• Procedure darajal(n-.integer; x:real; var у -.real); Var i:integer; Begin y:= l; For i:= l to n do y:=y*x; End;
 • Procedure daraja2; Var i:integer; Begin y:= l; For i:= l to n do у :=y*x; End;
 • O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet32/99
  Sana01.03.2023
  Hajmi3.11 Mb.
  #43913
  1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   99
  Bog'liq
  boshqarish tizimlarini kompyuterli
  Elektr mash. fan.
  Protsedura qism-dasturi.
  P ro tsed u ra qism -dasturi 
  procedure
  tayanch s o ‘zi 
  y o rd am id a ifodalanadi v a u p aram etrii
  Procedure  (); 
  va param etrsiz
  Procedure ; 
  k o ‘rin ish la rid a b o 'lad i.
  Bu y e rd a < nom > - p ro tsed u ran in g nom i va u xuddi identifikator kabi an iq la­
  nadi; - berilganlar ham da p ro tsed u ra ishlashi nati- 
  ja s id a hosil b o ‘Igan natijani ifodalash uchun kiritilgan o 'z g a ru v c h ila r ketm a-ketligi 
  b o 'lib , u larning har birining tiplari k o ‘rsatilgan boMadi.
  1-m isol. 
  Y=xfi (neN)
  fim ksiya qiym ati(x o 'z g a ru v c h isin in g n-natural da- 
  rajasi)ni hisoblash algoritm ini param etrii protsedura qism -dasturi k o ‘rinishida 
  ifodalang.
  Procedure darajal(n-.integer; x:real; var у -.real);
  Var i:integer;
  Begin y:= l;
  For i:= l to n do y:=y*x;
  End;
  Y u q o rid a keltirilgan m isolni p aram etrsiz protsedura q ism -dasturi y ordam ida 
  q u y id ag ich a ifodalash m um kin:
  Procedure daraja2;
  Var i:integer;
  Begin y:= l;
  For i:= l to n do у :=y*x;
  End;
  Bu 
  daraja2
  nom li p ro tsed u ra hech qanday form al p aram etrg a ega 
  boM m asdan, u bitta 
  i
  lokal butun o 'z g a ru v c h ig a ega. 
  x, n, у
  o 'z g a ru v c h ila r ham da 
  u larning tiplari shu protsedurani o 'z ichiga olgan asosiy d astu rd a aniqlangan 
  b o 'la d i va bu o 'z g a ru v c h ila r 
  global o'zgaruvchilar
  deyiladi.
  Global o'zgaruvchilar
  asosiy d astu rd a aniqlanadi, h am d a ulardan d astum ing 
  barcha b o 'lim la rid a foydalanish m um kin!

  Download 3.11 Mb.
  1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   99
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si

  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish