Mundarija Kirish 6011. Umumiy qism
Download 1.66 Mb.
bet4/5
Sana01.11.2023
Hajmi1.66 Mb.
#92974
1   2   3   4   5
Bog'liq
1-kurs ishi
AI2, AI 1, 1-maruza.
11.Qisqa vaqtli zo’riqish koeffitsiyenti quyidagi formula bilan aniqlanadi:
n =Fmak/Fekv
n=2200/1092=2
12.Hisoblangan nominal zo’riqish koeffitsienti quyidagi formula bilan aniqlanadi:
n =Mmak/Mn
n=251,7/985=124 Н*м
13.Maksimal moment quyidagi formula bilan aniqlanadi:
Mmaks=Fmaks*Rb/(i*ƞv) [kg m]
Mmaks=(2200*1,25)/(11,5*0,95)=251,7 [kg m]
Bu yerda Fmaks – tasir etuvchi kuchlarning eng katta miqdori
Rb – baraban radiusi, [m] Rb= Dб/2=1,25
14.Nominal moment quyidagi formula bilan aniqlanadi:
Mn=975*Pn/nn [kg m]
Mn=975*125/985=124[kg m]
Bu yerda Pn - tanlangan dvigatelning nominal quvvati kVt
nn -tanlangan dvigatelning nominal aylanish tezligi ayl/min
Dvigatelning nominal zo’riqish koeffitsienti hisoblangan nominal zo’riqish koeffetsientidan kichik bo’lmasligi kerak,aks holda quvvati kattaroq dvigatel tanlanib zo’riqishga yana tekshiriladi.Tanlangan dvigatelning passport ko’rsatkichlari yozib qo’yiladi.
Elektr yuritmani ishga tushirishdagi qarshiliklarni hisoblash.
Ishga tushirish rostlagichlarini hisoblash grafik usulda bajariladi.Buning uchun elektr yuritmaning ishga tushirish diagrammasini qurish kerak bo’ladi vaa elektr dvigatelning passport ko’rsatkichlaridan foydalanilib elektr yuritmaning tabiiy mexanik tavsifi quriladi.So’ng tegishli dvigatelning ishga tushirish diagrammasi quriladi.
15.Tabiiy mexanik tavsifni qurish quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Tabiiy mexanik tavsifning koʻrsatkichlari miqdorlarini quyidagi formula bilan hisoblanadi:
M=2*Mk/(S/Sk+Sk/ S)
Mk=MN* λ
Mk=1212*2=2424
Bu yerda: Mk=λMn kritik moment Nm
Mn=(Pn/nn)*9550- nominal moment. Nm
Mn=125/985*9550=1212 Nm
Sk=Sn(λ+ ) - kritik sirpanish
Sk=0.013*(1.30+ )=0.31 kritik sirpanish
Sn=(nc-nn)/nc- nominal sirpanish
Sn=(1000-985)/1000=0,015 nominal sirpanish
nc- sinxron aylanish tezligi ayl/min, agar dvigatel pasportida berilmasa quyidagi formula bilan aniqlanadi:
nc=60f/p=60*50/3=3000/3=1000айл/мин
Bu yerda f=50 Hz oʻzgaruvchan tok chastotasi
p-dvigatel qutblari soni.
Keltirilgan ifodalardan foydalanib Mk va Sk miqdorlari xisoblanib tabiiy mexanik tavsifning formulasiga yozib qoʻyiladi. Joriy sirpanish S ga 0 dan 1 gacha miqdorlar berilib ularga muvofiq joriy M miqdorlari xisoblab topiladi va jadvalga kiritiladi.
Tabiiy mexanik tavsif koʻrsatkichlari miqdorlari jadvali.

n

0

990

980

970

960

940

920

900

800

700

600

400

200

0

S

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.06

0.08

0.1

0.2

0.3

0.4

0.6

0.8

1

M,Nm

0

932,3

1671,7

2138,8

2364,8

2384,2

2178,8

1939,2

1140,7

786,1

596,6

401,2

301,2

241,7

M=2*Mk/(S/Sk+Sk/ S)
M=(2*2424 )/(0.015/0.05)+(0.05/0.015)=1334Н*м
M1==(2*2424)/(0.01/0.05)+(0.05/0.01)=932,3 Н*м
M2==(2*2424)/(0.02/0.05)+(0.05/0.02)=1671,7Н*м
M3==(2*2424)/(0.03/0.05)+(0.05/0.03)=2138,8 Н*м
M4=(2*2424)/(0.04/0.05)+(0.05/0.04)=2364,8 Н*м
M6=(2*2424)/(0.06/0.05)+(0.05/0.06)=2384,2 Н*м
M8=(2*2424)/(0.08/0.05)+(0.05/0.08)=2178,8 Н*м
M9=(2*2424)/(0.1/0.05)+(0.05/0.1)=1939,2 Н*м
M10=(2*2424)/(0.2/0.05)+(0.05/0.2)=1140,7 Н*м
M11=(2*2424)/(0.3/0.05)+(0.05/0.3)=786,1 Н*м
M12=(2*2424)/(0.4/0.05)+(0.05/0.4)=596,6 Н*м
M13=(2*2424)/(0.6/0.05)+(0.05/0.6)=401,2 Н*м
M14=(2*2424)/(0.8/0.05)+(0.05/0.8)=301,2 Н*м
M15=(2*2424)/(1/0.05)+(0.05/1)=241,7 Н*м
n=n1-( n1*s)
n2=1000-(1000*0.01)=990
n3=1000-(1000*0.02)=980
n4=1000-(1000*0.03)=970
n5=1000-(1000*0.04)=960
n=1000-(1000*0.06)=940
n=1000-(1000*0.08)=920
n=1000-(1000*0.1)=900
n=1000-(1000*0.2)=800
n=1000-(1000*0.3)=700
n=1000-(1000*0.4)=600
n=1000-(1000*0.6)=400
n=1000-(1000*0.8)= 200
n=1000-(1000*1)=0
Bu jadvalda Sk va Mk larning miqdorlari ham kiritilishi lozim.
Toʻldirilgan jadvalga asosan koordinatalar tizimining I kvalrantasida tabiiy mexanik tavsif grafigi quriladi. Bunda absissa oʻqida harakatlantiruvchi moment qiymatlari va ordinata oʻqida sirpanish qiymatlari keltiriladi.
Tabiiy mexanik tavsif grafigi quyidagi koʻrinishga ega boʻladi.

