tarkibi va ayirishning mos hollariga to‘g‘ri keladi-
  gan jadval hollarini ongli o‘zlashtirish va eslab qolishga doir ishlar. 
  Hisoblash usullarini mustahkamlash uchun 2 ni qo‘shish va ayirish bilan 
  bog‘liq bo‘lgan misollar va masalalar og‘zaki va yozma usulda yechiladi, 2 
  talab qo‘shish va 2 talab ayirishga doir mashqlar bajariladi.
  3. Qo‘shishning o‘rin almashtirish xossasini o‘qitish 
  Qo‘shiluvchilarning o‘rnini almashtirish usullarini bolalar tushunib olish-
  lari uchun dastlab ularga qo‘shishning o‘rin almashtirish xossasi mohiyatini 
  ochib berish maqsadga muvofiqdir.
  Qo‘shishning o‘rin almashtirish xossasi bilan bolalarni quyidagicha tan-
  ishtirish mumkin. O‘quvchilarga masalan, 4 ta yashil va 3 ta qizil uchbur-
  chak olish buyuriladi.
  O‘qituvchi: 3 ta uchburchakni 4 ta uchburchakka qo‘shib qo‘ying. 
  Uchburchaklar nechta bo‘ladi? Buni qanday bildingiz? 
  O‘quvchi: 4 ga 3 qo‘shilsa 7 hosil bo‘ladi ( yozadi: 4+3=7).
  O‘qituvchi: endi uchburchaklarning ranggiga qarab yana ajrating va 4 
  ta uchburchakni 3 ta uchburchakka qo‘shib qo‘ying. Uchburchaklar nechta 
  bo‘ladi? 
  O‘quvchi: bu gal ham 7 ta (yozadi 4+3=7).
  PDF created with pdfFactory Pro trial version 
  www.pdffactory.com


  78 
  O‘qituvchi: bu misollarni sonlarning qo‘shishdagi parametr nomlari bi-
  lan aytib bering.
  O‘quvchi: birinchi qo‘shiluvchi 4, ikkinchi qo‘shiluvchi 3, yig‘indi 7. Bir-
  inchi qo‘shiluvchi 3 ikkinchi qo‘shiluvchi 4 yig‘indi 7.
  Shunga o‘xshash x-4=3, 8-x=5 kabi ayirishdagi no’ma’lum komponnent-
  larni topishga doir ham yetarlicha misollarni yechdirish mumkin. 
  Nazorat uchun tekshirish savol va topshiriqlar. 
  1. 10 ichida qo‘shish va ayirishga oid mantiqiy fikrlashga oid mashqlar. 
  2.10 ichida qo‘shish va ayirishga oid dars rejasini tuzing. 
  3. Misol va masalalar tuzing, konspekt yozing. 
  4. Ijodiy xaraktyerdagi didaktik o‘yinlar tizimini deganda nimalarni tu-
  shunasiz? 

  Download 0.6 Mb.
  1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   62
  Download 0.6 Mb.
  Pdf ko'rish