O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish
bet21/99
Sana01.03.2023
Hajmi3.11 Mb.
#43913
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   99
Bog'liq
boshqarish tizimlarini kompyuterli
Elektr mash. fan.
m ax; 
program
p i ;
program
sumrna;
H ar 
bir d a stu rla sh tilining o 'z b ibliotekasi(tayyor prog ram m alar y a ’ni 
m odullar to 'p la m i) m av ju d b o 'lib , undan dasturlovchi foydalanishi im koniyatiga 
ega. M asalan m o n ito r(ek ran )n i boshqarish uchun 
Crt
deb nom lan g an m oduldan 
foydalanish m u m kin. B u m oduldan foydalanish uchun tayyor m o d u llarlarg a 
buyurtm a berish b o 'lim id a
Uses Crt;
b u yrug'ini y o zish im iz kerak b o 'la d i.
A g ar d astu rd a 1, 54, 806 belgilari ishlatilgan b o 'ls a , u dasturdagi belgilam i 
aniqlash b o 'lim id a
label
1, 54, 806; k o 'rin ish d a yoziladi. B elg ilar ish o rasiz butun 
sonlar b o 'lib u larn in g uzunligi 4 ta raqam dan oshm asligi kerak.
A g ar dasturda o 'z g a rm a s kattaliklar (m asalan n= 1 0 0 , e= 2,73, d = 'k v a d ra t’ 
va p i= 3 ,l4159 2 6 5 ) q atnashgan b o 'lsa, u d astu m in g o 'z g a rm a sla m i aniqlash
2 9


b o 'lim id a
Const
n=100; e= 2.73; d = ‘k v a d ra t’; p i= 3.14159265; k o 'rin ish d a yozi- 
ladi.
P askal 
tilid a
o 'z in in g
stan d art 
o 'z g a ru v c h ila rid a n
b o sh q a 
yangi 
o 'z g a ru v c h ila rn i kiritish im koniyati m avjud b o 'lib , u d astu rlo v ch ig a b ir q ato r qu- 
layliklar y a ra tib beradi. Y angi o 'z g a ru v c h ila rn i aniqlashga d o ir m iso llar bilan key- 
inchalik ta n ish ib chiqam iz.
D a stu rd a ishtirok etadigan b arch a o 'z g a ru v c h ila r 6 -b o ‘lim da tayinlanadi. 
M asalan d a s tu rd a a, b2, c7 - haqiqiy o 'z g a ru v c h ila r; n 4, m h, kO, r3 - butun 
o 'z g a ru v c h ila r v a u l ,
pw 
- belgi o 'z g a ru v c h ila r qatnashgan b o 'ls a , ular 

Download 3.11 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   99
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaO ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si

Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish