• Funksiya qism-dasturi yordamida faqat funksiyaning, y a ’ni bitta ozgaruvchining qiymati hisoblanadi. Protsedura qism-dasturi yordamida esa bir
 • O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet31/99
  Sana01.03.2023
  Hajmi3.11 Mb.
  #43913
  1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   99
  Bog'liq
  boshqarish tizimlarini kompyuterli
  Elektr mash. fan.
  Qism-dastur va uning turlari.
  M a ’lum ki, k o ‘p g in a am aliy m asalalarni 
  yechish uchun tu zilg an d astu rd a takrorlanuvchi operator(T O )lardan b ir nech a bor 
  foydalanishga to ‘g ‘ri keladi (3.4-rasm ). B uning uchun T O larni har safar d astu m in g
  kerakli jo y ig a yozib q o 'y is h zaru r boMadi. Bu esa o ‘z navbatida dastur hajm ining 
  kattalashishiga, d astur ustidan n azorat qilishning m urakkablashishiga, dasturda xa- 
  to g a y o ‘l q o ‘yish eh tim o lin in g o sh ish ig a olib keladi. U m um an o lg an d a d astur- 
  lovchi uchun bir q ato r noqu lay lik lar paydo boMadi. Bu noqulayliklardan qutilish 
  m aqsadida qism -dastur tush u n ch asi kiritiladi.
  Q ism -dastur asosiy dasturda, o ‘zg aruvchilam i aniqlash boMimidan keyin 
  tavsiflanadi va kerakli jo y d a u n g a m u ro jaat qilinadi(3.5-rasm ).
  Boshi
  Dastur
  matni
  v
  } p’
  TO
  ь
  TO
  b
  TO
  У
  P4
  Tamom
  3.4-rasm
  3.5-rasm
  Bu yerda 
  Pt, P2, Рз, Pj
  - asosiy dasturdagi takrorlanm aydigan operato rlar 
  boMimi.
  Paskal algoritm ik tilid a ikki xil, y a ’ni 
  protsedura
  v a
  funksiya
  q ism - 
  dasturlari 
  m avjud. 
  Shu 
  bilan 
  b irgalikda 
  ular param etrli va 
  param etrsiz 
  k o 'rin ish la rd a boMadi.
  P rotsedura v a fu n k siy a qism -dasturlari bir-biridan qanday farq qiladi v a
  ulardan qaysi h o latlard a foy d alan g an m aqsadga m uvofiq?
  Funksiya qism-dasturi yordamida faqat funksiyaning, y a ’ni bitta 
  o'zgaruvchining qiymati hisoblanadi. Protsedura qism-dasturi yordamida esa bir 
  necha o'zgaruvchilarning qiymatlarini hisoblash mumkin bo'ladi.
  U m um an o lg an d a h iso b lan ish i lozim boMgan o 'zg aru v ch ilarn in g soniga 
  bogMiq ravishda u yoki bu q ism -dasturdan foydalaniladi.
  M asalan, tom onlari b erilg an uchburchakning yuzini yoki perim etrini yoki b i­
  ror to m o n ig a tushirilgan balandligini hisoblash kerak boMsa, funksiya qism - 
  dasturidan, agar bir p ay tn in g o ‘zid a shu uchbu rch ak n in g yuzini, perim etrini va to- 
  m o n larig a tushirilgan balandliklarini hisoblash kerak boMsa, protsedura qism - 
  dasturidan foydalangan m a ’qul!
  37  Download 3.11 Mb.
  1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   99
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si

  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish