• Funksiya parametrlar - form al param etrlar ro y x a tid a , function
 • O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet37/99
  Sana01.03.2023
  Hajmi3.11 Mb.
  #43913
  1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   99
  Bog'liq
  boshqarish tizimlarini kompyuterli
  Elektr mash. fan.
  Qiymat parametrlar
  - qism -dasturga berilg an b o sh la n g 'ic h
  q iym atlarni 
  uzatish 
  uchun x iz m a t q ilad i. B u p aram etrlar b ir-b irid an vergul bilan ajratilib
  ularning tiplari k o 'rs a tilg a n b o 'la d i. M asalan: 
  procedure p i (I,j:integer; r,z:real'); 
  function fun2(Il,j2:integer; rl5:real):real;
  O 'zgaru vch i p a ra m e trla r 
  -
  qism -d astu r ish lash i n atijasid a qiym atlari 
  hisoblanishi lozim b o 'lg a n o 'z g a ru v c h ila r b o 'lib , u lar form al p aram etrlar q ato rid a 
  VAR so 'z id a n keyin y o z ib q o 'y ila d i. M asalan:
  procedure 
  g e ro n (x ,y ,z:re a l; var p , h, s:real); 
  function
  q ism -d a stu rid a o 'zg aru v ch i p aram etrlard an foydalanish ta v siy a q il- 
  inm aydi, ag ar b ir-n e c h a o 'z g a ru v c h ila rn in g q iy m atlarin i hisoblash talab qilin g an
  b o 'ls a , 
  procedure
   q ism -d astu rid an foydalanish m aq sad g a m u v o fiq b o 'la d i.
  Protsedura parametrlar
   - form al param etrlar ro 'y x a tid a , 
  procedure
   tay an ch
  so 'z id a n keyin y o zib q o 'y ila d i. M asalan:
  procedure p2 (IJ: integer; var z: real; procedure ff);
  Funksiya parametrlar
  - form al param etrlar ro 'y x a tid a , 
  function
  tayanch 
  so 'z id a n keyin y o zib q o 'y ila d i. M asalan:
  procedure p3(Ij: integer; var z: real; function fg);
  Bu q ism -d astu rlarg a m u ro jaat qilishda form al p ro tse d u ra va fu n k siy a p a ­
  ram etrlar o 'rn ig a u larg a m os aniq protsedura va funksiya n om lari q o 'y ila d i.
  M isol:
  program simp: uses crt;
  type my Jimqfimction (x:real):real: 

  Download 3.11 Mb.
  1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   99
  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si

  Download 3.11 Mb.
  Pdf ko'rish