a_100_ 1 0 1 _ 1 0 2 , gam m a, r_z_9
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish
bet19/99
Sana01.03.2023
Hajmi3.11 Mb.
#43913
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   99
Bog'liq
boshqarish tizimlarini kompyuterli
Elektr mash. fan.
a_100_ 1 0 1 _ 1 0 2 , gam m a, r_z_9 va h.z.
O'zgaruvchilarning nomini Paskal tilida ishlatiladigan asosiy funksiyalar 
nomi bilan nomlash mumkin emas!
Paskal tilida o 'zg a ru v c h ila rn in g qu y id ag i asosiy tiplari m avjud: butun (3.1- 
ja d v a l), h aqiqiy (3.2-jadval), sim vol, satr va m an tiq iy (3.3-jadval).
2 7


3.1 -jadval
Tip
Q iym ati
X otirada 
egallagan joyi
Shortint
-128...127
8 bit
Integer
-32768...32767
16 bit
Longint
-2147483648...2147483647
32 bit
Byte
0 ...2 5 5
8 bit
Word
0 ...6 5 5 3 5
16 bit
3.2-jadval
T ip
Q iym ati
X otirada 
egallagan jo y i
Real
2.9e-39...1.7e38
6 bayt
Single
1.5e-45...3.4e38
4 bayt
Double
5.0e-324...1.7e308
8 bayt
Extended
3 .4 e -4 9 3 2 ...1 .1 e 4 9 3 2
10 bayt
Comp
- 9 .2 e l8 ...9 .2 e l8
8 bayt
S im v o l tipidagi o 'zg aru v ch ilar - bu raqam , h a r f va boshqa m axsus belgidan 
tashkil topgan b o 'lib , u dasturda 
char
tayanch so ‘zi y o rd am id a aniqlanadi.
M asalan: 
var
s i ,
r_5:cliar;
Sim vol tipidagi o 'zg aru v ch ilarn in g qiym ati ‘ ‘ yoki # belgilari yordam ida 
b eriladi. M asalan, sim vol o 'z g a ru v c h in in g qiym atlari A, d, 0, 9, *, /, + belgilardan 
iborat berilg an b o 'ls a , ular q uyidagicha yoziladi: ‘A ’, ‘d ’, ‘O’, ‘9 ’, 
'+ ’.
Paskal tilid a b arch a raqam , h a rf va m axsus b elg ilar A SC II deb nom langan jadval 
b o 'y ic h a kodlanadi. K odlar asosan 0 dan 255 g ach a b o 'lg a n butun sonlardan ibo­
rat. Bu ja d v a ld a n ‘O’, ‘A ’, '4-', ‘a ’, ' ; ’ belgilarini q arasak , u larga m os ravishda 48, 
65, 25, 97, 59 kodlari t o 'g 'r i keladi. # belgisi y o rd am id a dasturdagi 0, A, i , a, ; 
kabi belgi tipidagi o 'zg aru v ch ilarn in g qiym atlari m os rav ish d a #48, #65, #25, #97, 
# 5 9 k o 'rin is h d a beriladi.
S a t r tipidagi o 'z g a ru v c h ila r - bu b e lg ilarn in g q an d ay d ir ketm a-ketligidan 
iborat b o 'lib , u d asturda 
string
tayanch so 'z i y o rd am id a aniqlanadi.
M asalan: 
var
A 2, k _ n , d r
-.string;
S atr tipidagi o 'zg aru v ch in in g qiym ati berish uchun ' ' belgisidan foy­
dalaniladi. M asalan: ‘A s9 7 t* + p F ’, 'A krom + A km al'. S atr o 'zg aru v ch i faqat bitta 
belgidan ( ‘o “ , ‘8 ’, ‘g “ ) yoki um um an b o 's h - “ ham b o 'lish i m um kin. Satr tip i­
dagi o 'z g a ru v c h id a qatnashgan belgilar soni 0 dan to 255 tagacha b o 'lish i m um kin.
S atr tipidagi o 'zg aru v ch id a qatnashgan belgilar soni yoki belgilar sonining 
yuqori chegarasi aniq b o 'lg an d a, bu o 'z g a ru v c h in i d astu rd a quyidagi
Var 
wq:string/10/;
{ w q - o 'n ta belgidan tashkil topgan satr}
m 2 5
:string/25/;
{ m 2 5 — yigirm a b esh ta belgidan tashkil topgan
satr}
k o 'rin ish d a aniqlash m aqsadga m uvofiq b o 'la d i.
M a n tiq iy tipidagi o 'zg aru v ch ilar d astu rd a 
boolean
tayanch so 'z i y ordam ida
28


aniqlanib u lar 
TRUE(
rost) yoki 
FALSE(yo\g‘‘on
) qiym atlarini qabul qiladi. 
M antiqiy tipidagi o 'zg aru v ch ilarn i aniqlashga misol:
Var

Download 3.11 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   99
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaa_100_ 1 0 1 _ 1 0 2 , gam m a, r_z_9

Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish