• 1.4.1. Obyekt tabiatining fizikaviy tavsifi
 • Matematik modellarning asosiy turlari
  Download 10.21 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet24/193
  Sana31.10.2023
  Hajmi10.21 Mb.
  #92100
  1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   193
  Bog'liq
  Texnologik jarayonlarni modellashtirish va optimallashtirish asoslari (N.Yusupbekov)
  organik bo\'yoqlar, amaliy mashg\'ulot № 13, 2-курс. Курилиш механикаси, tabiiy-gazni-nordon-komponentlardan-tozalashda-absorbentning-yo-qotilishi, Chastota o`zgartkichlar, намуна аттистация саволлари учун, 1 презентация, ТАУ ТЕМА2 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ, oriental renaissance 2022, Amaliy ustaxona 2- kurs ishchi, 1807c61ce5675f5ad20377f91ac8a4e0, Теоретико методолгические основы глобалистики, 4-AMALIY, 6-mavzu. Guruxlab tandalash, uning xisobi va moxiyati, ariza soni
  1.4. Matematik modellarning asosiy turlari
  Jarayonning aniq amalga oshirish va uning apparaturali 
  rasmiylashtirilishga bog‘liqligidan kimyo-texnologik jarayonlaming 
  barcha xilma-xilligini vaqtli va fazoviy alomatlaridan kelib chiqib 
  to ‘rt sinfga bo‘lish mumkin: 1) vaqt bo‘yicha o‘zgaruvchan 
  (nostatsionar) jarayonlar; 2) vaqt bo‘yicha o‘zgarmaydigan 
  (statsionar) jarayonlar; 3) fazoda parametrlari o ‘zgaradigan 
  jarayonlar; 4) fazoda parametrlari o‘zgarmaydigan jarayonlar. 
  Matematik modellar muvofiq obyektlarini aks ettiruvchi bo‘lgani 
  uchun, ular uchun shu sinflar xarakterlidir, chunonchi: 1) statik 
  modellar - vaqt bo‘yicha o‘zgarmas modellar; 2) dinamik modellar 
  - vaqt bo‘yicha o‘zgaruvchi modellar; 3) jamlangan parametrli 
  modellar - fazoda o ‘zgarmas modellar; 4) taqsimlangan parametrli 
  modellar - fazoda o ‘zgaruvchi modellar.
  Model xossalari orasidan quyidagilarni ajratish mumkin: 
  samaradorlik, universallik, turg‘unlik, mazmuniylik, monandlik, 
  chegaralanganlik, toMalik, dinamiklik.
  1.4.1. Obyekt tabiatining fizikaviy tavsifi
  Har qaysi matematik modelning qurishi modellashtirish 
  obyektining 
  fizikaviy 
  tavsifi 
  qurishdan 
  boshlanadi. 
  Bunda 
  modellashtirish obyektida modelda aks etishi lozim bo‘lgan yuz 
  berayotgan «elementar» jarayonlar ajratiladi va ularning tavsifida 
  qabul qilinadigan asosiy farazlar ifoda etiladi. 0 ‘z navbatida, 
  hisobga olinadigan «elementar» jarayonlar ro‘yxati obyektni 
  tavsiflaydigan matematik modelga kiritiladigan hodisalar majmuini 
  aniqlaydi. Bu holda «elementar» jarayon deb ma’lum hodisalar 
  sinfiga tegishli fizik - kimyoviy jarayon tushuniladi, masalan, 
  modda almashish, issiqlik o ‘tkazish va h.k. Bu yerda «elementar» 
  jarayonlar nomi aslo bu jarayonlar eng sodda va murakkab 
  bo‘lmagan 
  tenglamalar 
  bilan 
  tavsiflanadi 
  degan 
  ma’noni 
  anglatmaydi. Shunday qilib, modda almashish hozirgi vaqtgacha
  43
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  to‘liq tugatilmagan butun bir nazariya predmetidir. Bu nom bunday 
  jarayonlar ancha murakkab boiib, butun kimyo - texnologik 
  jarayonning tashkil etuvchilari ekanligini anglatadi.
  Odatda, kimyo-texnologiya obyektlarini matematik modellash- 
  tirishda quyidagi «elementar» jarayonlar inobatga olinadi: 1) fazalar 
  oqimining harakati; 2) fazalararo modda almashish; 3) issiqlik 
  o‘tkazish; 4) agregat holatining o‘zgarishi (bug'lanish. kondensatsi- 
  yalash, erish va sh.o‘.); 5) kimyoviy o ‘zgarishlar.
  Modelda «elementar» jarayonlaming matematik tavsifining 
  to‘liqligi ulaming butun kimyo-texnologik jarayondagi roliga, 
  o‘rganish darajasi, obyektdagi «elementar» jarayonlarning o ‘zaro 
  bog‘lanish chuqurligiga va barcha tavsifning istalgan aniqligiga 
  bog‘liq. «Elementar» jarayonlaming o‘zaro bog‘liqligi juda murakkab 
  bo‘lishi mumkin. Shuning uchun amalda aloqalar xarakteri nisbatiga 
  ko‘pincha turli farazlar qabul qilinadi, bu esa modelga to‘liq 
  o‘rganilmagan bogMiqliklami kiritish zarurati va tavsifming ortiqcha 
  murakkablashtirishdan xalos bo‘lish imkonini beradi.
  Masalan, aralashmalarni rektifikatsiya jarayonini fizik tavsif- 
  lashda quyidagi «elementar» jarayonlar ajratiladi: 1) kolonnada 
  suyuqlik va bug‘ oqimlarining gidrodinamikasi; 2) suyuqlik va bug‘ 
  orasida modda almashish; 3) suyuqlik va bug‘ orasida issiqlik 
  uzatish; 4) suyuqlikning bug‘lanishi va bug‘ning kondensatsiya- 
  lanishi. Barcha ko‘rsatilgan «elementar» jarayonlar yoki tarelkada 
  yoki kolonnalarning nasadkali seksiyasida bo‘lib o‘tadi va o ‘zaro 
  to‘g‘ri bog‘langan. Bu jarayonlarini to‘liq tavsifi o‘ta murakkab 
  tenglamalar, tizimlar bilan ifodalanadi. Faqatgina Nave-Stoks 
  tenglamasi yordamida tarelakadagi (yoki nasadkada) suyuqlik oqimi 
  gidrodinamikasining tavsifi yechimi jihatidan o‘ta murakkab 
  bo‘lgan hisoblash masalasini anglatadi. Suyuqlik va bug‘ orasidagi 
  oqimlar modda almashishini to‘liq tavsiflash masalani yechish ham 
  murakkablik jihatidan undan kam emas. Shu bilan birga bu 
  masalalar birgalikda yagona tenglamalar tizimi sifatida yechilish 
  kerak. Bundan kelib chiqadiki, oqilona soddalashtiruvchi farazlarsiz 
  bu masalalarni yechib bo‘lmaydi. Shuning uchun odatda bug‘ va 
  suyuqlik oqimlar harakati haqida ideallashtirilgan ifoda qabul 
  qilinib (bug‘ to‘liq siqib chiqish rejimida harakatlanadi, suyuqlik esa 
  tarelkada to‘liq aralashadi), modda almashishni esa bo‘linish
  44
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  pog‘onalari samaraligi orqali ifodalanadi. Ko‘pincha modda 
  almashishni aks ettiruvchi ifodalar yarim empirik usullar bilan 
  aniqlanadi yoki bo‘linishning har bir pog‘onasida muvozanatga 
  erishilishini hisobga olib, umuman, inobatga olinmaydi.
  Ayrim hoilarda modellashtirish obyektining fizik tavsifi 
  matematik modellashtirish natijasida o‘rnatilishini aytib o‘tish 
  kerak. Masalan, obyektda bo‘lib o‘tayotgan jarayonlar mexanizmi 
  haqidagi 
  ayrim 
  gipotezalami 
  tekshirish 
  uchun 
  matematik 
  modellashtirish qo‘llanadi. Buning uchun model tarkibiga keyingi 
  modellashtirish natijalari bo‘yicha u yoki bu fizik farazning 
  haqqoniyligi haqida hukm chiqarish uchun tadqiqlanayotgan 
  bog‘liqliklar kiritiladi. Masalan, katalitik kimyoviy o‘zgarishlar 
  mexanizmlari tadqiqotchilarga ko‘pincha noma’lum. Matematik 
  modelga u yoki boshqa kimyoviy reaksiyaning o‘tish mexanizmini 
  kiritib va modellashtirish natijalarini tajribadagi natijalar bilan 
  solishtirib, haqiqiyga eng yaqin mexanizmini topish mumkin.

  Download 10.21 Mb.
  1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   193
  Download 10.21 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Matematik modellarning asosiy turlari

  Download 10.21 Mb.
  Pdf ko'rish