• P askal tilida ish latilad igan asosiy sta n d a rt funksiyalar: abs(x) - |x|; a re­ tail (x)
 • O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet18/99
  Sana01.03.2023
  Hajmi3.11 Mb.
  #43913
  1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   99
  Bog'liq
  boshqarish tizimlarini kompyuterli
  Elektr mash. fan.
  a rifm etik am allar: + (q o ‘shish), - (ay irish ), * (k o ‘paytirish), / (b o ‘lish), 
  div — 
  (qoldiqni tash lab yuborish); m o < /-( q o ld iq n i hisoblash);
  m u n osab atlar: = (teng), о (ten g em as), < (kichik), > (katta), < = (kichik yoki 
  ten g ), > = (k atta yoki teng);
  m antiqiy: 
  not 
  -
  (m antiqiy in k o r), 
  or
  - (m antiqiy q o ‘shish), 
  and
  - (m an tiq iy
  k o ‘paytirish);
  t o ‘planilar ustida: * (to ‘p lam lar k esish m asi), + (to ‘p lam lar birlashm asi), 
  in 
  (to ‘plam g a tegishlilik).
  P askal tilida ish latilad igan asosiy sta n d a rt funksiyalar: 
  abs(x) -
  |x|; 
  a re­
  tail (x) 
  -
  arctgx; 
  cos(x) 
  -
  cosx; 
  exp(x)
  - e x; 
  ln(x)
  - lnx; 
  round(x) 
  -
  x sonini y ax lit- 
  lash; 
  sin(x) 
  -
  sinx; 
  sqr(x)
  - x " ; 
  sqrt(x)
  -
  -Jx

  trunc(x) 
  -
  x sonining butun qism ini 
  aniqlash; 
  odd(x)
   - x sonining ju f t yoki toq ekanligini aniqlash.
  Paskal tilid a foydalaniladigan o ‘zg a rm a s!a r - hisoblash jarayon id a qiym ati 
  o ‘zgarm ayd igan kattalik lard ir.
  Paskal tilida tuzilgan d astu rn in g ishlashi d av o m id a b o shlang‘ich berilgan qi- 
  y m a tla r ham d a hisoblash natijalari o ‘zg aru v ch ilard a saqlanadi. 0 ‘zgaruvchi de- 
  g an d a hisoblash ja ra y o n id a qiym ati o ‘zgarad ig an kattaliklar tushuniladi. U m um an 
  o lg an d a algoritm ga q u y id ag ich a ta ’r i f berish m um kin: 
  Ma’lum qiymatni o‘z 
  ichida saqlovchi diskning aniq bir qismiga o'zgaruvchi deb ataladi.
  0 ‘zgaru v ch ilar odatda id en tifik ato rlar ham deb ataladi. 0 ‘zgaruvchini 
  aniqlash uchun, uning nom i v a tipi k o ‘rsatilishi kerak b o 'lad i. 0 ‘zg aru v ch in in g
  nom ini ixtiyoriy ravishda, berish m um k in , lekin u albatta lotin alfav itlarid an biri 
  y oki pastki chiziqcha( _ ) belgisi bilan b o sh lan ish i talab qilinadi. Shu bilan birg a 
  u n in g uzunligi 256 ta belgidan o sh m aslig i kerak. M isol: x l , alfa, k si, y_ 5 , 

  Download 3.11 Mb.
  1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   99
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si

  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish