• Dumalash podshipniklari bor yig‘ish birliklarini montaj qiJish.
 • Tishli va chervyakli uzatmalarni yig‘ish
 • AYLANMA HARAKAT QILADIGAN YIG‘ISH BIRLIKLARINI MONTAJ QILISH
  Download 2.02 Mb.
  bet18/62
  Sana31.10.2023
  Hajmi2.02 Mb.
  #92153
  1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   62
  Bog'liq
  Texnologik mashinalar va jixozlarni tamirlash. (3)
  Diplom ilova 1, 2-amaliy, jsSFZJC4LWJnkmedr1Ts7eg6t79Hlmea, Mavzu Notiqlik tarixi. Sharq notiqligi reja, 3-Mustaqil ishi kiber etika kiber huquq, Matematika (7), NANOELEKTRONIKA ASOSLARI, Sifat so\'z turkumini o\'rganish jarayonida o\'quvchilar nutqini o\' (1), Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika Farmonov Sh. Q (1), 1-mustaqil ish kiberxavfsizlik, 3-amaliy mashg'ulot MTva A, Kasbiy psixologiya-hozir.org, Abdiraimov Umid 4
  AYLANMA HARAKAT QILADIGAN YIG‘ISH
  BIRLIKLARINI MONTAJ QILISH


  1. Podshipnikli birliklarni yig‘Lsh

  Sirpanish podshipniklarini yig‘ish. Ajralmaydigan podship- nikni yigish vtulka (ichquyma)ni korpusga presslab kiigizishdan iborat (3.4-rasm, d, e ga qarang). Buralib ketishining oldini olish uchun vtulka toretsidan yoki radial yo‘nalishda joylashtinladigan bitta yoki bir nechta vint bilan qo‘shimcha ravishda stoporlab qo‘yiladi (3.6-rasm, ga qarang). Podshipniklar uchun ichquymalar antifriksion materiallardan tayyorlanadi. lchquyma po‘lat yoki cho‘yandan qilinadi, ichquymaning ichki sirtiga esa antilriksion matenal qoplanadi. Ba’zan faqat bronzadan quyib tayyorlangan ichquymalar ham ishlatiladi. Bimetall ichquymalardan ko‘pmcha qimmatbaho rangli metall hamda qotishmalar sarfini kamaytinsh maqsadida foydalaniladi. Ammo ta’mir vaqtida bunday ich- quymalami tayyorlash uchun ancha mehnat sarflashga to‘g£n keladi. Shu sababli, zarur miqdordagi antifriksion materialnmg narxi bimetall ichquymani tayyorlashga qilinadigan xarajatlardan yuqon bo£lgan hollarda bimetall ichquymalar tayyorlash foydali.
  Antifriksion materialning ishqalanish koeffitsiyenti kichik, yeyilishga chidamliligi yuqon, tegishli darajada mustahkam va korroziyabardosh bo‘lishi, shu bilan birga, uning bu xossalari ish sharoitming (sirpamsh tezligi, yuklama, temperatura va hokazo) har qanday o‘zganshida ham saqlamb qolishi kerak. Babbitlar bronza, metall-keraiDika, tekstolit, rezina, grafit va boshqalar yaxshi antifnksion xossalarga ega.
  Dumalash podshipniklari bor yig‘ish birliklarini montaj qiJish. Tarkibida dumalash podshipniklari bo‘lgan yig‘ish birlik- lanning ishlash qobiliyati kocp jihatdan podshipniklaming to£g‘ri o‘matilishi va yig‘iladigan yig£ish birligmmg umumiy sifatiga bog‘liq bo‘ladi. Valdagi va podsbipnik korpusidagt o‘tkazish joylan texnik talablarda ko‘rsatilgan shaklga ega bo‘lishi va sirti tegishli g‘adir-budurlikka ega bo‘lishi lozim: ularda pitirlar, ezilgan, timalgan, shilingan joylar bo‘lishiga yo£l qo‘yilmaydi. Yig‘ish 60
  vaqtida podshipniklaming normal zichlik biJan o‘tqazilishini ta’min~ lash juda muhim. Haddan tashqan zicli cftkazilganda podshipnikning ichki halqasi kengayadi va tashqi halqasi siqiladi, natijada shariklaming harakati sekiniashib, podshipnik tez ishdan chiqadi. Octkazish joylaridagi juda katta zazor ham podslupnik ishini yomonlashtiradi: halqalari sirpana boshlab o‘tqazish joylanning yeyilishiga olib keladi. Agar halqalar huralsa, titrash ortadi.4
  Dumalash podshipniklari bilan yig‘iladigan yig‘ish birligining detaHan toza bo‘lishi darkor, Halqalar, shanklar va roliklar duma- laydigan yo‘lchalaming jilvirlangan hamda jilolangan sirtlandagi abraziv chang, korrozion dog‘lar va hatto bilinar-bilinmas shikast- lanishlar podshipmklaming tez buzilishiga sabab bo‘ladi. Bunga yo‘l qo‘ymaslik uchun, joyiga o‘matishdan oldin podshipniklar yengil mineral moynmg 6% li entmasida, benzinda yoki 100°C gacha isitilgan biror mmeral moyda yuviladi. Tirnalgan va korrozion dog‘lan bo‘lgan podshipniklar brakka chiqariladi.
  Podshipniklami ifloslangan suyuqlikda yuvish qat’iy man etiladi, chunki tozalanayotganda shariklar va halqalar orasiga tushib qolgan juda mayda qattiq zarrachalami chiqanb tashlash qiyin bo‘ladi. Yuvilgan podshipniklar 55-60aC temperaturagacha isitilgan texnika vazeliniga yoki 60-70°C temperaturagacba isitilgan to‘p moyiga botirib moylanadi. Yangi podshipmklar yig‘ish oldidangina upakovkadan chiqanlib, toza qo‘l bilan toza qog‘oz yoki toza lattaga qo‘yiladi. Podshipniklarga surtilgan antikorrozion moym arbb tash- lash yaramaydi; agar podshipruk upakovkasi buzilmagan va undagi himoya moyi qotib qolmagan bo‘lsa, yangi podshipniklar yuvil- masdan o‘matiladi. DumaJash podshipmklanni yig‘ishda halqalari yoki separatonni bolg‘a bilan bevosita urish mumkin emas, aks holda halqalar qiyshayishi, separator sinishi yoki shikastlamshi mumkin. Buning uchun qo‘rg‘osliin va babbitdan ishlangan bolg‘aiardan ham foydalamb bo£lmaydi, chunki ulardan metall bo‘laklan ajralib, dumalash podshipmklan orasiga tushishi mumkin. Podshipmkm valga o£tqazish uchun poclat truba boUagi ko‘nnishidagi opravka ishlatiladi (4.1-rasm, a). Truba (1) ning ichki diametn val (2) diamet- ndan bir oz kichik, truba devonning qalinligi esa podshipnik ichki halqasi (4) ning qalinligidan bir oz yupqa boclishi kerak. Truba toretslanga yaxshilab ishiov beriladi, ular truba obqiga qafiy perpendikular bo‘lishi lozun. Trubaga steijen (3) orqali zarb beriladi.
  Val uchidan ancha nanga joylashtinladigan podshipmklami o‘tkazish uchun ham trubadan ishlangan, ammo dasta bilan ta^minlangan opravkadan (4.1-rasm, b) foydalaniladi. Bunmg uchun val (4) ga o‘tkaziladigan podshipmk (1) toretsiga opravka (3) bilan uriladi. Bunda opravka tutqichi (2) dan ushlanadi. Podshipniklami valga presslab o‘tkazishda dastaki yoki gidravlik presslar va maxsus opravkalardan foydalaniladi. Maxsus opravkalar podshipnik va val shikastlanishining oldini oladi hamda podshipnikmng bir tekis o‘tkazilishini ta’minlaydi va yig‘ishjarayonmi ancha tezlashtiradi.   1. rasm. Dumalash podpishipniklarini presslab kirgizish:
    а — bolg‘a yordamida, b— opravka massasi ostida.

