Tayyorlov gurux bolalarida fazoda mo’ljal olish haqida tushunchalarni shakllantirish
Download 93.74 Kb.
bet8/13
Sana13.05.2023
Hajmi93.74 Kb.
#59370
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Bog'liq
Mundarij a Kirish-fayllar.org
36 talik easy 1
2.2. Tayyorlov gurux bolalarida fazoda mo’ljal olish haqida tushunchalarni shakllantirish.
Maktabga tayyorlov guruhida bolalarning harakat yo’nalishini ularning o’zi va buyumlar orasidagi, buyumlarning o’zi orasidagi fazoviy munosabatlarda, shuningdek, qog’oz varag’ida mo’ljal olish malakalari rivojlantiriladi va mustahkamlanadi. Bolalar bilan ishlash metodikasi chapdan-o’ngdan, ustida-ostida kabi qarama-qarshi yo’nalishlarni ajratishga asoslanishi kerak.
Bolada qog’oz varag’ida mo’ljal olish malakalarini shakllantirish uchun bunday topshiriq beriladi: varaqning yuqori chekkasiga 4ta varaqcha va pastki chekkasiga shuncha gulcha qo’yish. Shundan keyin tarbiyachi bolalarga nima qayerda yotganini gapirib berishni taklif qilishi mumkin. Bundan keyin topshiriqlarning murakkabroq variantidan foydalanish maqsadga muvofiq.
Olti yoshli bolalar “o’ziga” nisbatan to’la ishonch bilan mo’ljal oladilar. Ammo hali ularning ko’pchiligi buyumlarning, boshqa odamlarning o’ng va chap tomonlarini farq qilishda qiynaladilar. Ularni, masalan, o’zi tomoniga yuzi bilan aylangan o’rtog’ining o’ng qo’li uning chap qo’li qarshisida bo’lish holi ajablantiradi.
Nega bunday bo’ladi? Oldingi ish natijasida bolada quyidagi bilim va malakalarning puxta andozasi yig’ilib qoladi: o’ngda (o’ngroqda, o’ngga), o’ng qo’l turgan tomonda bo’ladi. Bu fazo “o’zidan” mo’ljal olishda mutlaqo to’g’ri. Ammo endi vaziyat o’zgardi. Bolaga boshqa odamadan yoki boshqa buyumlardan mo’ljal olish taklif qilinadi. Demak, munosabat nuqtasi subyektning o’zidan tashqarida belgilanadi. Bu yerda oldingi tajriba fazoviy vaziyatlarning yangi variantlari bilan ziddiyatlikka kirishgandek bo’ladi. Haqiqatda esa, masalan, bola o’zi bilan juft bo’lib turgan Malik o’zidan o’ng tomonda turganini yaxshi biladi. Bu endi odat, oddiy haqiqat. Ammo teskari fazoviy munosabatlarni tuushunish tayyorlov guruh bolalari uchun hma unchalik oson emas. Bu yerda boshqa odamga nisbatan mo’ljal olish vaziyati mavjud. Bunda to’g’ri tahlil qilish uchun bola eng oldin o’rtog’ining o’ng va chap qo’lini aniqlashi kerak. Katta guruhda bolalar bu malakani egallab olishgan, endi esa shu malaka puxta va ustivor ko’nikma bo’lishi kerak.
Olti yoshli bolalar o’ng va chap tomonni boshqa odamga nisbatan aniqlashni xuddi o’ziga nisbatan o’ng va chap tomonni aniqlagandek aniqlashini yaxshi tushunib olmoqlari kerak. Aniqlashning samarali usuli hayolan o’rtog’ining orqasiga turishdan iboratdir. Shunday qilib, yuzi bilan orqasiga boshlang’ich holatdan, ya’ni bola o’rtog’ining orqasida turgan holatida boshqa odamga nisbatan o’ng va chap tomonni aniqlashi kerak; shundan keyin yuzma-yuz holatida, ya’ni boshqa bola qarshisiga turib, o’ng-chapni farqlash kerak. Keyinroq esa har qanday boshlang’ich holatda, hatto o’rtog’i orqasi bilan bilan turganda ham, o’ng-chap tomonlar aniqlanadi.
Taklif qilingan izchillikka buyumlarda tomonlarning joylashuvidan kelib chiqib, o’ng va chap tomonlarni farqlashga doir mashqlarda ham amal qilish maqsadga muvofiq. Masalan, o’yinchoq uychaning devorlari hozirgina aniqlandi, deylik. Endi ikki yon devorning – o’ng va chap devorning nomlarini aniqlash kerak. Agar bolaga hayolan uyga kirish taklif qilinsa, yoki hayolan mashinaga o’tirish va uning o’ng yoki chap tomonini aniqlash taklif qilinsa, u osongina bu masalani hal qila oladi. O’yinchoq mashinaning yurishi davomida bola undan o’ng yoki chap tomondan buyumlarni belgilab oladi. Bola o’zining fazoviy holatini ko’rsatilgan buyumga hayolan moslab, bunday topshiriqlarning uddasidan ancha oson chiqadi.
Topshiriqlarni muvaffaqiyatli bajarish bolalarda fazoda buyumlardan mo’ljal olishning, ularning o’ng va chap tomonlarini farqlash malakasining murakkab kompleksini rivojlantirish imkonini beradi. Ammo maktabgacha tarbiya muassasalarining ish tajribasida bunga yetarlicha e’tibor berilmaydi. Ko’pincha metodik xatolar ham uchraydi. Eng ko’p tarqalgan xato: bolaga, masalan, o’ng tomonga o’rdakchani, jo’jani esa qo’g’irchoqdan chap tomonga qo’yish taklif qilinadi. Mutlaqo o’zidan mo’ljal olib , o’rdakchani qo’g’irchoqdan o’ngga emas , chapga qo’yadi, jo’jani esa qo’g’irchoqning chap tomoniga qo’yadi, o’zidan mo’ljal olishga nisbatan topshiriq to’g’ri bajarilgan, buyumga esa nibatan noto’g’ri bajarilgan. Shunga qaramay, tarbiyachi natijadan mamnun bo’ladi. Tarbiyachi bola bu vaziyatda buyumdan mo’ljal oladi deb o’ylaydi. Aslida ikkalasi – bola ham, tarbiyachi ham xatoga yo’l qo’ymoqda.
Shunday qilib, olti yoshli bolalar bilan bajariladigan ish mazmunidagi bunday topshiriqlarda quyidagilarni farqlashga o’rgatishni davom ettirish:
  • boshqa odam, o’yinchoqlar, buyumlarga nisbatan o’ng va chap tomonni;


