• M ash in a tilida yozilgan algoritm
 • A lgoritm tu sh u n ch a si. U ning turlari va xossalari
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet16/99
  Sana01.03.2023
  Hajmi3.11 Mb.
  #43913
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   99
  Bog'liq
  boshqarish tizimlarini kompyuterli
  Elektr mash. fan.
  3.2. A lgoritm tu sh u n ch a si. U ning turlari va xossalari.
  M a ’lum ki, har qanday m asalani yechish b ir necha m inglab hatto m illionlab 
  am allarni bajarish hisobiga am alg a oshiriladi. Bu am allar m atem atik, m antiqiy 
  yoki boshqa turdagi am allardan ib o rat b o ‘ladi.


  B erilg an m asalani y ech ish d a boshlang‘ich m aM um otlarni kiritishdan to un­
  ing n atijasi(y ech im i)n i olishgacha bajarilishi lozim b o 'lg a n am allarning q a t’iy 
  k etm a-k etlig ig a algoritm deb ataladi.
  A lg o ritm bir necha, y a ’ni m atem atik fo rm u la , m atn , grafik yoki biror 
  m ashina tilid a yozilgan k o ‘rinishlarda berilgan boMishi m um kin. A lgoritm
  m atem atik form u la k o ‘rin ish d a berilganda, u fo rm u la yo k i m antiqiy ifodalar 
  ketm a-k etlig i k o ‘rin ish d a tasvirlanadi. M atn k o ‘rin ish d a berilg an algoritm da ba- 
  ja rilad ig an am allar k etm a-ketligi ju m la yoki g ap lar k etm a-k etlig i orqali ifodala­
  nadi. M ash in a tilida yozilgan algoritm - bu am allar k etm a-k etlig in i biror algo­
  ritm ik til k o ‘rin ish id a yozilishidir. A lgoritm ning g ra fik k o ‘rin ish d a tasvirlashga
  uning b lok -sxem a deyiladi. B lok-sxem a m axsus g eo m etrik figuralar yordam ida 
  tasvirlanadi.
  A lg o ritm n i g rafik , y a ’ni blok-sxem a k o ‘rin ish d a tasv irlash d a quyidagi 
  asosiy b elg ilash lard an foydalaniladi:
  — h i s o b l a s h b l o k i ;
  — b e r i l g a n l a m i
  k i r i t i s h b l o k i ;
  — b o s h l a s h y o k i
  t a m o m l a s h b l o k i ;
  — m a n t i q i y b l o k ;
  — n a t i j a l a m i
  c h i q a r i s h b l o k i ;
  — q i s m d a s t u r
  b l o k i ;
  — t a k r o r l a n u v c h i
  a m a l l a r b l o k e ;
  A lg o ritm n in g quyidagi turlari m avjud: 
  cltiziqli, tarmoqlanuvchi
  va 
  takror­
  lanuvchi
  alg o ritm lar.
  C hiziqli a lg o ritm lard a bajarish lozim b o 'lg a n a m a lla r b itta chiziqli sxem ani 
  tashkil qiladi. T arm o q lan u v ch i algoritm larda berilgan sh a rtn in g bajarilish yoki ba- 
  ja rilm a slig ig a bogMiq rav ish d a am allar k etm a-k etlig i ta rm o q la rg a boMinadi. 
  T akrorlanuvchi alg o ritm lard a bir nechta am allar ketm a-k etlig i tak ro rlan ib keladi. 
  T akrorlanuvchi alg o ritm lar ikki xil boMadi: 
  arifmetik
  (tak ro rlash lar soni m a’lum ) 
  va /7 m « S /0 /i(tak ro rlash lar soni n o m a'lu m ) algoritm lar.
  H ar qan d ay algoritm quyidagi asosiy x o ssalarg a ega:
  - y e ta rlic h a a n iq lik darajasiga, y a ’ni am allar bajarilishi ja ra y o n id a yoM 
  q o ‘yilgan x ato lik m asalan in g haqiqiy yechim iga ta ’sir etm asligi (tekshirilayotgan 
  ja ra y o n n in g m iqdoriy, fizik, m exanik va boshqa “ xarak ter’Tarini o ‘zgartirib y ub- 
  o rm asligi) kerak;

  Download 3.11 Mb.
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   99
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  A lgoritm tu sh u n ch a si. U ning turlari va xossalari

  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish