• m a x := x l else m ax:=x2;
 • torlaridan foydalaniladi. Paskal tilid a shartsiz o ‘tish operatori  go to N
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet24/99
  Sana01.03.2023
  Hajmi3.11 Mb.
  #43913
  1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   99
  Bog'liq
  boshqarish tizimlarini kompyuterli
  Elektr mash. fan.
  torlaridan foydalaniladi. Paskal tilid a shartsiz o ‘tish operatori 
  go to N 
  k o ‘rin ish id a yoziladi. 
  Bu y erda 
  N
  -b e lg i. M asalan, dastum ing biror qism ida 
  am alni bajarish 39-belgida turgan o p erato rg a o ‘tish uchun 
  go to 39;
  bu y ru g ‘i b eri­
  ladi. Bu h o ld a d astum ing b elg ilam i tav siflash b o 'lim id a, 39 belgi 
  Labe! 39; 
  k o 'rin is h d a tavsiflangan b o iis h i k erak b o 'la d i.
  M isol:
  Program p i;
  Label 5;
  Var a,b:real;
  Begin a :-l; b:=2;
  Go to 5;
  a:=100; b:=200;
  5: writeln(a,b);
  end.
  U shbu dasturda 
  a
   
  va 
  b
  o 'z g a ru v c h ila rin in g qiym atlari m os ravishda 1 v a 2 
  so n larig a ten g b o 'lib qoladi. Bu h o ld a dasturdagi я:=100; й:=200; operatorlar ba- 
  ja rilm a y d i.
  Shartli o 'tish operatorining um um iy k o 'rin ish i 
  I f
   a 
  then
  p i 
  else
   p2; Bu y erd a a 
  m antiqiy ifoda p i , p2 oddiy yoki m urakkab operatorlar. Bu operatorning ishlash 
  tartibi quyidagicha: a m antiqiy ifo d an in g qiym ati tekshiriladi, agar uning qiym ati 
  true(rost)
  b o 'lsa, p i operator, a g a r /« A e (y o lg 'o n ) b o 'lsa, p2 operator bajariladi. 
  M asalan, x l va x2 o 'z g aru v ch ilarn in g eng katta qiym atini m ax o 'z g a ru v c h isig a
  jo 'n a tis h uchun ; / x l > x 2
  then
  m a x := x l 
  else
   m ax:=x2; operatorini bajarish yetarli 
  b o 'la d i.
  Paskal tilida 

  Download 3.11 Mb.
  1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   99
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  torlaridan foydalaniladi. Paskal tilid a shartsiz o ‘tish operatori  go to N

  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish