• Tajriba mashg’ulotlarini olib boruvchi
 • Mavzu nomi va nazoratlar turlari Ajratilgan soat Reja-n Sana
 • O’qituvchi imzosi Ma’ruza mavzulari(VI sem)
 • Laboratoriya ishi mavzulari
 • B A H O L A SH M E Z O N I
 • Σ O.B - 35 b Σ O.B+J.B =70b Ya. baholash - 30 b Σ J.B - 35 b Saralash b.– 39b Saralash balli -17 b
 • 30 ta savol 15 ball
 • II- OB=20 ball 2. Oraliq baholash
 • I-JB=15 ball II- JB=20 ball
 • DASTUR BAJARILISHINING KALENDARLI REJASI
  Download 3.32 Mb.
  bet231/231
  Sana04.04.2017
  Hajmi3.32 Mb.
  #3035
  1   ...   223   224   225   226   227   228   229   230   231
  DASTUR BAJARILISHINING KALENDARLI REJASI

  (ma’ruza, labaratoriya)  Fakultet: Tabiatshunoslik

  Akademik guruh Biologiya va inson hayotiy faoliyati muhofazasi Kurs: III A, B.

  Fanning nomi: Biologiya o`qitish metodikasi

  Ma’ruza o’qiydi: kat. o`qit. p.f.n.Malikova A.R

  Tajriba mashg’ulotlarini olib boruvchi: kat. o`qit. p.f.n.Malikova A.R., Borotova M.G`,Ravshanova M.N.

  Yetakchi professor (dotsent) o’qituvchi _________________________________________________

  (imzo)  Mavzu nomi va nazoratlar turlari

  Ajratilgan soat

  Reja-n Sana

  Bajar -n Sana

  Nazorat ga ajratilgan

  ball


  O’qituvchi imzosi
  Ma’ruza mavzulari(VI sem)

  1

  Biologiyadan DTS lari va o`quv dasturi. Biologiya darsliklarining tahlili.

  2

  2

  Biologik ta`lim mazmuning tarkibiy qismlarini shakllantirish yo`llari.O`qitishda o`quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlashni tarkib toptirish.

  2

  3

  Biologiyani o`qitishda foydalaniladigan metodlar, o`qitishning faol metodlari.

  2

  4

  Biologiyani o`qitish shakllarining sistemasi.

  2

  5

  Biologiyadan yillik-taqvim reja tuzish.

  2

  6

  Biologiyani o’qitishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish.

  2

  7

  Biologiyadan darsdan tashqari ishlarni tashkil etish.

  2

  I oraliq baholash

  Shakli  Maks. b
  Og`zaki

  15 b
  8

  Biologik ekskursiyalarni tashkil etish va o`tkazish.

  2

  9

  Biologiyadan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish.

  2

  10

  Biologiyani o`qitishda ta`lim tarbiyaning uzviyligi.


  2

  11

  Biologiyani o`qitishda ta`lim-tarbiyaning uzviyligi,o`quvchi yoshlar qalbi va ongiga milliy istiqlol g`oyasini singdirish yo`llari.

  2

  12

  Maktabda biologiya xonasi va tirik tabiat burchagini tashkil etish.

  2

  13

  Маktab tajriba mаydonchasi tashkil etish va unda olib boriladigan o`quv ishlari.

  2

  14

  O`rta maxsus, kasb – hunar ta`lim muassasalarida biologiya o`qitishning o`ziga xos xususiyatlari.

  2

  15

  Biologiyadan fakultativ mashg`ulotlarni tashkil etish.

  2
  II oraliq baholash

  Shakli  Maks. b
  Test

  20 b


  Laboratoriya ishi mavzulari
  1

  Umumiy o`rta ta`lim maktablarining Odam va unung salomatligidan DTS o`quv dasturi, darslikning tahlili.

  2

  2

  Odam va uning salomatligi kursidan yillik taqvim reja mavzuli rejalar va dars ishlanmalarini tuzish.Darslarning tuzilishi va borishi.

  2

  3

  “Ovqat hazm qilish” mavzusini o’rganish metodikasi.Fiziologik tajribalar o’tkazish.

  2

  4

  Biologiya (odam va uning salomatligi) darslarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish. Didaktik o`yinli muammoli, modulli munozarali darslar.

  2

  5

  Biologiya (odam va uning salomatligi)ni o`qitishda laboratoriya mashg`ulotlari, o`quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish.

  2

  6

  Biologiya (odam va uning salomatligi)ni o’qitishda foydalaniladigan ko’rgazmali qurollar va didaktik vositalar.

  2

  7

  Umumiy o`rta ta`lim maktablarining biologiya(sitologiya va genetika asoslsri)dan DTS, o`quv dasturi va darslikning tahlili.

  2

  8

  Biologiya (sitologiya va genetika asoslari)ni o’qitishda foydalaniladigan dars turlari. Dars ishlanmalarini ishlash.

  2

  9

  Biologiyani o`qitishda foydalaniladigan dars turlari. Dars ishlanmalarini ishlash.

  2
  I joriy baholash

  Shakli  Maks. b
  kollekvium

  15 b
  10

  Biologiya darslarida shakllantiriladigan umumiy va xususiy tushunchalar.

  2

  11

  “Organik olam turli -tumanligi” mavzusini o’rganish metodikasi.

  2

  12

  “Hayotiy jarayonlarning kimyoviy asoslari” bobini o’rganish metodikasi.

  2

  13

  “Genetika asoslari ” bobini o’rganish metodikasi.

  2

  14

  Biologiya bo`yicha laboratoriya mashg`ulotlari va ekskursiyalarni o`tkazish.

  2

  15

  Biologiya (sitologiya va genetika asoslari) darslarida zamonaviy pedaGoGik vaaXbOrot texnologiyalaridan foydalanish. Didaktik o`yinli muammoli, modulli munozarali darslar

  2

  16

  Biologiya darslari, darsdan va sinfdan tashqari mashg`ulotlar, ekskursiyalarda o`quvchilar ongi va qalbiga milliy istiqlol g`oyasini singdirish yo`llari,.

  2

  17

  Biologiyani o’qitishda o’quvchilar bilimini nazorat qilish va baholashning samarali yo’llari.

  2
  II joriy baholsh

  Shakli  Maks. b
  Kollekvium

  20 b
  Yakuniy baholash

  Shakli  Maks. b

  Sar-sh

  yozma  30 b

  17 b
  Tabiatshunoslik fakulteti “Umumiy biologiya” kafedrasida o’tiladigan fanlardan talabalar bilimini

  reyting tizimi asosida oraliq baholash (OB) va joriy baholash (JB) shakllari bo`yicha  B A H O L A SH M E Z O N I

  Talabalar o`rganilayotgan fan yuzasidan o`zlashtirishini baholash doimiy ravishda olib boriladi. Har bir fan bo`yicha belgilangan oraliq va joriy nazoratlarni o`qitilayotgan fanning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda turli shakllardan foydalaniladi, ya’ni og`zaki, yozma, test, kollekvium kabi shakllarida amalga oshiriladi.

  Talabalar bilimini baholash shakllari bo`yicha quyidagi mezon asosida baholash ko`zda tutiladi.
  Ta`lim yo`nalishi: 5140400-«Biologiya va IHFM»_________________________

  Fan: BO`M ___________________________________________________________________ Kurs _III__ Semestr _V__  Σ O.B - 35 b Σ O.B+J.B =70b Ya. baholash - 30 b

  Σ J.B - 35 b Saralash b.– 39b Saralash balli -17 b

  Baholash shakli

  Bitta savolga ajratilgan ball

  Bitta savolga ajratilgan ball miqdorini belgilovchi talablar

  Nazorat shakli va ballar yig`indisi

  Test
  Test nazorati o`tkazish uchun talabalarga 25-30-40-50 ta savoldan iborat bo’lgan, kamida 3 ta variyant (talaba soniga qarab) beriladi. Masalan, 1ta OB ga ajratilgan maksimal ball 15 ball bo’lsa, bunda maksimal ball (0,5x30=15 ball) 30 savol soniga bo`linib, bitta to`g`ri savolning balli topiladi, ya’ni 1-ta to`g`ri savolga 0,5 ball qo’yiladi. Shu asosda to`g`ri savollarning javoblari yig’ilib, o’zlashtirish ko’rsatkishi aniqlanadi.

  Masalan: 1 savol 0,5 ball hisobida;

  50 ta savol 25 ball,

  40 ta savol 20 ball,  30 ta savol 15 ball,

  20 ta savol 10 ball,

  10 ta savol 5 ball,

  2 ta savol 1 ball.  I- OB=15 ball

  II- OB=20 ball

  Umumiy mak.ball-35  1. Oraliq baholash

  13-15-ball. A’lo,

  (86-100 %).

  11-12-ball. Yaxshi

  (71-85 %).

  9-10-ball. Qoniqarli,

  (55-70 %)  Yozma ish

  Yozma ish

  uchun 4 tadan savol tuziladi va har bir savolga “0” balldan “5” ballgacha baholanadi.


  5-ball

  Talaba berilgan yozma ishdagi 4 ta savolning har birini mohiyatini tushunishi, bilishi, tasavvurga ega bo`lishi lozim. Uni ilmiy asoslagan holda ijodiy fikrlab, mustaqil mushohada yuritib, imloviy xatosiz yoritib berishi hamda shu sovollarda berilgan ma’lumotlarni taqqoslay olishi, xulosa va qarorlar chiqargan holda, amalda qo’llay bilihi kerak. Talaba 4 ta savolga ham shu mezon asosida javob bergan bo`lsa, yozma ishga maksimal 20 ball (4x5 ball) qo`yiladi. Talabaning fan bo`yicha o`zlashtirish korsatgichini nazorat qilishda quyidagi namunaviy mezonlar (keyingi o`rinlarda namunaviy mezonlar deb yuritiladi) tavsiya etiladi:

  Bunda talabaning bilim darajasi qo`yidagilarga javob berishi lozim:

  xulosa va qaror qabul qilish:


  • ijodiy fikrlay olish;

  • mustaqil mushohada yurita olish;

  • olgan bilimlarni amalda qo`llay olish;

  • mohiyatini tushunish;

  • bilish, aytib berish;

  • tasavvurga ega bo`lish.


  II- OB=20 ball
  2. Oraliq baholash

  18-20-ball. A’lo,

  (86-100 %).
  15-17-ball. Yaxshi

  (71-85 %).


  12-14-ball. Qoniqarli,

  (55-70 %)  4-ball

  Talaba berilgan yozma ishdagi 4 ta savol to`g`risida bilim va tasavvurga ega bo`lishi lozim. Savolni mohiyatini tushgungan holda mustaqil mushohada yuritib, savol mazmunini yoritib berishi kerak. Berilgan ilmiy ma’lumotlarni o`zaro taqqoshga qiynaladi, xulosalar yakuniga yetmagan. Talaba 4 ta savolga ham shu mezon asosida javob bergan bo`lsa, yozma ishga 16 ball (4x4 ball) qo`yiladi. Bunda talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim;

  • mustaqil mushohada yurita olish;

  • olgan bilimlarini amalda qo`llay olish;

  • mohiyatini tushunish;

  • bilish, aytib berish;

  • tasavvurga ega bulish.

  3-ball


  Talaba yozma isdagi 4-ta savolni mohiyatini tushunishi, tasavvurga ega bo`lishi, qisman bilishi hisobga olinadi. Ilmiy ma’lumotlar qisman yozilgan, bu ma’lumotlar asosida mustaqil fikr va xulosalar yurita olmaydi.

  Talaba 4 ta savolga ham shu mezon asosida javob bergan bo`lsa, yozma ishga 12 ball (4x3 ball)qo`yiladi. Bunda talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim;  • mohiyatini tushunish;

  • bilish, aytib berish;

  • tasavvurga ega bo`lish.

  2-ball


  Talaba 4-ta savolning mohiyatini qisman tushunsa, ilmiy ma’lumotlarni yozishda xatoliklarga yo’l qo’ysa. Mustaqil fikr va xulosalar yoritilmagan bo’lsa, yozma ishga jami 8 ball (4x2 ball) qo`yiladi.

  1-ball


  Talaba 4-ta savolni mohiyatini tushunmasa, ilmiy ma’lumotlarni bayon etishda qupol xatoliklarga yo’l qo’yilsa, ma’lumotlar asosida mustaqil fikr yurita olmasa, yozma ishga jami 4 ball (4x1 ball) qo`yiladi.

  0-ball

  Talaba savol mazmunini tushunmaydi. Bilim va tasavvurga ega emas. Javob bera olmaydi. Talaba baholanmaydi. quyidagi hollarda talabaning bilim darajasi 0-54 ball bilan baholanishi mumkin;

  • aniq tasavvurga ega bo`lmaslik;

  • bilmaslik.

  Kollekvium

  Nazoratning bu shaklida talabalar 4-5 ta mavzu yuzasidan ko`rgazmalar, gerbariylar, kolleksiyalar va texnika vositalari yordamida o`qituvchi tomonidan berilgan savollarlarga javob berishi talab etiladi.
  5-ball


  Nazoratning bu turida talabalar laboratoriya, amaliy mashg`ulot jarayonida berilgan topshiriqlar, uy vazifalari, mustaqil ta’lim topshiriqlarida belgilangan–vazifalar yuzasidan –referat, fanga oid sxemalar, chizmalar, rasmlar, plakatlar, kartochka savollarini tayyorlash va shu asosida tushuntirib berishlari kerak. Laboratoriya va amaliy mashg`ulotlarni bajarib ko`rsatishlari kerak. Berilgan topshiriqlar barchasi bajarilgan bo`lishi shart. Shu asosida erkin, mustaqil fikrlab, so`zlab berishi kerak. Bajargan ishlarini bir-biriga taqqoslay olishi, ahamiyatini yoritib bera olishi kerak. Amaliy topshiriq va laboratoriya mashg`ulotlarini tajribada o`qituvchi ishtirokisiz bajara olishi va mustaqil xulosalarni chiqara olishi lozim. Talaba 5 ta topshihiqqa shu mezon asosida javob bergan bo`lsa 15 ball (5x3 ball) qo`yiladi.

  I-JB=15 ball

  II- JB=20 ball

  Umumiy mak.ball-35


  1. Joriy baholash

  13-15-ball

  A’lo,

  (86-100 %)  11-12--ball

  Yaxshi


  (71-85 %)

  9-10-ball

  Qoniqarli,

  (55-70 %)
  4 - ball

  Berilgan topshiriqlarni yaxshi bajargan bolishi kerak. Taqqoslay oladi, mustaqil so`slab berishga harakat qiladi. Vazifalar yuzasidan –referat, fanga oid chizmalar, rasmlar va savollarni tushuntirib berishlari kerak. Laboratoriya va amaliy topshiriqlarni o`qituvchi yordamida bajaradi, xulosa chiqarishga qiynaladi.

  3 -ball

  Topshiriqlar qisman bajarilgan. Bajarilgan ishlar bo`yicha ma’lumotlarni qisman bayon qila oladi. Taqqoslay olmaydi. Vazifalar yuzasidan–fanga oid chizmalar, rasmlar, plakatlar, savollarni tushuntirib bera olmaydi. Laboratoriya va amaliy topshiriqlarni o`qituvchi ishtirokida, uning ko`rsatmasi orqali bajaradi, xulosalarni qayd eta olmaydi.

  2 -ball

  Topshiriqning mohiyatini qisman tushunsa, ilmiy ma’lumotlarni yozishda xatoliklarga yo’l qo’ysa. Mustaqil fikr va xulosalar yoritilmagan bo’lsa, yozma ishga jami 8 ball (4x2 ball) qo`yiladi.

  1-ball


  Tophsiriqlarni qisman bajargan, bajarilgan topshiriq bo`yicha so`zlab bera olmaydi. Tajribalarni bajara olmaydi.

  0-ball

  Talaba savol mazmunini tushunmaydi. Bilim va tasavvurga ega emas. Javob bera olmaydi.

  Og`zaki

  Og`zaki savol-jabob orqali nazorat olish uchun o`tilgan mavzular yuzasidan 50-100tagacha savollar ishtirokida 4 tadan savolli variantlar tuziladi. Variantdagi har bir savolga “0” balldan “5” ballgacha baholanadi.

  5-ball


  Oqituvchining fan yuzasidan tuzgan savolnomasidan har bir talaba uchun tayyorlangan savol variantlari tuzilishi kerak. Unda 3-4 gacha savol bo`lishi maqsadga muvofiqdir. Talaba og`zaki savollarning mohiyatini tushunishi, tasavvurga ega bo`lishi, bilishi bilan birgalikda savol mazmunini ilmiy ma’lumotlar asosida yoritib bera olishi kerak. Talabaning bayoni aniq, nutqi ravon, mustaqil fikrlab, izchillik bilan, ilmiy terminlarga ijodiy yondoshgan holda javob berishi kerak. Ma’lumotlarni taqqoslab aniq xulosalar chiqara olishi lozim. Talaba 4 ta og`zaki savolga ham shu mezon asosida javob bergan bo`lsa maksimal 20 ball (4x5 ball) qo`yiladi. Talabaning fan bo`yicha o`zlashtirish korsatgichini nazorat qilishda quyidagi namunaviy mezonlar (keyingi o`rinlarda namunaviy mezonlar deb yuritiladi) tavsiya etiladi:

  Bunda talabaning bilim darajasi qo`yidagilarga javob berishi lozim:

  xulosa va qaror qabul qilish:


  • ijodiy fikrlay olish;

  • mustaqil mushohada yurita olish;

  • olgan bilimlarni amalda qo`llay olish;

  • mohiyatini tushunish;

  • bilish, aytib berish;

  • tasavvurga ega bo`lish.  2. Joriy baholash
  18-20-ball. A’lo,

  (86-100 %)


  15-17-ball. Yaxshi

  (71-85 %)


  12-14-ball. Qoniqarli,

  (55-70 %)

  4-ball

  Og`zaki savollar yuzasidan tasavvurga ega bo`lishi, mohiyatini tushuna olishi, ilmiy ma’lumotlarni bilishi kerak. Mustaqil fikrlay oladi, lekin ma’lumotlarni taqqoslay olmaydi.materialni bayon qilishda izchillikka rioya qilmaydi. Xulosalari sayoz, savol mazmunini umumlashtirishga qiynaladi. Talaba 4 ta savolga ham shu mezon asosida javob bergan bo`lsa 16 ball (4x4 ball) qo`yiladi. 71-85 ball uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim;

  • mustaqil mushohada yurita olish;

  • olgan bilimlarini amalda qo`llay olish;

  • mohiyatini tushunish;

  • bilish, aytib berish;

  • tasavvurga ega bulish.

  3-ball


  Talaba og`zaki savollar mohiyatinini tushunadi, tasavvurga ega, savolga javob berishda izchillikka rioya qilmaydi. Ilmiy ma’lumotlarni qisman biladi. Mustaqil mushohada yurita olmaydi. Savol mazmunini qisman bayon qilib beradi. Xulosa chiqara olmaydi. Ilmiy terminlarni izohlay olmaydi. Talaba 4 ta og`zaki savolga ham shu mezon asosida javob bergan bo`lsa 12 ball (4x3 ball)qo`yiladi. Bunda talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim;

  • mohiyatini tushunish;

  • bilish, aytib berish;

  • tasavvurga ega bo`lish.

  2-ball


  Talaba og`zaki savollar mohiyatini qisman tushinishi, tasavvurga ega bo’lmasligi, ilmiy ma’lumotlarni bayon etishda xatoliklarga yo’l qo’ygan .Mustaqil fikr va xulosalar yoritilmagan bo’lsa, jami 8 ball (4x2 ball)qo`yiladi.

  1-ball


  Talaba og`zaki savollar mohiyatini tushunmasa, ilmiy ma’lumotlarni bayon etishda qupol xatoliklarga yo’l qo’yilsa, ma’lumotlar asosida mustaqil fikr qisman yoritilgan bo’lsa, jami 4 ball (4x1 ball) qo`yiladi.

  0-ball

  Savol mazmunini tushunmaydi. Bilim va tasavvurga ega emas. Javob bera olmaydi. Talaba baholanmaydi. quyidagi hollarda talabaning bilim darajasi 0-55 ball bilan baholanishi mumkin;

  • aniq tasavvurga ega bo`lmaslik;

  • bilmaslik.

  Asos: O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi 26.08.2010 dagi 333- sonli “OTM da talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi to’g’risidagi Nizomga o’zgartirirsh va qo’shimchalar kiritish haqida” buyrug’i asosida tuzildi.

  1


  1.

  1


  1


  2


  1 Миллий истиšлол ђояси: асосий тушунчалар ва тамойиллар. Тошкент. «Œзбекистон» 2000 й

  1 И.А.Каримов Хушёрликка давъат Тошкент «Œзбекистон» 1999 йил 16 бет

  1 Б. Аминов, Т. Тиlовов, О.М. Мавlонов. Одам ва унинг саlоматlиги. 8-синф учун дарсlик. “Œšитувчи”,

  Т.: 2006.
  Katalog: viloyattajriba -> dpi -> navdpi

  Download 3.32 Mb.
  1   ...   223   224   225   226   227   228   229   230   231
  Download 3.32 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  DASTUR BAJARILISHINING KALENDARLI REJASI

  Download 3.32 Mb.