O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish
bet15/99
Sana01.03.2023
Hajmi3.11 Mb.
#43913
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   99
Bog'liq
boshqarish tizimlarini kompyuterli
Elektr mash. fan.
Ш
Ш
Ш
Ю
Ш
 т ш т ш т т »
l i f f l
E d it
Run
C onpile 
O ptions 
tebug
B re a k /n a tc h
Е Е Л Ш И В Я
P ick d l t -ҒЗ 
Neu
S:: 
JC
F2 
Wpite t o
D ire c to ry
Change d ip
OS s h e l l
Q u it 
f t lt -Л
o l 1
I n s e r t In d en t 
Uniridert
C:HONHHE.PflS
F I-H elp FS-Z
dou
Ғб- S u itc li F?—Ira c e
F B -S tej 
F9-NaJi«
F19-Hen«
23


File-Save
(yoki “ F 2 ” tugm achasini bosish) - dasturni ko m p y u ter x o tirasid a 
saqlash. Y angidan hosil qilingan d astu r uchun 
NONAME.pas
nom i ta k lif etiladi. 
D asturni boshqa nom bilan ham saqlash m um kin. B uning uchun 
NONAME
o ‘rniga 
b o sh q a nom kiritiladi.
File-Write to -
tahrirlangan dasturni yangi nom bilan saqlash;
File-New -
asosiy oynani yangi d a stu r m atnini kiritishga hozirlash;
File-Quit
(yoki 
“Alt+X”)
- T urbo-P askal dasturidan chiqish;
Compile-CompUe
(yoki 
“Alt+F9”)
- dasturni kom pilyatsiya qilish. A g ar das- 
tu rd a sintaksis xatolar b o ‘lsa, teg ish li ogo h lan tirish hosil b o 'lad i;
Run-Run
(yoki “
Ctrl+F9
” ) - dasturni kom pilyatsiya qilish va uni ishga tu- 
shirish;
Run-User Screen
(yoki
АИ+Ғ5
”) - d astur ishlashidan hosil b o ‘lgan natijalarni 
e k ra n g a chiqarish.
B a ’zi bir hollard a yangidan kiritilgan yoki xotiradagi m avjud dasturni tahrir- 
lash g a to ‘g ‘ri keladi. T ahrirlash rejim ig a o ‘tish - dasturni asosiy o y n ad a hosil qilish 
(yoki asosiy oynani yangi d astur m atnini k iritish g a hozirlash) dem akdir. D asturni 
tah rirlash m axsus tu g m ach alar y o rd am id a am alg a oshiriladi. T ah rirlash d a foy- 
dalaniiadigan b a ’z i-b irtu g m a la m in g vazifalari bilan tanishib chiqaylik.
“Enter” -
kursor turgan jo y d a n b o sh lab yangi qato r q o ‘yish;

DeF
- kursor turgan belgini o ‘ch irish ;

Back Spase
” - kursor oldida tu rg an belgini o 'c h irish ;
‘7 « j ” - b e l g i q o ‘yish rejim ini o ‘m atish va b ek o r qilish;
“ T” - kursom i bir qator y u qoriga k o ‘tarish;
- kursom i bir qator pastga tu sh irish ;

PgUp
” - kursom i bir sah ifa y u q o rig a k o 'tarish ;

PgDn“-
kursom i bir sahifa p astg a tushirish;

Ctrl+PgUp
” - ku rso m i d astu r b o sh ig a olib kelish;
“Ctrl+PgDn" -
kursom i d astu r o x irig a olib kelish.
D asturdagi bloklar ustida ishlash:

Ctrl+K±B" -
blok boshini belgilash;

Ctrl+K+fC' -
blok oxirini belgilash;
“ Q /V + A ^ + r’-b e lg ila n g a n ln iq o b g a o lin g a n ) blokni o ‘chirish;
“ С //-/+/Г+С ” - niqobga olingan blo k nusxasini kursordan keyin q o ‘yish;
“Ctrl+K+ V” -
niqobga olingan blokni kursordan k eyinga h arak atlan tirish yoki 
k o ‘ch irib o ‘tkazish;
“Ctrl+K+P
" - o l i n g a n niqob(blok)ni chop etish;
“Ctrl+K+H"
-n iq o b n i b ek o r qilish.

Download 3.11 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   99
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaO ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si

Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish