- fu n k siy a qabul qiladigan q iy m atn in g tipi,  function
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish
bet34/99
Sana01.03.2023
Hajmi3.11 Mb.
#43913
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   99
Bog'liq
boshqarish tizimlarini kompyuterli
Elektr mash. fan.
< tip > - fu n k siy a qabul qiladigan q iy m atn in g tipi
function
operatori bajarilishi 
n atijasida bitta, y a ’ni fu n k siy a(ifo d a)n in g qiym ati h isoblanadi v a u q ism -d astu r 
n o m id a 
saqlanadi.
3-misol. 
g(x,y) =x2-y+sin(x+2y) funksiyada x(haqiqiy) va y(butun) 
o'zgaruvchilar boMsa, uning qiymatini hisoblash uchun parametrii funksiya qism - 
dasturini tuzing:
function g(x:real; y:integer): real; 
begin
g:=sqr(x)-y+sin(x+2 *y)
end;
Bu q ism -d astu r ishlashi n a tija sid a
x
v a
у
arg u m en tlarn in g b e rilg a n qiym at­
lari uchun fu n k siy an in g qiym ati 
g
 o ‘z g aru v ch isid a hosil boMadi.
P aram etrsiz 
function
operatori y o rd am id a bu fu n k siy an i qu y id ag ich a 
ifodalash m um kin:
function g: real; 
begin
g: =sqr(x) -y+sin (x+2 *y)
end;
B u y erd ag i x v a у p aram etrlarn in g tip lari asosiy d astu rd a an iq lan ad i v a ular 
glob al o ‘zg a ru v ch i boMadi.
function g(x;real; у .-integer): real;
operatoriga m u ro jaat q u y id a g ic h a boMadi: 
c:=g(a,b);
bu y erd a 
a
v a
b
lar asosiy d astu rd a aniqlangan va aniq q iy m atg a ega 
boMgan o 'z g a ru v c h ila r boMib, u larning tiplari m os ravishda 
x
 va v param etrlarn in g
tiplari bilan b ir xil boMishi kprak
с
-haqiqiy o 'zg aru v ch i asosiy d a stu rd a an iq lan ­
gan boMib, u 
g
ifodaning л - я va 
y=b
dagi qiym ati. с v a
g
lar b ir xil tip g a ega 
boMgan 
o 'z g a ru v c h ila r.
P aram etrsiz k o 'rin ish d a berilgan 

Download 3.11 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   99
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa- fu n k siy a qabul qiladigan q iy m atn in g tipi,  function

Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish