• M a’lumotlarni kiritish opera­ tori y o rd a m id a o z g a ru v c h ila rn in g qiym atlari kiritiladi. M isol: read{ a);
 • var  a,b 2,c7:real; n 4 ,m h ,k 0 ,r 3




  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet22/99
  Sana01.03.2023
  Hajmi3.11 Mb.
  #43913
  1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   99
  Bog'liq
  boshqarish tizimlarini kompyuterli
  Elektr mash. fan.
  var 
  a,b 2,c7:real; n 4 ,m h ,k 0 ,r 3
  -.integer;
  u l,p w :c /w r ; deb yoziladi.
  A g ar d a stu rd a
  function
  v a
  procedure
  qism -d astu rlarid an fo y d alan ish g a 
  to 'g 'r i k elsa, u lar 7-8 b o 'lim la rd a kiritiladi. U larg a m isollarni key in ch alik qarab 
  chiqam iz. 
  *
  D a s tu m in g asosiy qism i (1 0 -b o ‘lim ) q ato r am allard an tashkil topgan b o 'lib , 
  ular d astu r is h g a tushishi bilan bajarilishi lozim . B ajarilishi lozim b o 'lg a n am al 
  operator d eb ataladi. O p erato rlar ikki xil b o 'la d i: oddiy v a m u rak k ab o p era to r­
  lar. O ddiy o p e ra to r b itta operatorni o 'z ichiga oladi. M urakkab operator b ir necha 
  operatorlar m ajm u id an iborat b o 'lib uning um um iy k o 'rin ish i 
  begin
  p i; p 2 ; . . . pk 
  end-,
  dan ib o ra t b o 'la d i. B u y e rd a p i ; p 2 ; p k oddiy yo k i m urakkab operatorlar.
  3 .5 . C h iziq li va tarm o q la n u v ch i algoritm lar va ularn i d astu rlash .
  C hiziqli 
  alg o ritm la rn i d astu rlash d a m a 'lu m o tla rn i kiritish, m a 'lu m o tla m i 
  chiqarish, o 'z la s h tiris h o peratorlari ishlatiladi. 
  M a’lumotlarni kiritish opera­
  tori
  y o rd a m id a o 'z g a ru v c h ila rn in g qiym atlari kiritiladi. 
  M isol: 
  read{
  a); 
  r « /r f(x l,x 2 ,\3 ,a ); 
  readln(x
   y ,z,cd ). 
  Read
  o p erato rid a 
  ro 'y x a td a g i 
  oxirgi 
  o 'z g a ru v c h i 
  q iym ati 
  o 'q ilg a n d a n
  k eyin, 
  navbatdagi 
  kiritish 
  operatori 
  o 'z g a ru v c h isin in g qiym ati ham jo riy qatordan olinadi. 
  Readln
  o p erato rid a 
  ro 'y x atd ag i o x irg i o 'z g a ru v c h i qiym ati o 'q ilg a n d a n k eyin, navbatdagi kiritish 
  *
  operatori o 'z g a ru v c h is in in g qiym ati keyingi qato rd an olinadi.

  Download 3.11 Mb.
  1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   99




  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa



  var  a,b 2,c7:real; n 4 ,m h ,k 0 ,r 3

  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish