O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish
bet26/99
Sana01.03.2023
Hajmi3.11 Mb.
#43913
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   99
Bog'liq
boshqarish tizimlarini kompyuterli
Elektr mash. fan.

belgi
 - selektor bilan b ir xil tip g a ega b o ‘lib, u v arian t belgisi deb ataladi. 
V arian t belgisi Paskal tilidagi oddiy belgidan farq qilgan holda, u dasturdagi belgi- 
larni tavsiflash boMimi(/«fte/)da k o ‘rsatilm aydi.
Case
o p erato rin in g ishlash tartibi quyidagicha: selek to r qiym ati hisoblanib
unga m os belgi tanlanadi va shu belgiga m os keluvchi o p erato r am alg a oshiriladi. 
O p erato r b ajarilgandan s o ‘ng boshqarish 
case
o p erato rin in g
end
qism iga 
j o ‘natiladi.
M isol.
case nomer o f
end;
Bu y erd a 
nomer
selektorining qiym atiga qarab, y u q o rid a keltirilgan opera- 
to rlard a n biri orqali 
у
o 'z g a ru v c h in in g qiym ati h isoblanadi. M iso ld a keltirilgan 
Case
 o peratorini sxem atik ravishda quyidagicha tasv irlash m um kin:

end;
2:y:=g;
4: у :=g*x;
6: y:=g*sqrt(abs(x));
8: y:=g*exp(x)+h;
10: y:=g*sqr(sin(x)+h)
32


Case
operatori y o rd a m id a bajarilishi lozim b o 'lg a n am allar ketm a-ketligini 
shartli operatorlar o rq ali ham bajarish m um kin, lekin bu holda d astu r an ch a m u­
rakkab k o 'rin ish g a eg a b o 'la d i.
Case
o p erato rid an foyd alan ilay o tg an d a belgilar qiym ati bilan selektor qiy- 
m atining o 'z a ro m os k elish lig in i ta ’m inlash kerak, y a ’ni selek to r qiym ati albatta 
biror varian t belgisi b ilan u stm a-u st tushishi shart!
Selektor tipi h aq iq iy tip d an boshqa Paskal tilidagi ixtiyoriy standart tip 
b o 'lish i yoki u d astu rlo v ch i to m o n id an aniqlangan yangi tip ham b o 'lish i m um kin. 
M isol sifatida quyidagi dasturni keltirishim iz m um kin.

Download 3.11 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   99
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaO ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si

Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish