• Xulosa……………………………………………………………………….…… Foydalanilgan adabiyotlar……………………………………………………… Kirish Asosiy qism
 • 2.1-l-rasm. Erkaklaminggimaliykiyimi
 • Mundarija I kirish II asosiyqism
  Download 1.73 Mb.
  bet1/3
  Sana25.03.2024
  Hajmi1.73 Mb.
  #177202
    1   2   3
  Bog'liq
  Kurs ishi 1
  zebra, berg, bayroq, madhiya, prezident, Dars tahlil daftari, fizika r(2)-WPS Office, Boshqaruv kompetensiyalari. Reja Kompetensiya va kompetentlik t, lochin, 2424, 2-amaliy ish, 12.amaliy ish, Diyorbek word, 10-Amaliyot, 3.51.05.10-Avtomobil kuzovini ta’mirlash chilangari 2, 3580-Текст статьи-8907-1-10-20211125, amaliy1, mustaqil (1)

  Ayollar koʻylagi asos chizmasini konstruksiyalash va murakkab fasonda modellashtirish , maketlarini tayyorlash, texnologik xarita yaratish
  MUNDARIJA
  I Kirish……………………………………………….…………………………….
  II Asosiyqism
  2.1 Kiyim haqida ma’lumot
  2.2 Ayollar koʻylagi asos chizmasini konstruksiyalash va ayollar bluzkasi
  murakkab fasonda modellashtirish
  2.3 Ayollar milliy koʻylagini bichish va tikish, maketlarini tayyorlash, texnologik xarita yaratish
  Xulosa……………………………………………………………………….……
  Foydalanilgan adabiyotlar………………………………………………………

  Kirish  Asosiy qism
  2.1. Kiyim tarixidan ma’lumot
  Kiyiminsonning ilk rivojlanishdavridanboshlabdoim o insonbilanbi^garivojlanibkeldi. Kiyimningdastlabkiko‘rinishlariIbtidoiydavrodamlariningqabila b o iibyashaganvaqtiga to ‘g‘rikelgan. Bu davrdadaraxtbarglari, poxollar, hayvonterilarinitanagabeldanbog‘labyurishgan. Kiyiminsonningijtimoiyhayoti, melinatfaoliyativaonginingrivojlanishitufayli ham rivojlanibbordi. Kiyimningkeyingiko'rinishiturlio'simlikvahayvonotmahsulotlaridanto‘qilganoddiygazlamalamitanaga o ‘rabyurishdaniboratedi. QadimgiGresiyadaerkaklarkiyimiikkiqismdan - xitonvagimatiydaniboratbo‘lgan. Xiton — buichkikiyimbo'lib, junyokizig‘ir tolali gazlamadantayyorlangan.
  2.1-l-rasm. Erkaklaminggimaliykiyimi
  G azlam alar b o ‘y ipi b o ‘ylabikkigabukilib, yelkadaikkita to ‘g ‘nog‘ich — fibula bilan m ahkamlangan. Xitonbilanko'chadayurishuyathisoblangan. E rkaklarbiror yum ush bilanko'chagachiqayotgandaustkikiyim — gimatiynikiyibolishgan. G imatiy to ‘g‘ri to ‘rtburchakshakldagi, 1,7x4 m o lch am d ag igazlam a bo'lagidaniboratbo'lib, uniyelkaustidabog‘labyokiyelkagatashlabolinib, gavdaningtabiiygo‘zalligiva harakat bemalolliginiko'rsatadigan ham da ungahalaqit berm aydigannafistaxlam alar tushiribdrapirovkaqilibqo‘yilardi (2.1-1-rasm). Ayollarkiyimi ham erkaklarkiyimiga o ‘xshabikkiqism dan iboratbo‘lib, ularningkiyimiyopiqroqvauzunroqboMgan. Ichkikiyimi - xitonburmalangangazlam a b o ‘lagiyelkadafibulalar (to‘g‘nog‘ichIar) bilan m ahkamlangan. X itonoq, sariq, qizilrangdagiju n vazig'irtolaligazlamalardantayyorlangan. Xitonuykiyimihisoblanib, undako‘chagachiqishodatlanilmagan. Ayollarustkikiyimi peplos deb atalardi (2.1-2-rasm ). Uningshaklivadrapirovkaqilinishixitonga o ‘xshabketardi, faqattaxlamalarisoniko'proqvauzunroqedi. Peplos 1,5x3,5 m o ‘lchamdagigazlam a b o ‘lagidaniborat b o ‘lgan. Qadim gigreklarva rim liklarbundayburmalangankiyimlarniustalikvayuqori did bilanbajarganlar. H ozirgikundabundayburmalangankiyimlarni H indistonning m illiykiyimlaridako‘rish m um kin.  Download 1.73 Mb.
    1   2   3
  Download 1.73 Mb.