3-rasm.Asinxron faza rotorli dvigatelning tabiiy mexanik tavsifi grafigi
Ishga tushirish diagrammasi quyidagi tartibda quriladi(4-rasm)
Tabiiy mexanik tavsifdagi S kordinata o’qining 0 ordinata nuqtasidan absissa o’qiga parallel gorizontal chiziq o’tkaziladi. Chegaraviy maksimal M1 va minimal M2 momentlar miqdori quyidagi ifodalardan foydalanib aniqlanadi:
M1≤(0.8÷0.9)*Mk=0.9*2424=2181,6
M2≥(1.1÷1.2)*Mc=1.2*1337=1645
Statik moment Mc quyidagicha aniqlanadi:
Mc=(2*2424 )/(1/0.31)+(0.31/1)=1371Н*м
M absissa oʻqida M1 va M2 chegaraviy momentlar miqdorlari belgilanadi va ulardan oʻtkazilgan gorizontal chiziq bilan kesishguncha ordinata oʻqiga parallel ikkita vertikal chiziq oʻtkaziladi. Absissa oʻqidagi M1 va ordinata oʻqidagi O nuqtalar orasida ogʻma toʻgʻri chiziq oʻtkaziladi.Bu chiziq bilan M2 dan oʻtkazilgan vertikal chiziqning kesishgan nuqtasidan M1 dan oʻtkazilgan vertikal chiziqqacha gorizontal chiziq oʻtkaziladi. Ular kesishgan nuqta va ordinata oʻqidagi O nuqta orasida yana ogʻma toʻgʻri chiziq oʻtkaziladi. Yana bu chiziqning M2 vertikal chizigʻi bilan kesishgan nuqtasidan M1 vertikal vertikal chizigʻi bilan kesishguncha gorizontal chiziq oʻtkaziladi. Shunday ketma ketlikda ogʻma va gorizontal chiziqlar oʻtkazish davom ettiriladi. Oxirgi oʻtkaziladigan gorizontal chiziq, tabiiy tavsif grafigi bilan M1 vertikal chiziqlarning kesishgan nuqtasiga toʻgʻri kelishi kerak. Aks holda M1 va M2 momentlar uchun yuqorida keltirilgan chegarada boshqa qiymatlar qabul qilinib diagramma boshqatdan quriladi.Bu jarayon bir necha marta takrorlanishi mumkin. S ordinate o’qidagi 0 nuqtadan M1 vertikal chiziqqacha o’tkazilgan og’ma to’g’ri chiziqlar elektr yuritmaning sun’iy mexanik tavsiflaridir.
Ishga tushirish rostlash qarshiliklari miqdori quyidagi tartibda hisoblanadi.M2 vertikal chizig’i bilan 0 nuqtadan o’tgan gorizontal tabiiy va suniy mexanik tavsiflar kesishgan nuqtalari 4-rasmda ko’rsatilgandek harflar bilan belgilab qo’yiladi. Ishga tushirish pog’onalari soni m aniqlanadi.
Elektr dvigatel rotori chulg’ami qarshiligi quyidagi formula bilan aniqlanadi:
Rp=(Up*Sn)/ *Ip)
Rp=(0.015*655)/ *115)=0.049
Bu yerda Sn=nominal sirpanish
Up-dvigatel rotorining kuchlanishi V—
Ip- dvigatel rotorining toki A

4-rasm.Asinxron faza rotorli dvigatelning ishga tushirish diagrammasi
Tabiiy mexanik tavsifning og’ishi rotorning qarshiligiga,suniy mexanik tavsiflanish og’ishi qo’shimcha qarshiliklarga proporsional bo’lganligini hisobga olib qarshilik masshtabi va pog’onalar qarshiliklari aniqlanadi. Buning uchun ishga tushurish diagrammasidagi tezlik pasayishi An nuqtadan o’tkazilgan gorizontal chiziqdan tabiiy tavsifgacha bo’lgan M vertical chiziqdagi masofa o’lchanadi, ya’ni δn=vd mm Rotor chulg’ami qarsgiligi r vd ga asosan qarshilik masshtabi aniqlanadi.
α r= ab/rp =22/0.049=1.08 mm
Keyin, m pog’onalar soniga muvofiq reostat qarshiliklari r1,r2…rm lar topiladi. M2 vertikal chizig’ida har bir pog’onaga tegishli masofa o’lchanadi va qarshilik masshtablaridan foydalanib qarshiliklar quyidagi ifodalar orqali aniqlanadi.
df=αrr5 fh=αrr4; hk=αrr3; kl=αrr2; lm=αrr1 lardan
R1=lm/αr =20/1.08=18.5 om, r2=kl/αr =15/1.08=13.9 om, r3=hk/αr =11/1.08=10.1 om, r4=fh/αr=8/1.08=7.4 om, r5= df/αr=7/1.08=6.5 om r5= bd/αr= 6/1.08=5.5 om lar aniqlanadi.
Reostat to’liq qarshiligi
Rp=r1+r2+….+rm =18.5+13.9+10.1+7.4+6.5+5.5=43.9 om

Download 1.66 Mb.
1   2   3   4   5
Download 1.66 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMundarija Kirish 6011. Umumiy qism

Download 1.66 Mb.