  Valga ancha taranglik bilan o‘matiladigan katta podshipniklar ko‘p hollarda moy to‘ldirilgan vannada qizdirilgandan so‘ng 0‘tkaziladi. 4.2-rasmda kc/rsatilganidek, vanna ikkita rezervuar (1) va (2) dan iborat bo‘lib, ular orasiga elektr bilan qizdirish elementi (3) qo‘yilgan. Moyli ichki rezervuarga qizdinladigan podshipmklar ilgaklar (4) da osib qo‘yiladi. Moy temperaturasi 60-90°C atrofida bo‘lishi zarur; moy temperaturasi termometr (5) bilan kontrol qilinadi. Podshipniklar 5-10 daqiqa qizdiriladi. Qizigan podshipmk darhol valga o‘tkazilib, press yordamida o‘z joyiga yetkaziladi. Qo‘lw kuydirib olmaslik uchun bu operatsiyam qo‘lga brezent qoMqop kiyib bajansh kerak.   1. rasm. Podshipniklar qizdiriladigan vanna.

  Dumalash podshipniklanni montaj qilishda presslash kuchi bevosita va faqat tutashtiriladigan halqa toretsiga benlishi lozimligini esdan chiqannaslik lozim; podshipmkni valga presslab o‘tkazishda kuch ichki halqa toretsiga, podshipnikni korpus ichiga o‘matishda esa tashqi halqa toretsiga beriladi. Valni ikkita radial shankli podshipmkda o‘rnatishda (4.3-rasm, a) podshipniklardan bin val (1) va korpus (2) ga qo‘zg‘almas qilib mahkamlanadi, ikkinchi shankli podshipnik (3) esa faqat valga mahkamlanadi, chunki ishlayotganda bu val qizib, bir oz uzunlashadi. Val uzayganda podshipnik (3) korpus (4) da sunlishga harakat qiladi. Mahkamlaninagan podshipnik surilganda umng ishiga hech qanday putur yetmaydi. Agar ikkala podshipmk qo‘zgalmas qilib mahkamlansa, val qizib, qiyinlik hilan aylana boshlaydi va sharik yoki roliklar qisilib qoladi. Ikkala podshipnik tezda ishdan chiqadi.
  Tirak shankli podshipniklarda (4.3-rasm, b) halqalar (1) va (2) ning tashqi diametn ham, ichki diametn ham har xil boMadi. Yig‘ish vaqtida ichki diametn kichik bo‘lgan halqam (halqa 1 ni) hainisha valga, ichki diametri kattaroq halqani (halqa 2 ni) esa korpusga 0‘matish darkor. Faqat ana shunday montaj qilingan podshipmk normal ishlaydi. Dumalash podshipnjklan bo‘lganyig‘ish birliklanni montaj qilish sifati vallarm podshipmklarda aylantirib ko‘rib tekshinladi. Ular bir me’yorda yengil sezilarsiz lyuft bilan aylanishi zarur.   1. rasm. Dumalashpodshipniklari boryig‘ish birliklarini montaj
    qilish:


  а — radial podshipmkli, b — tirak podshipnikli.
  Jihozlaming dumalash tayanchlanni, shpmdelli yig‘ish birlik- larini yig‘ish sifatiga alohida talablar qo‘yiladi. Bu tayanchlarda radial-tirak podshipruklami dubletlab (qo‘shaloqlab), dumalash tayanchlarini oldindan taranglab va bu taranglikni rostlab yig4ish usuli qo‘llaniladi.

   1. Tishli va chervyakli uzatmalarni yig‘ish


  Download 2.02 Mb.
  1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   62
  Download 2.02 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  AYLANMA HARAKAT QILADIGAN YIG‘ISH BIRLIKLARINI MONTAJ QILISH

  Download 2.02 Mb.