  • har qanday buyumdan, odamdan, o’ngga-chapga yo’nalishlari bo’yicha, o’idan mo’ljal olish belgilanadi.


Buyumlardan mo’ljal olishga doir topshiriqlar tobora murakkablashtiriladi. Buyumlarning bolaga nisbatan holatini, goh bir tomondan, goh boshqa tomondan aylantirib o’zlashtirish mumkin. Harakatlanayotgan obyektga nisbatan yo’nalishlarini aniqlash mumkin; obyektning harakat yo’nalishini, bu yo’nalishning o’zgarishini belgilash mumkin; o’z turgan joyini yoki atrofdagi buyumlarning harakat qilayotgan buyumga nisbatan joylashishini aniqlash mumkin. Bularning hammasi shubxasiz, fazoviy vaziyatni o’zgartiradi, chunki harakat qilayotgan buyumda tayinlangan sanoq boshi nuqtasi doimo o’zgarib turadi.


Katta guruh bolalar fazoviy yo’nalishlarning asosiy guruhlarini muvaffaqiyatli farqlay oladilar. Ular bu bilimlardan atrof fazoda va gorizantal tekislikda mo’ljal olishda bemalol foydalana oladilar. Kichik yoshdagi guruhda ularga oraliq yo’nalishlar tanishtirilgan, ammo amalda qo’llashni bittagina vaziyat – varaq tekisligida mo’ljal olish bilan chegaralangan edi. Maktabga tayyorlov guruhida bu ish davom ettiriladi. Chunonchi, bolalar atrofdagi fazoda mo’ljal olib, endi guruh xonasi yuzining oldingi o’ng qismini, yoki oldingi chap qismini ajrata oladilar, orqadagi o’ng burchakni, yoki chap burchakni aniqlab oladilar. Shu fazo chegarasida mavjud har bir buyumga imkoni boricha aniq fazoviy – og’zaki tavsif beriladi. Yoki ular o’yinchoq mashinani qarar ekanlar, har bir g’ildirakni ajratib va tavsiflab bera oladilar. Fazoviy yo’nalishlarni, shuningdek, oraliq yo’nalishlarni hisobga olib, mo’ljal olish tajribasi ham o’zgaradi. Byumlardan mo’ljal olishga oid topshiriqlar miqdori asta-sekin ortadi. Topshiriqlarni bajarish sur’ati va sifatiga nisbatan talablar ortadi. Ko’p mashqlar musobaqa elementlarini o’z ichiga oladi. Shunday qilib, maktabga tayyorlov guruhida murakkablashtirish elementlari va ba’zi yangi topshiriqlar amalgam oshirila boradi.
Varaq tekisligida mo’ljal olti yoshli bolalar bilan ishlashda muhim masala ekanligi yuqorida ko’rsatilgan edi. Varaq tekisligi geometriyasi endi qisman o’zlashtirilgan. Endi olingan tajribani puxtalash, mustahkamlash kerak. Shu maqsadda tayyorlov guruhda “Ko’rishga oid diktant”, “Eshtishga oid diktanat” kabi qiziqarli mashqlardan keng foydalaniladi; juft rasmlar bilan didaktik o’yinlar o’tkaziladi; tasvirlangan buyumlar, geometrik figuralarning fazoviy joylashuvlarining har xil variantlari ifodalangan maxsus jadvallardan foydalaniladi. Katakli yoki chiziqli mikro fazoda mo’ljal olish yangilik bo’lib kiradi. Bolalar varaqning chiziqli yoki katakli qismlari bilan tanishtiriladi, masalan, geometrik naqshning yoki alohida shakllar, belgilar, rasm elementlarining joylashtirilishiga e’tibor beriladi; namunaga qarab, ularning fazoviy joylashuvlarini mustaqil qayta tiklashga o’rgatiladi. Kichik fazoni ajratish, to’g’ri idrok qilish va alohida elementlar – harflar, belgilarning joylashuvlarini aniq qayta tiklash qiyin masala ekanini ta’kidlaynmiz. Ammo bo’lajak birinchi sinf o’quvchisi buni hal qilishga tayyorlangan bo’lishi kerak.
Buyumlar orasidagi fazoviy munosabatlarni farqlash. Olti yoshli bolalar bilan ishlashda buyunlarning o’zaro joylashuvlari belgilari bo’yicha, ularning orasidagi munosabatlarning rang-barang variantlarining hammasi (ichida, ustida, tagida, orqasida, oldida, to’g’risida va h.k.) namoyon qilinishi kerak. Bolalar ularni maxsus didaktik vaziyatlarda ham buyumni fazo muhitida ham bir xil darajada taniy oladigan bo’lishlari kerak. Didaktik material sifatida geometrik obyektlardan, buyumlarning bir-biriga nisbatan joylashuvining fazoviy ko’rinishini aks ettiruvchi rasmlardan foydalanish tavsiya etiladi. Real obyetlar ham rasmlarda sxema tarzida berilgan bo’lishi mumkin. Bu guruhda bolalarni real fazoni aks ettiruvchi sodda sxema va rejalarni o’qishni o’rgatish imkoni paydo bo’ladi. Bugungi kunda bunday ishning ahamiyatini oshirib baholash dargumon. Shu bilan birga, bolalarda buyumlar orasidagi fazoviy munosabatlarni tushunishni rivojlantirishda ular bir buyumning boshqa buyumga nisbatan joylashgan o’rninigina aniqlash bilan cheklanib qolmasliklarini kuzatib borish muhim. Bolalar ikki yoki undan ko’p obyektlar orasidagi munosabatlarni topishlari kerak. Buyumning joylashgan o’rnini topish eng oson topshiriqlardan bo’lib, u fazoviy munosabatlarni aniqlash vaziyatiga qaratilgan.
Maktabga tayyorlov guruhida lug’at ustida ishlash alohida muhim ahamiyatga ega. Bo’lajak birinchi sinf o’quvchilari atamalarning umumlashgan ma’nosining ahamiyatini egallab, ulardan o’z nutqida mustaqil foydalana oladigan bo’lishlari kerak.


Download 93.74 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Download 93.74 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaTayyorlov gurux bolalarida fazoda mo’ljal olish haqida tushunchalarni shakllantirish

Download 93.74 Kb.